Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: Mezhep ne demektir? Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? Günümüzde niçin 4 tane hak mezhep vardır? Cevap: Mezhep, bir müctehidin dînî kaynaklardan çıkardığı hükümlerin hepsidir. Müctehid âlim tarafından, îmânda ve amelde (ibâdetlerde ve işlerde) Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaları için Müslümanlara gösterilen yoldur. Bir müctehidin, İslâmiyeti kaynaklardan anlamak ve anlatmak husûsunda tâkib ettiği usûller ve bu usûllere…

İstidrac Nedir? Kimlerde Görülür?

Sual: İstidrac nedir? Kimlerde görülür? Cevap: Kâfir ve fâsıklarda (açıkça günâh işleyen Müslümanlarda) görülen âdet dışı hârikulâde, olağanüstü hâllere istidrac denir. Buna, mekr-i ilâhî de denir. Tefsîr-i Mazharî’de buyruluyor ki: “Allahü teâlâ bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verir. O da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolun…

Kaç Çeşit Gayrimüslim Vardır?

Sual: Gayri müslim kime denir? Kaç çeşit gayri müslim vardır? İslam hukukunda bunların hükümleri nelerdir? Cevap: Müslüman olmayan kimseye gayri müslim denir. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine dâvet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın getirdiklerine inanıp, teslim olan ve yasak ettiklerinden sakınan kimselere “Müslim” veya “Müslüman”denir. İslâm hukûkuna göre, Müslümanların dışındaki insanlar 3 sınıfa…

İtikaf İbadeti Nasıl Yapılır?

Sual: İtikaf ibadeti nedir? Nasıl yapılır? Cevap: Bir yere kapanıp ibâdetle meşgul olmaktır. Lügatte, hapis etmek ve men etmek, bir şeye yönelmek, bir işe devamlı ve sımsıkı bağlanmak mânâlarına gelir. İslâm dîninde, bir Müslümanın başkalarıyla olan münâsebetlerinden ve dünyâ işlerinden bir müddet uzaklaşarak, cemâatle namaz kılınan bir câmide ibâdetle meşgul olmasına ve sevap kazanmak niyetiyle…

Kıyametin Küçük ve Büyük Alametleri Nelerdir?

Sual: Kıyametin küçük ve büyük alametleri nelerdir? Cevap: Bütün canlıların öleceği, dünyânın ömrünün bitip, harab olacağı gün; dünyânın sonu, kıyâmet kopması. Ölülerin tekrar diriltileceği, hayat bulacağı güne de kıyâmet veya kıyâmet günü denir. Kıyâmet, bu dünyâ hayâtından sonra gelecek olan âhiret hayâtının başlangıcıdır. Âhirete inanmak ise îmânın (Müslüman olmanın) şartlarından biridir. Kıyâmet mutlaka kopacaktır. Ne…

İslamiyette Kısas Cezası Var mıdır?

Sual: Kısas nedir? İslamiyette kısas var mıdır? Cevap: Kısas, bir şeye aynısı ile karşılık verilmesi demektir. Haksız yere adam öldüreni veya yaralama fiillerinden birini işleyen suçluyu, işlediği suçun aynısını kendisine tatbik ederek cezalandırma. Kısas, lügatte “kesmek” mânâsındadır. İslâm Cezâ Hukukunda, suçluya uygulanan ceza çeşitlerinden biri de kısastır. Bir insanı haksız olarak, bilerek, isteyerek öldüren kimseye…

İnsan Niçin İbadet Eder?

Sual: İbadet nedir? İnsan niçin ibadet eder? Cevap: İbadet; kulluk etmek, tapmak, tapınmak demektir. İslâmiyette ibâdet, bütün varlıkları yaratan Allahü teâlâya karşı saygı göstermek, O’nun emir ve yasaklarına uymaktır. Tapınmak duygusu ve ihtiyâcı, insanoğlunun rûhî yapısında tabiî olarak vardır. Târih boyunca gelmiş, geçmiş bütün insan topluluklarında görülen ortak özelliklerden biri de, kendi inançlarına göre bir…

İslam Dininde Kumarın Hükmü Nedir?

Sual: Kumar oynamak haram mıdır? Dinimizin bu meselede hükmü nasıldır? Cevap: Bütün ilâhî dinler, inananlar arasında, kumar oynamak sûretiyle haksız kazanç sağlamayı yasaklamıştır. İslâmiyette alış-veriş, yâni ticâret, hediye, zekât, sadaka ve mîras ile mal elde etme yollarının dışında, gasp, hîle, fâiz, rüşvet, kumar vs. gibi yollarla haksız kazancı yasak etmiştir, harâmdır. Her şey ile yarış…

Karaborsacılık Caiz Mi?

Sual: Karaborsacılık nedir? Caiz midir? Cevap: Karaborsacılık, insanların ve hayvanların ihtiyaç maddelerini piyasadan toplayıp, pahalandığı zaman satmaya denir. Lügatte hak yemek, haksızlık etmek ve kötü muâmele etmek mânâsına olup, meşrû olmayan kazanç yollarından birisidir. Karaborsaya “ihtikâr”da denir. Karaborsa, yeryüzündeki bütün toplumlarda suç ve çirkin bir iş sayılmıştır. Hemen hemen her devlet, karaborsacılığı yasaklamış, bunun için…

Maliki Mezhebine Dair

Sual: Maliki mezhebi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mezhebin imamı kimdir? Usûlü nasıldır? Hangi coğrafyalarda yayılmıştır? Cevap: İslâmiyette, îmânda birbirinden ayrılmayan ve hepsi Ehl-i sünnet îtikâdı üzere olan 4 hak mezhepten birisidir. Usûl ve esasları, İmam-ı Mâlik bin Enes tarafından açıklanan fıkhî (veya amelî) mezhebin adı. Hak olan 4 mezhebin diğerleri, Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî…