Ad Kavmi Niçin Helak Oldu?

Sual: Ad Kavmi niçin helak oldu? Cevap: Ad kavmi, Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği ve isyanları yüzünden rüzgarla helak edilen kavimdir. Bu kavim, Nuh aleyhisselamın oğullarından Sam’ın torunlarından Ad’ın neslidir. Yaşadıkları yer Ahkaf diyarı olup, Yemen’de Aden ile Umman arasındadır. Bu bölgeye Şihr de denilmiştir. Nuh aleyhisselam zamanındaki tufandan sonra gemide bulunup kurtulanlar değişik bölgelerde…

Farabi’nin İtikadı Nasıldır?

Sual: Farabi kimdir? Aristo tesirinde kalarak pekçok meselede İslam itikadından saptığı doğru mudur? Cevap: Ses olayını ilk defâ fizîkî yönden açıklayan felsefeci ve mûsikî üstâdıdır. İsmi, Muhammed bin Turhan bin Uzluğ bin Turhan et-Türkî el-Fârâbî olup, künyesi Ebû Nasr’dır. 873 (H.259) senesinde Türkistân’ın Fârâb şehrinde doğdu. Doğduğu yere nisbetle Fârâbî denildi. Aslen Türk olup, babası,…

İlmin Kısa Tarihi Nasıldır?

Sual: İlim nedir? İlmin tarihinden kısa olarak bahsedebilir misiniz? Cevap: Eşyânın ve olayların idrâki, kavranması; maddî mânevî sırlara vâkıf olma ve bilmeye denir. İlim, lügatte “bilmek” demektir. İlmin çok çeşitli târifleri yapılmıştır. Bu târiflerden bâzıları şöyledir: “Varlığı mevcûd olan bir şeyin kesin olarak kabûl edilmesidir.” “Bir şeyin sûretinin, şeklinin akılda meydana gelmesidir.” “Akıl sâhibi olan…

Akıl ile Zeka Aynı Mıdır?

Sual: Akıl nedir? Aklın bir hududu var mıdır? Kaç çeşit akıl vardır? Zeka ile akıl aynı mıdır? Cevap: Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmaya yarayan kuvvet, ölçü aletidir. Akıl; insan, melek ve cinde bulunur. Diğer canlılarda akıl yoktur. İnsanı hayvandan ayıran en önemli fark akıldır. Hayvanlar sevk-i tabii (iç güdü) denilen bedenlerinin arzu ve…

Eflatun Kimdir? İslam Dünyasına Tesirleri Nelerdir?

Sual: Eflatun kimdir? Görüşleri muteber midir? Cevap: Asıl adı Platon olup İslâm dünyâsında Eflâtun ismi ile bilinir. Eski Yunan felsefecilerindendir. Sokrat’ın talebesi, Aristo’nun ise hocasıdır. Tenâsühe, yâni insan öldükten sonra rûhunun başka insana geçtiğine inanırdı. Trinite denilen teslis inancını, yâni 3 tanrı fikrini ilk olarak ortaya çıkaran budur. Îsâ aleyhisselâm zamanında yaşadığı Burhân-ı Kâtı’da yazılıdır. 82 yaşında…

Tecvid İlmi Nedir?

Sual: Tecvid ilmi nedir? Kur’an-ı Kerim’i bu ilme göre okumanın hükmü nedir? Cevap: Kur’ân-ı kerîmin usûlüne uygun olarak okunmasını sağlayan ilimdir. Tecvid lügatta bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak, iyi ve güzel söylemek mânâlarına gelir. Tecvid, Kur’ân-ı kerîmin harflerini ağızdaki yerlerinden çıkarmayı, harflerin gerek yalnız başına, gerekse ikisi veya birkaçı birleşince söylenmelerinde yerlerine ve…

Emri Maruf Nasıl Yapılır?

Sual: Emri maruf ne demektir? Nasıl yapılır? Cevap: İslâm dîninde, insanlara, Allahü teâlânın emirlerini bildirmek ve yasaklarından sakındırmak demektir.  Kur’ân-ı kerîmde, Allahü teâlâ, emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-münkeri yapmayı emrediyor. Yâni benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz; benim yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına râzı olmayınız, buyuruyor. İslâm dîninde çok mühim yeri olan emr-i ma’rûf ve nehy-i…