Sual: Tarihte İslam alimlerinin çok kitap yazmadıkları iddia ediliyor. Buna ne dersiniz?

Cevap: İmam-ı azam hazretlerinin ve yüzlerce talebesinin ve bunların da yetiştirdiği binlerce büyük insanın yazdığı milyonlarca kitap, Peygamberimizin yolunu, bütün dünyaya doğru olarak yaymış, tanıttırmıştır. Şimdi, internet denilen aletler vasıtası ile dünyanın her yerinde İslamiyet çok kolay öğrenilmektedir. Bugün İslam dinini, duyamayacak, hür dünyada bir şehir, bir köy ve bir kimse kalmamıştır. İslamiyeti işitince, doğru olarak öğrenmek isteyene, Allahü teâlâ, bunu nasip edeceğini vaat buyurmuştur.

Bugün, dünya kütüphanelerini doldurmuş olan bu kitapların isimlerini bildiren fihristler mevcuttur. Mesela, Katib Çelebi’nin Keşfü’z-zunun kitabında, 15.000’e yakın kitap ve 10.000 kadar müellif ismi vardır. Bu kitap, 2 cilt olup arâbidir. Bağdatlı İsmail paşa, bu kitaba, 2 cilt zeyl, yani ilave yazmıştır. Bu zeyllerde, 10.000’e yakın kitap ve müellif ismi vardır. Keşfü’z-zunun, 1250 [m. 1835] de, üstte Arabî, altta latince tercümesi olarak, Leipzig’de basılmıştır. Daha önce 1112 [m. 1700] de fransızcaya tercüme edilmişti. Hemen yine o tarihte Mısır’da da basılmıştı. Son olarak, 2 zeyli ile beraber 1360-1366 [m. 1941-1947] arasında İstanbul’da Arabî basılmıştır. Kitaplar, elifba sırası iledir. 4’ü de meârif kütüphanelerinde satılmakta idi. İsmail Paşa’nın Esmaü’l-müellifin ismindeki Arabî, 2 cilt kitabı, 1370 ve 1374 [m. 1951 ve 1955] de İstanbul’da basılmıştır. Bu 2 kitapta, Keşfü’z-zunun ve zeyllerindeki kitapların müellifleri, elifba sırası ile yazılmış ve her ismin yanında, yazdığı eserleri bildirilmiştir.

Bugün, bütün dünyada mevcûd, yalnız Arabî İslam kitaplarını ve yazarlarını ve her memlekette hangi kütüphanelerde ve numarasını gösteren, çok istifadeli ve kıymetli bir kitap da, 1362 [m. 1943] de Leiden şehrinde basılmış olan, Carl Brockelmann’ın Geschichte der Arabischen Litteratur (Arap Edebiyatı Tarihi) ismindeki almanca kitabıdır. Osmanlı devletinde yetişmiş âlimlerin hâl tercümesini bildiren Şakaik-ı Numaniyye kitabının sâhibi, Taşköprü zade Ahmed efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Miftahu’s-seade kitabı, 500’e yakın çeşitli ilmi tarif ve izah edip, her ilimde yazılmış kitap ve bunları yazanlar hakkında bilgi vermektedir. İslam âlimlerini ve eserlerini tanıtan bu kıymetli kitabı, oğlu, Kemâleddin Muhammed, Arapçadan Türkçeye çevirmiş ve Mevduatü’l-ulum ismini vermiştir. Mevduatü’l-ulum, [1313] senesinde, İkdam gazetesi matbaasında basılmıştır. Piyasada mevcuttur. Bu kitabı okuyan, anlayışlı ve insaflı bir kimse, İslamiyetin 20 ana ilmini ve bunların kolları olan, 80 ilmi ve bu ilimlerin âlimlerini ve her birinin yazdığı kitapları görerek, durmadan, yılmadan yazan, İslam âlimlerinin çokluğu ve her birinin, ilim deryasına dalmaktaki maharetleri karşısında, hayran kalmaktan kendini men edemez.

[Bu kitaplarında tabiîyecilerin ve maddicilerin sözlerini ve müslüman olmayanların İslamiyete sokmak istedikleri uydurmaları deliller ve tartışmalar ile reddederek hepsini susturmuşlar, din düşmanı olan zındıkların hazırladıkları fitne ve fesad ateşlerini söndürmüşlerdir. Ayrıca, kötü maksatlarla Kurân-ı Kerîme yanlış mânâlar vermeye, bozuk tercümeler yapmaya kalkışanların yüz karalarını meydana çıkarıp, bir taraftan îman edilmesi lazım gelen şeyleri birer birer ve açıkça yazmışlar, bir taraftan da, bütün dünyada olmuş ve kıyamete kadar olacak her vak’a ve hareketin ahkâm-ı İslamiyyesini, pek doğru olarak, insanlığın önüne koymuşlardır.

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” dersinde hazır bulunan talebesinden 800’den fazlasının isimleri ve hâl tercümeleri kitaplarda yazılıdır. Bunlardan 560’ı fıkıh ilminde derin âlim olarak şöhret bulmuş, içlerinden 36’sı ictihad makâmına yükselmiştir.]

Tavsiye Yazı –> İslam alemi nasıl düzelir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler