Nimet-i İslam Kitabını Kim Yazdı?

Sual: Nimet-i İslâm kitabını Sultan Vahîdeddin mi yazmıştır? Cevap: Sultan Vahîdeddin’in, bilhassa fıkıh, yani İslâm hukukuna vâkıf olduğu bilinmektedir. Mâbeyn kâtibi Ali Fuad Türkgeldi’nin Görüp İşittiklerim adlı eserinin 205-206. sahifelerinde buna delâlet eden satırlar vardır. Şehzâdeliğinde gizli gizli Fâtih medresesine devam etmiş; zamanın ulemasının ders ve sohbetlerinde hazır bulunmuştur. Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri de onun…

Neleri Bilmekle Mesulüz? Neleri Değiliz?

Sual: Bazen insanın aklına çok farklı sorular gelebiliyor? Böyle durumlarda böyle sorulara çokça kafa mı yormalıdır yoksa asıl bilmemiz emredilen hususlara mı yoğunlaşmalıdır? Neleri bilmekle mesulüz, neleri bilmekle mesul değiliz? Cevap: Dürrü’l-muhtar’ın Tahtavi ve İbni Âbidin haşiyelerinde, son cildin sonunda diyor ki “İnsanın, bilmesi lazım olmayan şeyleri münakaşa etmek mekruhtur. Öğrenmesi emredilmemiş olan şeyleri sormak…

Aklî İlimlere Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Bir müslümanın akli ilimlere bakışı nasıl olmalı? Bazı sözde fen adamları İslamiyet fen ilimlerine uymaz diyerek İslamiyete saldırıyorlar. Muteber kitaplarda bu mevzu anlatılıyor mu? Cevap: “İslâm dîninin ilme ve fenne verdiği ehemmiyyeti bilmeyen câhil fen taklîdcileri, islâmiyyeti baltalamak, Kur’ân-ı kerîme saldırmak için, fizik, şimik, biyolojik ve astronomik olaylardan, çürük düşünceler, bozuk fikirler çıkarıyor. Bu…

Yabancı Dil Öğrenmek Lazım mı?

Sual: Bir müslüman için yabancı dil öğrenmek lazım mıdır? Cevap: Batının ilim, fen, teknik ve her sâhadaki fennî gelişmelerini almak elbette lâzımdır. Zâten islâmiyyet bunu emreder. Yabancı dil öğrenmenin lâzım olduğunu hadîs-i şerîfler haber vermektedir. Bir hadîs-i şerîfte, “Bir kavmin dilini öğrenen, onların zararlarından korunmuş olur” buyurulmakdadır. Zeyd bin Sâbit “radıyallahü anh” diyor ki, “Resûlullah…

İlim ile Malın Mukayesesi

1- İlim, Peygamberlerin mirâsıdır. Mal, Karun, Şeddat gibilerin mirâsıdır. 2- İlim, sâhibini korur. Malı ise sâhibi korur. 3- İlim sarf ettikçe artar. Mal sarf ettikçe azalır. 4- İlim sahibinin dostları çoktur. Mal sâhibinin düşmanları çoktur. 5- İlim sâhibi, büyükler ve kerîmler yanında da’vetlidir. Mal sâhibi, bahiller ve hemcinsince davetlidir. 6- İlim hırsızlardan saklanmak istemez. Malın…

Kötü Ahlaklı Kimseye İlim Öğretilir mi?

Sual: Kötü ahlaklı kimseye ilim öğretmek caiz midir? Cevap: Mahzenu’l-ulum kitabında ilim tahsilinin şartları anlatılırken ikinci maddede diyor ki; “İlim tahsîlinin şartlarından biri de, ilim öğrenen kimsenin, kötü ahlâktan uzak olmasıdır. Bu şart, ilim tahsîlinin ilk ve en başta gelen şartıdır. Ulemâ-i mütekaddimîn [Önce gelen âlimler] ilim öğrenmek isteyenlerin ahlâkını araştırır ve tecrube ederlerdi. Eğer…

Hangi İlimleri Öğrenmemiz Farzdır?

Sual: Hangi ilimleri öğrenmemiz farzdır? Ve bunları öğrenmede bir öncelik sırası var mıdır? Cevap: Kimyâ-i Saadet kitabı ilim kısmında buyuruyor ki: Her müminin, en önce, Ehl-i sünnet îtikadını, kısaca öğrenmesi farzdır. Bundan sonra, 2 şey öğrenmesi lazım olur. Biri kalp için olan, ikincisi beden için lazım olan bilgidir. Beden için olan bilgi de 2’dir. Biri…

“İhya” Kitabının Önemi Nedir?

Sual: İmam Gazali hazretlerinin en meşhur kitabı olan “İhya” kitabı niçin bu kadar mühimdir? Kitapta hangi mevzular anlatılmaktadır? Cevap: İmâm-ı Gazâlî’nin Arabca olan 5 cildlik “İhyâü’l-ulûm” kitabı, 1968 senesinde Beyrut’ta Arabca ve 1974’de İstanbul’da Türkçe olarak basılmıştır, İhyâ kitabı 4 kısımdır: 1) İbâdâd; ibâdetleri anlatan bölüm. 2) Mu’âmelât; alış-veriş, rehin, kira, havale, vekâlet gibi muâmeleleri…

Dinimizi Nereden Öğreneceğiz?

Sual: Dinimizi nereden öğreneceğiz? Gençleri aldatmak için iftirâ ve yalanlarla hazırlanan veya papaz, mason kitaplarından tercüme edilmiş olan süslü yazılardan, radyolardan, filmlerden, gazetelerden mi? Yoksa, para kazanmak için yanlış kitapları, Kuran tercümeleri yazan cahillerden mi?  Düşman filmleri, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” hayatını, İslam tarihini, yanlış, iğrenç olarak gösteriyor, uydurma resimler yapıyorlar. Müslümanlar, bu bozuk filmleri, doğru…

İslam Alimlerinin Kitapları

Sual: Tarihte İslam alimlerinin çok kitap yazmadıkları iddia ediliyor. Buna ne dersiniz? Cevap: İmam-ı azam hazretlerinin ve yüzlerce talebesinin ve bunların da yetiştirdiği binlerce büyük insanın yazdığı milyonlarca kitap, Peygamberimizin yolunu, bütün dünyaya doğru olarak yaymış, tanıttırmıştır. Şimdi, internet denilen aletler vasıtası ile dünyanın her yerinde İslamiyet çok kolay öğrenilmektedir. Bugün İslam dinini, duyamayacak, hür…