Sual: İslâm dini hususunda altyapı kazanmak istiyorum. İlk olarak hangi kitapları okumalıyım? Tavsiye ettiğiniz temel kitaplar nelerdir?

Cevap: 

İman-İtikad:

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî –  İtikadnâme (Herkese Lazım Olan İman- Hakikat Kitabevi)

Kadızâde Ahmed Efendi – Büyük Amentü Şerhi (Feraidü’l-Fevaid) (Berekat Yayınevi)

Hüseyn Hilmi Işık  – Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye (Hakikat Kitabevi)

İbadet-Fıkıh-Ahlâk:

Muhammed Hâdimî – İslam Ahlâkı (Hakikat Kitabevi)

Hâfız Muhammed Esad – Dürr-i Yekta Şerhi (Berekat Yayınevi)

Muhammed bin Kubbüddin İznikî – Miftahül Cennet [Mızraklı İlmihal]

Seyyid Alizâde Yakub – Şir’atü’l-İslâm Şerhi (Berekat Yayınevi)

Mehmet Oruç – Huzurun Kaynağı Aile (Arı Sanat Yayınevi)

Mehmet Can – Kaynaklı Şafii İlmihali (Şefkat Yayıncılık) [Şafii mezhebinde olanlar için]

Tasavvuf:

İmâm-ı Rabbânî – Mektûbât Tercemesi (Hakikat Kitabevi)

Muhammed Ma’sûm Fârukî – Mektûbât-ı Ma’sûmiyye (Alioğlu Yayınevi)

Ekrem Buğra Ekinci – Hayatı Ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî (Arı Sanat Yayınevi)

Tarih-Siyer:

İmâm-ı Kastalânî – Mevahib-i Ledünniye (Mahmud Abdülbâki Efendi)

Nişancızade Mehmed Efendi – Mir’at-ı Kâinat (Berekat Yayınevi)

Ramazan Ayvallı- İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed’in Hayatı

Dua-Salavat-ı şerife

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî – Câliyetü’l-Ekdâr (Hakikat Kitabevi)

Mehmet Oruç – 365 Gün Dua (Arı Sanat Yayınevi)

[Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyuruyor ki: “Abdülhamîd hân zamânında yazılan din kitapları, bir ilim heyeti tarafından tedkîk edilirdi. Tasdîk edilip, izin verilenler bastırıldı. Bu sebeple, o tarihlerde basılan din kitaplarına güvenilir. 1327 [m. 1909] den sonra din kitapları salâhiyyetli âlimler tarafından kontrol edilmez oldu. Bu kitaplardan, ancak vesîkalar vererek, yazılanlara güvenilir.”]

Not: Hakikat Kitabevinin kitaplarını www.hakikatkitabevi.net adresinden ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler