Hitabetin Önemi Nedir?

Sual: Hitabet nedir? Hitabetin önemi nedir? Cevap: Güzel ve düzgün söz söyleme sanatına denir. Ölçülü ve metodlu konuşana hatîb denilir. Hitabet sâdece konuşmak olmayıp, maksad; dinleyicilere bilgi vermek ve yol göstermektir. Hitabetin insan ve toplumlar üzerinde büyük te’siri vardır. Hitâbet san’atı ilk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselâmın kendi evlâdını Allahü teâlâdan aldığı emirlerle irşâd…

İslam Tarihinde Kütüphanelerin Önemi Nedir?

Sual: Kütübhane neye denir? İslam tarihinde kütübhanelerin serüveni nasıldır? Cevap: Farsça hâne ve Arabça kütüb kelimelerinden meydâna gelen hâne-i kütüb (kitaplar evi) izafet terkibinde tamlama “i”si’nin düşmesi ve kelimelerin yer değiştirerek birleşmesinden meydana gelmiş bir birleşik isim olup, Osmanlı Türkçesi’nde kullanılmıştır. Lügatte araştırma, müracaat ve okumak için kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı ve okuyucunun istifâdesine sunulduğu yer…

Müderris Kime Denir?

Sual: Müderris kime denir? Müderris olmanın şartları nelerdir? Cevap: Medreselerde ders veren öğretim üyesi, profesöre denir. Arabça’da, “ders” mastarından gelen müderris kelimesi; ders veren muallim ve ders ver. meye ehil ve salahiyetli olan ilim sahibi kimse mânâsındadır. Târihte, devrin mekteb ve medreselerinde eğitim ve öğrenimini tamamlayıp, icazet aldıktan sonra, medreselerde ve camilerde din ve fen…

Kelam İlmi İle Çok Meşgul Olmak Caiz Mi?

Sual: Kelam ilmi ile çok meşgul olmak caiz midir? Bunun ölçüsü nedir? Cevap: Kelam ilmi; kelime-i şehâdeti ve buna bağlı olan, imanın 6 temel bilgisini öğreten ilimdir. Hadikatü’n-Nediyye kitabında, İslamiyetin yasak ettiği zararlı ilimleri anlatırken diyor ki; Kelam ilmini, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdikleri îtikadı öğrenecek ve bunları akıl ile nakil ile ispat edecek ve…

Medreselerin Tarihi Serüveni Nasıldır?

Sual: Medrese nedir? İslam tarihinde medreselerin tarihi serüveni nasıldır? Cevap: İslâm ilimlerinin ve fen bilgilerinin öğretildiği yüksek öğrenim müessesesi. Arapça “Derase” kökünden gelen medrese kelimesi; talebenin ders alıp ilim öğrendiği yer mânâsına yer ismidir. Umûmî olarak sıbyan mektebinin (ilkokulun) üstünde eğitim ve öğretim yapan orta ve yüksek tahsil müesseselerine medrese denilmiştir. Medrese tâbiri ilk olarak…

Medreselerde Eğitim Nasıldı?

Sual: Medreselerde eğitim nasıldı? Cevap:  Medreseler, umumiyetle, bir dershane ve etrafında yeteri kadar talebe odalarından meydana gelirdi. Yaptıranın isteği ve mâlî gücüne göre, bunların dışında imâret, kütüphâne, hamam vs. ilâve edilirdi. Her medresenin bir vakfiyesi bulunurdu ve bu kurum tarafından yazdırılırdı. Vakfiyede medresenin çalışma şekli ile vazifelilerin yevmiyeleri ve medresenin masrafını karşılamak için yapılar vakıflar…

Osmanlı Medreselerinde Hangi Kitaplar Okutulurdu?

Sual: Osmanlı medreselerinde hangi kitaplar okutulurdu? Cevap: Bâzı otobiyografilerden ve Fâtih Kânunnamesi’nden tesbit edilebildiğine göre 15 ve 16. asır Osmanlı medreselerinde şu temel ilimler ve eserler okutuluyordu: Yirmili Medreseler (Hâşiye-i Tecrid medreseleri): Bu medreselerde ders kitabı olarak Kelâm’dan Hâşiye-i Tecrid’in okutulmasından dolayı bu ismi almıştır. Bunların tahsil müddeti 2 yıldır. Okunan ders ve kitaplar: Belâgat dersinden Mutavvel;…

Dinimizde Öğretmenliğin Önemi Nedir?

Sual: Öğretmenlik nedir? Dinimizin eğitime ve öğretmenliğe bakışı nasıldır? Öğretmenliğin ehemmiyeti nedir? Cevap: Öğretmenlik; eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilere istenilen seviyede bilgi, beceri veya bir sanatı, tekniği öğretme mesleğidir. Bu mesleği icrâ eden kimseye öğretmen, muallim veya hoca adlı verilir. Öğretmenlik mesleğini yapabilmek için belli bir dal veya branşta özel ihtisas sâhibi olmak ve pedagojik…

İlmihal Nedir? Niçin Okunmalıdır?

Sual: İlmihal Nedir? Niçin okunmalıdır? Cevap: Bilindiği üzere İslam dininin temel kaynakları Arapçadır. Arapça, Kuran-ı Kerim’in, hadis-i şeriflerin, kadim ulemanın kitaplarının ve daha nice İslam külliyatının lisanıdır. Fakat Allahu teala, İslamiyetin sadece bu lisanı bilenler arasında değil, “Tebliğ ve Cihad emri” ile bütün dünyaya yayılmasını murad etmiştir. Bu mühim emir sayesinde pek çok millet İslamiyetle…

İlmin Kısa Tarihi Nasıldır?

Sual: İlim nedir? İlmin tarihinden kısa olarak bahsedebilir misiniz? Cevap: Eşyânın ve olayların idrâki, kavranması; maddî mânevî sırlara vâkıf olma ve bilmeye denir. İlim, lügatte “bilmek” demektir. İlmin çok çeşitli târifleri yapılmıştır. Bu târiflerden bâzıları şöyledir: “Varlığı mevcûd olan bir şeyin kesin olarak kabûl edilmesidir.” “Bir şeyin sûretinin, şeklinin akılda meydana gelmesidir.” “Akıl sâhibi olan…