Hukuk Tahsiline Dair

Hukuk, insanlar arasındaki sosyal münâsebetleri ve toplum hayâtını düzenleyen kâideler (kurallar) topluluğudur. Arapça bir kelime olan hukuk, “hak” kelimesinin çoğulu olup, “haklar” demektir. Hak da hukuk nizamının ve kurallarının sağladığı menfaat ve yetkilerdir. İnsanların hayat düzenini ve intizamını sağlayan kurallardan biri de hukuktur. Hukuk, fertler ve çeşitli insan toplulukları arasındaki münâsebetleri, adâlete uygun olarak düzenlemeye…

Alet İlimleri Nelerdir?

Sual: Âlet ilimlerinden sarf, iştikak, nahv, kitabet, iştikak-ı kebir, lügat, metn-i lügat, beyan, meani, bedi’, belagat ve inşa nelerdir? Hulasa bir izah yapar mısınız? Cevap:   Kur’an-ı kerîmin mânâsını anlayabilmek için sarf, iştikak, nahv, kitâbet, iştikak-ı kebir, lügat, metn-i lügat, belâgat (beyân, meʽânî, bedîʽ), inşa’ ve haber gibi 12 âlet ilmini ve ayrıca usûl-i tefsir, mantık…

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar

Sual: İslâm dini hususunda altyapı kazanmak istiyorum. İlk olarak hangi kitapları okumalıyım? Tavsiye ettiğiniz temel kitaplar nelerdir? Cevap:  İman-İtikad: Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî –  İtikadnâme (Herkese Lazım Olan İman- Hakikat Kitabevi) Kadızâde Ahmed Efendi – Büyük Amentü Şerhi (Feraidü’l-Fevaid) (Berekat Yayınevi) Hüseyn Hilmi Işık  – Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye (Hakikat Kitabevi) İbadet-Fıkıh-Ahlâk: Muhammed Hâdimî – İslam…

İlmin ve Alimlerin Kıymeti

Sual: Dinimizin ilme ve alimlere verdiği kıymet nedir? Cevap: Fârisî Riyadü’n-Nasıhin kitabı 356. sayfasından başlayarak diyor ki: Mirsadü’l-ibad minel-mebde-i ilel-mead’da yazılı hadis-i şerifte, “Âlimler arasında kıymet bulmak için ve cahiller ile mücadele için ve her yerde meşhur olmak için din bilgisi öğrenen ilim adamı, Cennetin kokusunu bile duymayacaktır” buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki mal…

Ulum-i İslamiyye Nedir?

Sual: Ulûm-i İslamiyye (İslam ilimleri) nelerdir? Cevap: Müslümanların, beşikten mezara kadar, ilim öğrenmesi lazımdır. Müslümanların öğrenmesi lazım olan ilimlere (Ulum-i İslâmiyye) denir. Ulûm, ilim kelimesinin cem’i, yani çoğuludur. Ulum-i İslâmiyye, yani İslam bilgileri ulûm-i nakliyye ve ulûm-i akliyye olmak üzere 2’ye ayrılır: 1) Ulûm-i nakliyye: Bunlara din bilgileri de denir. Bu bilgiler, Ehl-i sünnet âlimlerinin…

Arapçayı Nasıl Öğrenirim?

Sual: Arabi öğrenmede tavsiye ettiğiniz metod veya kitaplar var mı? Cevap: Arabi’yi klasik usulde öğreten, yani sarf ve nahiv öğreten bir hocadan ders alınabilir. Emsile ve Avâmil muhakkak öğrenilmelidir. Sonra hoca ile Nurül’l-İzah, Emâli Kasidesi gibi basit metinler okumalıdır. Emsile kitabına “nasara (yardım etti)” fiili ile başlanır ve bu fiil 24 farklı şekilde çekilir. İlk…

İslam Dininde İlim

Sual: İslamiyetin ilime bakışı nasıldır? Cevap: İslâmiyet, ilmin tâ kendisidir. Kur’ân-ı kerîm’in birçok yerinde, ilim emredilmekte, ilim adamları övülmektedir. Meselâ Zümer sûresi 9. âyetinde meâlen; “Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Bilenler elbette kıymetlidir!” buyruldu. Resûlullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem), ilmi öven ve teşvik buyuran sözleri, o kadar çok ve meşhurdur ki, başka dinde olanlar da…