Felsefeciler Nerde Hata Yapıyorlar?

Sual: Felsefeciler hangi meselelerde yanılmaktadırlar? Felsefeciler insanlığa faydalı olmuşlar mıdır? Cevap: Eflatun ve Aristo gibi eski Yunan filozoflarının da yanıldıklarını ve bu yüzden medeniyetin asırlarca geri kalmasına sebep olduklarını 20. asrın fen adamları bildirmektedir. Avrupa’da, bugünkü modern kimyanın babası denen Fransız kimyâgeri Lavoisier de öyle yanlış ve bozuk şeyler söyledi ki mütehassısı olduğu kimyâ ilmine…

İmam Gazali Filozof mudur?

Sual: İmam Gazali hazretleri kimdir, filozof mudur? Cevap: Muhammed bin Muhammed Gazâlî, İslam âlimlerinin en büyüklerindendir. 450 [m. 1058] senesinde, İran’ın Tus yani Meşhed şehrinin Gazal karyesinde tevellüd, 505 [m. 1111] de orada vefât etti. Müctehid idi. İctihadı, Şâfiî mezhebine uygun oldu. O kadar çok kitap yazdı ki ömrüne bölününce, bir güne 18 sayfa düşmektedir.…

Aristo’nun Fikirleri Nelerdir?

Sual: Aristo kimdir? Fikirleri nelerdir? İslam dünyasına nasıl tesir etmiştir? Cevap: Eski Yunan filozofudur. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amyntas’ın sarayında hekim idi. Aristo, 17 yaşından 37 yaşına kadar Eflatun (Platon)’un talebeliğini yaptı. Eflatun ruhların nakline inanırdı. Teslis inancını ilk olarak ortaya çıkaran budur. Eflatun’un yanında özellikle mantık ve metafizik alanlarında çalıştı. Ayrıca hukuk, matematik,…

Felsefe İnsanı Hakikate Götürür mü?

Sual: Felsefe nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İnsan, felsefe ile hakikate ulaşabilir mi? Cevap: Yunanca “philos” (sevgi) ve “sofia” (hikmet) kelimelerinden meydana gelmiş bir terimdir. “Philosophie” kelime mânası îtibâriyle “hikmet sevgisi” demektir. Madde-hayat-yaratılış-kâinât-ruh-ölüm-ölüm sonrası gibi konularda insan gayretinin akla dayanarak ortaya  koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmına “felsefe” denir. Felsefeden maksadın, “herşeyin aslını aramak” olduğu kabul edilir.…

İbni Rüşd Ehli Sünnet Midir?

Sual: İbni Rüşd kimdir? İtikadi olarak ehli sünnet midir? Aristo’nun çok tesirinde kaldığı doğru mudur? Cevap: 13. yüzyılda Endülüs’te yetişen meşhur filozof, doktor astronomi bilgini ve matematikçidir. İsmi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü’l-Velîd’dir. Babası, Kurtuba kâdısıydı. Ehl-i sünnet âlimi olan Muhammed ibni Rüşd dedesidir. Dedesine nisbetle İbn-i Rüşd diye meşhur olmuştur. Avrupa’da Averroes adıyla…

Kültür Emperyalizmi Nedir?

Sual: Kültür emperyalizmi nedir? Dünyada nasıl tatbik edilmektedir? Bundan korunmak için neler yapılmalıdır? Cevap: Emperyalizm, son yıllarda diğer çeşitlerinin yanısıra kültür emperyalizmi şeklinde de tatbik edilir oldu. Bu emperyalizm çeşidinde milletlerin din, inanç, örf, âdet, gelenek, görenek, dil, zevk, sanat ve ahlâk gibi üst değerleri hedef alınmaktadır. Kültür emperyalizminin tatbik edildiği milletler yavaş yavaş ve…

Din bir İdeoloji Midir?

Sual: İdeoloji nedir? Din de bir ideoloji midir? Cevap: İdeoloji, tasavvurlar, fikirler sistemidir. Bir toplumun yapısını ve işleyişini içine alan kısaca siyâsî veya içtimâî (sosyal) bir doktrin meydana getiren görüş ve düşünce sistemine denir. Belli bir siyâsetle pratik bir hareket programını içine alan düşünce ve inanç sistemi, diye de târif edilir. İdeoloji, kitleleri toplayıp onlara…

Farabi’nin İtikadı Nasıldır?

Sual: Farabi kimdir? Aristo tesirinde kalarak pekçok meselede İslam itikadından saptığı doğru mudur? Cevap: Ses olayını ilk defâ fizîkî yönden açıklayan felsefeci ve mûsikî üstâdıdır. İsmi, Muhammed bin Turhan bin Uzluğ bin Turhan et-Türkî el-Fârâbî olup, künyesi Ebû Nasr’dır. 873 (H.259) senesinde Türkistân’ın Fârâb şehrinde doğdu. Doğduğu yere nisbetle Fârâbî denildi. Aslen Türk olup, babası,…

Eflatun Kimdir? İslam Dünyasına Tesirleri Nelerdir?

Sual: Eflatun kimdir? Görüşleri muteber midir? Cevap: Asıl adı Platon olup İslâm dünyâsında Eflâtun ismi ile bilinir. Eski Yunan felsefecilerindendir. Sokrat’ın talebesi, Aristo’nun ise hocasıdır. Tenâsühe, yâni insan öldükten sonra rûhunun başka insana geçtiğine inanırdı. Trinite denilen teslis inancını, yâni 3 tanrı fikrini ilk olarak ortaya çıkaran budur. Îsâ aleyhisselâm zamanında yaşadığı Burhân-ı Kâtı’da yazılıdır. 82 yaşında…

Oryantalistlerin Maksadı Nedir?

Sual: Oryantalist diye kime denir? Bunlar ne tür maksatlarla ne tür faaliyetlerde bulunurlar? Cevap: Doğulu milletlerin (İslâm âleminin) târihi, kültürü, örfü, âdetleri, din ve medeniyetleri üzerinde çeşitli maksatlarla araştırma yapan batılı Müslüman olmayan bilim adamına denir. Şarkıyâtçı veya müsteşrik diye de bilinirler. Müsteşrikliğin târihçesi: İslâm ilimleri ile ilgilenen ilk batılının kim olduğu ve bu konudaki çalışmaların…