Hamidullah Kimdir? Ehli Sünnet Midir?

Sual: “İslam Peygamberi” isimli meşhur kitabın yazarı Hamidullah kimdir? Kitapları okunabilir mi? Cevap: Paris “CNRS” ilmî araştırma üyelerindendir. 1908’de Hindistan’ın güneyinde Haydarâbâd’da doğdu. Orada Osmâniye Üniversitesinde okudu. Devletler hukûku üzerine doktora yaptı. 1947 yılında Hindistan hükûmeti, siyâsî sebeplerle kendisini vatandaşlıktan çıkardı. Fransa’ya gidip Paris’te ilmî araştırma âzâlığına girdi. Birçok memleket gezdi. Konferanslar sebebiyle Türkiye’ye de…

Müceddid Kime Denir?

Sual: Müceddid kime denir? Kaç senede bir gelir? Müceddidin hususiyetleri nelerdir? Cevap: Unutulmuş olan din bilgilerini meydana çıkaran, dîni bid’at ve hurâfelerden (dinde sonradan ortaya çıkarılan şeylerden) temizleyen, dîni kuvvetlendiren kimseye denir. Müceddid ,lügatte yenileyici demektir. İlk Peygamber hazret-i Âdem’den sonra, insanlara her bin senede yeni din getiren bir resûl (peygamber) gelir, evvelki dinde yapılan…

El-Ezher Medresesi Ehli Sünnet Midir?

Sual: Mısır’daki meşhur El-Ezher medresesini kim kurmuştur? El-Ezher medresesi ehli sünnet midir? Cevap: Mısır’ın başşehri Kahire’de eskiden Câmi-ül-Ezher denilen câmi ve medreseye şimdi de Ezher Üniversitesi denilmektedir. Fâtımîlerin (909-1172) Mısır’ı işgâlinden sonra 970’de inşâsına başlanıp 2 senede tamamlandı. Şiî Fâtımî Halîfesi El-Azîz Nizâr (975-996) zamânında medrese hâline getirilip fakirler yurdu da ilâve edilmişti. Fâtımîler tarafından…

Reşid Rıza Ehli Sünnet Midir?

Sual: Reşid Rıza kimdir? Ehli sünnet midir? Cevap: Mısırlı bir din adamıdır. 1865’te Lübnan’da Kalemun kasabasında doğdu. 1935’te Kahire’de ödü. Reşîd Rızâ okumayı ve yazmayı Kalemun kasabasında öğrendikten sonra Trablus’ta Türkçe öğretim yapan bir ilkokula başladı. Bir yıl sonra bu okuldan ayrılıp, Hüseyin el-Cisrî’nin kurduğu Millî İslâmî Okula girdi. Talebeliği sırasında El-Urvet-ül-Vüskâ adlı gazeteyi ve El-Muktetaf adlı dergiyi…

Darvinizme Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: İslamiyetin Darwinizme bakışı nasıldır? Cevap: Darwinism hayâtın ve canlı varlıkların meydana gelişini, tesâdüfî olaylarla açıklamaya çalışan biyolojik bir görüş veya faraziyedir. “Evrim teorisi, evolusyon teorisi, tekâmül nazariyesi” gibi isimlerle de anılır. Kelime olarak evrim; basitten mükemmele doğru değişme, gelişme, tekâmül demektir. İlkel olanla yetinmeyip mükemmel olanı aramak mânâsına gelir. Darwinizm savunucularının, hayâtın başlangıcı ve…

Aklın Dindeki Yeri Nedir?

Sual: Akıl tek başına huccet midir? Bizi tek başına doğru yola götürebilir mi? Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri yazdığı bir mektupta bu mevzuya dair buyuruyor ki; Akıl, bir (Kuvve-i derrâke)dir. Yanî anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırd etmek için yaratılmıştır. Bunun için, hakkı bâtıl ile karıştırabilecek olan insanda, cinde ve meleklerde…

Evrim Teorisi Adıyla Anlatılanlar Doğru Mudur?

Sual: Evrim teorisi adıyla anlatılanların aslı nedir? Cevap: Evrimciler hayatın milyonlarca yıl önce denizlerde tesadüfen bir hücreli bir canlının kendi halinde meydana gelmesiyle başladığını savunuyorlar. Bu ilk canlı gelişerek başka bir canlıya dönüştü, varlıkların birbirine dönüşmesiyle maymun, maymundan da insan türedi, diyorlar. Böylece Âdem aleyhisselâmın topraktan yaratıldığını inkâra kalkıyor ve insanları aldatmaya çalışıyorlar. Darvin’i de…

Dini Mevzular Akıl Yürüterek Anlaşılabilir mi?

Sual: Dinimizin bazı hükümlerine aklımız ermiyor. Böyle mevzularda nasıl hareket etmeliyiz? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 1. cildinin 266. mektubunda buyuruyor ki “Peygamberlik makâmı, aklın üstündedir. Peygamberlerin doğru sözlerini, akla uydurmağa çalışmak, Peygamberliğe inanmamak, güvenmemek olur. Âhiret işlerinde, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, akla danışmadan tâbi olmak, uymak lâzımdır. Peygamberlik makâmı, aklın hudûdunun, çerçevesinin dışında, üstündedir. Akıl, eremediği şeyleri,…

İslamiyette Felsefe Var Mıdır?

Sual: İslamiyette felsefe var mıdır? Kelam ilmi ile felsefenin farkı nedir? Cevap: Felsefe, her hangi bir bahis ve mevzu üzerinde insanların akıl ve mantık yolu ile incelemeler ve araştırmalarla elde ettikleri neticelere verilen isimdir. Kısaca, “Her şeyin aslını arama ve ne için var olduğunun sebebini bulma” mânâsına gelir. Felsefe, yunanca (Filozofiya = Hikmet sevgisi) demektir…

Niçeriler (Neyaçire) Kimlerdir?

Sual: Hindistan’daki dini cereyanlardan Niçeriler veya Neyaçire hakkında malumat verir misiniz? Cevap: Hindistan’da 19. asırda ortaya çıkan Neyâçire (Nîçerîler), dehrî ve tabiatçı mukabilidir. Müslüman olduğun söyleyip, Kur’an dışında dini metinlere ve tefsirlere inanmamak, Kur’an-ı kerime de felsefî ve bâtınî manalar vermekle tanınmışlardır. Nîçerî, tabiat manasına nature’nin Arapça ve Farsça yazılışından muharreftir. Sir Ahmed diye tanınan…