Mezheplerin Kavillerinde Tercihte Bulunulabilir Mi?

Sual: Seyyid Kutub, Fi-zılal-il Kuran adındaki kitabında, Mâide sûresinin 33. ayetini tefsire kalkışırken, dört mezhebin ictihadlarını bildirip, (Biz bu hususta, imam-ı Malik’in fikrini tercihe şayan görüyoruz. Onun fikrine taraftarız) demektedir. Buna ne demek lazım? Cevap: Bu yazısı da, onun mezhepsiz olduğunu, kendisini mezhep imamlarının üstünde gördüğünü ve Usul-i fıkıh ilminden haberi olmadığını göstermektedir. Birkaç sayfa…

Hilafet Zalim Saltanatlara Mı Dönüştü?

Sual: Mevdudi’nin İslamda İhya Hareketleri kitabında (Peygamber ölçülerine uygun olan hilafet, zalim saltanatlara geçti. Hükümranlık, bir kere daha Allaha karşı olanların eline geçmiş oldu. İslamiyet iktidardan uzaklaştırılmış bulunuyordu. Ateizm, iktidar ve hakimiyeti hilafet namı ile gaspetti. Hükümdarlara, Allahın dünya üzerindeki gölgesi denildi) gibi sözler söylüyor. Bunlara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu gibi sözler imanı…

Kafirlerin Rivayetleri Makbul Müdür?

Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında Vaiz efendi, coğrafyaya ve gazeteye inanmayan, kâfirlerin rivayetleri makbul görmeyen birisi olarak resmediliyor. Vaiz Efendi üzerinden bütün Ehli sünnet müslümanlara yapılan bu itham doğru mudur? Cevap: Vaiz efendiye yapılan iftiraya bakınız! Müslümanlar ilme, fenne inanır. Fakat, kâfirlerin fen maskesi altında söyledikleri yalanlara aldanmazlar. Fenden haberi olmadığı hâlde, fen adamı görünüp,…

Fıkıh Alimleri Nefsine Mi Uydu?

Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında dinde reformcu; (Alimlerde birbirine karşı mücadele, red ve cephe alışın çoğu, nefsin arzularına kapılmaktan doğmuştur. Kelam ilminin doğuşuna başlıca sebep, Mutezile olmuştur. Bunlar, dindar selefin dalmadıkları, bazı meselelere daldılar. Onlar hakkında itirazlar ileri sürdüler. Diğerleri de, bunların itiraz oklarına karşı çıktılar. İlim, tefekkür ve istidlal sahibi gerçek âlimlerin birer birer…

Hazreti Osman’ın Halifeliği Kötü Mü Oldu?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı 247. sayfasında: (Hilafet müessesesi, dört halifeden sonra, babadan oğula veraset yolu ile intikal eden bir nev krallığa döndü. Milletin malı, bu şahısların akrabasına, dalkavuklarına mubah, İslamiyete bağlı istihkak sahiplerine haram kılınmış idi. Beni Ümeyyenin iktidara gelişi, zararlı oldu. Hazret-i Ömer birkaç sene daha hilafette kalsa idi veya hazret-i…

Müslümanlar Nasıl Birleşir?

Sual: Seyyid Kutub’un İslamda Sosyal Adalet kitabı 35. sayfasında: (İslamiyet bir bütündür. Ayrılan parçaları birleşmeli, ihtilaflar ortadan kalkmalıdır) yazıyor. Bu sözler doğru mudur? Cevap:  İslamiyetin din bilgileri 2’ye ayrılır: 1) Kalp ile inanılacak şeyler. 2) Kalp ve bedenle yapılacak şeyler. Kalp ile inanılacak bilgiler, elbet bir bütündür. Bu da, Resûlullahın bildirdiği ve Ashâb-ı kiramın haber…

İslamiyetin Namus Kavramına Bakışı Nedir?

Sual: Dinde reformcu (İlerici, taklitçi hanım kız, hıristiyan kızı gibi, çıplak gezmek istiyor. İstediği erkekle flört yapmak istiyor. İstediği zaman, istediği yere gitmek istiyor. Dinini, ahlakını ve adetlerini parçaladığının farkında bile değildir. Örtülü müslüman hanımlarına nefretle, alay ederek bakıyor. Hatta, bunlara sövüyor. Bir erkek, köprü başında, çarşıda, eğlence yerinde, komşudaki toplantıda, vapurda, mektepte rastgele bir…

İlk Devirde Dinin Kaynakları Mı Bulandı?

Sual: Musa Carullah Bigiyef, (Şahsi ihtiraslar ve siyasi çatışmalarla daha başlangıçta kaynakları bulanmış olan din, sonraları Abbasiler zamanında oyuncağa çevrilmiş iken, Osmanlı devleti kuruldu) diyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: Zavallı Osmanlılar ne fenâ zamana rastlamışlar! Dinin kaynakları o kadar bulanmış ise, bugün dinde reformlar hangi temel üzerinde yapılacak? Hadis-i şeriflerin hemen hepsini şüphe…

Hadis Kitapları Şüpheli Midir?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Buhari hazretleri, hadislerin doğruluğunu anlamak için, birçok seneler Asya ve Afrikada İslam memleketlerini dolaşmıştı. Geceleri 10-15 defa yatağından kalkarak hatırına gelen hadisleri ravileri ile birlikte kayd ederdi. Söylendiğine göre, 300.000 hadis ezberlemiş. Bunlardan 200.000 adedi sahih değilmiş. Topladığı 600.000 hadisten, 7.000-8.000 adedinin doğru olduğunu anlamış. Bu hal, din bilgilerinin nasıl karmakarışık…

Mevdu Hadisler Çok Mudur?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Yalan yere hadisler uydurulmuştur. Mevdu hadislerin çokluğu meydandadır) diyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: Akla, tecrübeye değil de, yalnız nakle ve rivayete dayanan hadis ilmine dil uzatmak kadar haksız bir iş olamaz. Acaba, böyle söyleyen reformcu, kaç hadis bilmektedir? Senetleriyle birlikte bir hadis-i şerifi okuyabilir mi? Mevdu hadis diye bir…