Nimet-i İslam Kitabını Kim Yazdı?

Sual: Nimet-i İslâm kitabını Sultan Vahîdeddin mi yazmıştır? Cevap: Sultan Vahîdeddin’in, bilhassa fıkıh, yani İslâm hukukuna vâkıf olduğu bilinmektedir. Mâbeyn kâtibi Ali Fuad Türkgeldi’nin Görüp İşittiklerim adlı eserinin 205-206. sahifelerinde buna delâlet eden satırlar vardır. Şehzâdeliğinde gizli gizli Fâtih medresesine devam etmiş; zamanın ulemasının ders ve sohbetlerinde hazır bulunmuştur. Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri de onun…

Eskimiş Mushafları Ne Yapmak Lazım Gelir?

Sual: Eskimiş mushafları ne yapmak lazım gelir? Cevap: İbn Abidin’de diyor ki: “Okunamayacak derecede eskimiş Mushaf, temiz bir beze sarılarak insan ayağı basmayan bir yere gömülür. Ez-Zahîre’de, mushafı gömmek için toprağı yarmak değil de lahd açmak lazımdır. Çünkü yarıldığı takdirde üzerine toprak atmak lazım gelir. Bunda ise bir nevi tahkir vardır. Meğer ki üzerine toprağı…