Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Sual: Mehmet Akif Ersoy kimdir? Fikriyatı nasıldır? Cevap: İstiklâl Marşı şâiridir. 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebine devam etti. Babasının vefâtı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayâtı boyunca yabancı…

Müctehid Kime Denir?

Sual: Müctehid kime denir? Müctehid olmak için aranan şartlar nelerdir?  Cevap: Kur’ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin yüksek mânâsını anlayan ve anlamak için bütün gücüyle çalışan büyük İslâm âlimine denir. Müctehid, ictihad eden kimse demektir. İctihad, sözlükte gücü, kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. Dinde ictihaddan maksat, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden, mânâları açıkça…

Oryantalistlerin Maksadı Nedir?

Sual: Oryantalist diye kime denir? Bunlar ne tür maksatlarla ne tür faaliyetlerde bulunurlar? Cevap: Doğulu milletlerin (İslâm âleminin) târihi, kültürü, örfü, âdetleri, din ve medeniyetleri üzerinde çeşitli maksatlarla araştırma yapan batılı Müslüman olmayan bilim adamına denir. Şarkıyâtçı veya müsteşrik diye de bilinirler. Müsteşrikliğin târihçesi: İslâm ilimleri ile ilgilenen ilk batılının kim olduğu ve bu konudaki çalışmaların…

Peygamberler Niçin Gönderilmiştir?

Sual: Peygamber kelimesi ne manaya gelmektedir? Kaç tane peygamber gönderilmiştir? Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Cevap: Allahü teâlâ tarafından insanlar arasından seçilmiş ve görevlendirilmiş, her bakımdan güvenilen, kusursuz, günâhsız kimseye peygamber denir. İnsanlara, dînin hükümlerini tebliğ eden, duyuran, öğreten elçi, haberci manalarına gelir. Peygamber, Farsça bir kelimedir. Lügatta, gönderilmiş zât ve haberci mânâsına gelir. Nebî ve Resûl…

Hamidullah Kimdir? Ehli Sünnet Midir?

Sual: “İslam Peygamberi” isimli meşhur kitabın yazarı Hamidullah kimdir? Kitapları okunabilir mi? Cevap: Paris “CNRS” ilmî araştırma üyelerindendir. 1908’de Hindistan’ın güneyinde Haydarâbâd’da doğdu. Orada Osmâniye Üniversitesinde okudu. Devletler hukûku üzerine doktora yaptı. 1947 yılında Hindistan hükûmeti, siyâsî sebeplerle kendisini vatandaşlıktan çıkardı. Fransa’ya gidip Paris’te ilmî araştırma âzâlığına girdi. Birçok memleket gezdi. Konferanslar sebebiyle Türkiye’ye de…

Saadet Nedir? Saadete Nasıl Kavuşulur?

Sual: Saadet nedir? Saadete nasıl kavuşulur? Cevap: Mesut olmak, bahtiyarlık, mutluluk, gönül rahatı ve kalp huzûruna denir. Allahü teâlânın rızâsına ermiş olmak, her istediğine kavuşmuş olmaktır. Saâdet, insanın devamlı olan huzur ve sevinç hâlidir. İnsanın saâdeti kalp huzûruna, gönül rahatlığına bağlıdır. Bu rahatlığa, mutlaka para, mevki, rütbe, şan ve şöhretle kavuşulamaz. Nice mal, mevki sâhiplerinin…

Din Nedir? Niçin Lazımdır?

Sual: Din nedir? Niçin insana lazımdır? Cevap: İnsanları dünyâda rahat ve huzûra, âhirette ebedî saâdete götürmek için Allahü teâlâ tarafından peygamberleri vâsıtasıyla gösterilen yola din denir. Dînin sâhibi ve ortaya koyan Allahü teâlâdır. Bunun için din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez, dinsizlik denir. Din insanlara çok lüzumlu bir nizam olup, dinsizlik ise…

Şia Fırkası Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: Şiilik nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl inanırlar? Cevap: Hazret-i Ali ve çocuklarına sevgi, bağlılık iddiâsıyla ortaya çıkan, halîfeliğin yalnız onlara âit olduğunu söyleyen dînî ve siyâsî hareketin adına denir. Kelime mânâsı “taraftarlık” demektir. Şiîlik inancında olana “Şiî”; Şiî topluluğuna ise “Şîa” denir. Buna göre Şîa “taraftarlar” demektir. İlk önce hazret-i Ali ve çocuklarına sevgi…

Hanefi Mezhebine Dair

Sual: Hanefi mezhebi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mezhebin imamı kimdir? Usûlü nasıldır? Hangi coğrafyalarda yayılmıştır? Cevap: İslâmiyette Ehl-i sünnet îtikâdındaki 4 hak mezhepten birincisidir. Diğerleri ise Mâlikî, Hanbelî ve Şâfiî mezhebleridir. Allahü teâlâ, bütün Müslümanlardan aynı îmânı istemektedir. İslâmiyette, îmânda, îtikâtta tefrikaya, ayrılığa izin verilmemiştir. Resûlullah efendimizin inandığı ve bildirdiği ve Eshâb-ı kirâmın naklettiği gibi…

Ümmet Nedir? Kimlere Denir?

Sual: Ümmet nedir? Kimlere denir? Cevap: Allahü teâlânın gönderdiği bir peygambere inananların hepsine ümet denir. Bir kavme, peygamber gönderilince, o kavim onun ümmeti olur. Îmân edenlerine “Ümmet-i icâbet”, îmân etmeyenlere de “Ümmet-i dâvet” denir. Allahü teâlâ insanları ebedî saâdete götürmek için, doğru yolu göstermiştir. Bu yola din denir. Hak dinler her asırda bir peygamberle bildirilmiştir.…