Sual: Reşid Rıza Muhavehat kitabının önsözünde, (Birçok memleketlerde, Hanefilerin Şâfiîlerle beraber namaz kılmadıkları görülüyor. İmam arkasında yüksek sesle âmin demek ve tehiyyat okurken parmak kaldırmak düşmanlığa sebep oluyor) diyor. Bu söz doğru mudur?
Cevap: Dört mezheptekilerin birbiri arkasında namaz kılacağını, hepsinin kitapları açıkça yazmaktadır. Dört mezhebin ibadetlerindeki ufak farkların düşmanlığa sebep olacağını söylemek, mezhepsizlerin, mülhid ve zındıkların hulyaları ve iğrenç iftiralarıdır. Dünyanın her yerinde, dört mezhep müslümanları birbirlerinin arkasında namaz kılmaktadır. Çünkü, hepsi birbirini kardeş bilmekte, sevişmektedirler. Büyük velî, derin âlim, Mevlana Hâlid-i Bağdâdî, Şâfiî mezhebinde idi. Bunun mürşidi olan, buna feyiz ve hilafet veren Abdullah-i Dehlevi ise hanefi idi. Abdülkâdir-i Geylani, Şâfiî idi. Hanbeli mezhebinin unutulmaya yüztuttuğunu görünce, bu mezhebi kurtarmak, kuvvetlendirmek için Hanbeli oldu. Celaleyn tefsiri’ni yazan, Celaleddin Muhammed Mahalli, Şâfiîdir. Mâlikî mezhebinde olan Ahmed Savi bu tefsiri şerh ederek her yere yayılmasına hizmet etmiştir. Bu şerhinde, Fatır sûresi 6. ayetini tefsir ederken, (Arabistanın Hicaz kısmında bulunan mezhepsizler, yalnız kendilerine müslüman diyorlar. Ehl-i sünnet olan hakiki müslümanların müşrik olduklarını söylüyorlar. Bunlar, yalan söylüyorlar. Allahü teâlâdan, bu sapıkları yok etmesini dileriz) buyurmaktadır. Beydavi tefsirine haşiyesi de meşhurdur. Meşhur Şiraz Kadısı Beydavi Şâfiîdir. Tefsiri, tefsirlerin en kıymetlilerindendir. Dört mezhebin âlimlerinden çoğu bu tefsiri şerh etmiş, çok övmüşlerdir. Bunlardan hanefi mezhebindeki alimlerden Şeyhzade Muhammed efendinin şerhi meşhur ve pek kıymetlidir. [Bu tefsir, 4 büyük cilt halinde, İstanbul’da bastırılmıştır.] Dört mezhep âlimlerinin birbirlerini öven, seven kitapları binleri aşmaktadır. Bunu bilmeyen bir müslüman yoktur.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler