İcmayı İnkar Eden Kafir Olur mu?

Sual: İcma ile açıkça bildirilmiş bir meseleyi inkar eden dinden çıkar mı? Cevap: İcmâ birleşmek demektir. Bir asırda bulunan müctehidlerin bir işin hükmünde birleşmeleridir. Bu iş, söz veya fiil olabilir. İctihad lazım olmayan şeylerde, bir asırda bulunan müslümanların hepsinin birleşmeleri lazım olur. Birleşmek, aynı sözü söylemek veya aynı işi yapmaktır. Bir asırda bulunan müctehidlerin bir…

İslam Hukukunda İcmanın Bağlayıcılığı Nedir?

Sual: İslam hukukunda icmanın bağlayıcılığı nedir? İcmanın dereceleri var mıdır? Cevap: İbni Melek, Menar şerhinde diyor ki İcmâ birleşmek demektir. Bir asırda bulunan müctehidlerin bir işin hükmünde birleşmeleridir. Bu iş, söz veya fiil olabilir. İctihad lazım olmayan şeylerde, bir asırda bulunan müslümanların hepsinin birleşmeleri lazım olur. Birleşmek, aynı sözü söylemek veya aynı işi yapmaktır. Bir…

Kuran Bize Yeter mi?

Sual: Bazı ilahiyatçılar Kur’an-ı kerim tek başına bize yeter, sünnet ve diğer kaynaklara gerek yok diyorlar. Bu sözleri doğru mudur? Cevap: Mîzanü’l-Kübrâ, sf. 51 başında ve 60 sonunda buyuruyor ki sünnet, yani hadis-i şerifler, Kurân-ı Kerîmi açıklamaktadır. Mezhep imamları, sünneti açıklamışlardır. Din âlimleri de, mezhep imamlarının sözlerini açıkladılar. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Sünnet, yani…

Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisi Var mıdır?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” dinde hüküm koyma salahiyeti var mıdır? Yoksa sadece Kur’an-ı kerim mi hüküm koyabilir? Cevap: Kur’an-ı kerimde müteaddid ayet-i kerimelerde peygamber efendimize bu salahiyet Allahü teala tarafından verilmiştir. 1) “Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’mine kadın için (Allah’ın ve Peygamber’in hükmüne aykırı olarak) kendi…

Mezheplere Uymak Gereksiz mi?

Sual: Mezhepsizlerin bozuk kitaplarından tercüme edilmiş yazıları okuyan biri diyor ki (Kurân-ı Kerîm tefsirlerini okumalıyız. Dinimizi, Kurân-ı Kerîmi anlamayı, din âlimlerine bırakmak, tehlikeli ve korkunç bir düşüncedir. Kurân-ı Kerîmde (Ey din âlimleri) denmez. (Ey îman edenler), (Ey insanlar) gibi hitablar kullanılır. Bunun için, her müslüman, Kurân-ı Kerîmi kendisi anlayacak, başkasından beklemeyecektir). Bu kimse, herkesin tefsir,…

Kimler İctihad Yapabilir?

Sual: İctihad nedir? Müctehid kime denir? İctihadda hata olur mu? Cevap: Seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullâhi aleyh” buyuruyor ki (İctihad, insan gücünün yettiği kadar, yani cehd ile zahmet çekerek çalışmak demektir. Yani, Kurân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde sarih ve açık bildirilmemiş bulunan ahkamı ve meseleleri, açık ve geniş anlatılmış meselelere benzeterek, meydana çıkarmaya uğraşmaktır. Bunu ancak…

Edille-i Şeriyye Nedir?

Sual: Edille-i şeriyye nedir? Cevap: Ahkâm-ı İslâmiyye’nin (din bilgilerinin) kaynaklarıdır. İslâm dîninin dünyâ ve âhırete âit bütün hükümleri önce 4 ana kaynaktan elde edilir. Bunu müctehid âlimleri yapar. Bu 4 ana kaynak sırasıyla: Kitâb, Sünnet, İcmâ-ı ümmet ve Kıyâs-ı fukahâ’dır. 1) Kitâb: Kur’ân-ı kerîmdir. O, Allahü teâlânın, Resûlü Muhammed aleyhisselâma indirdiği, mushaflarda yazılı, bize kadar…

İslam Hukukunda “Sünnet” Neye Denir?

Sual: İslam hukukunda Sünnet neye denir? Kaç çeşit sünnet vardır? Cevap: Din bilgilerinde senet, kaynak olan 4 delilden biridir. Sünnet lügatta yol, kânun, âdet mânâlarına gelir. Dînî terim olarak sünnet kelimesinin dînimizde 3 mânâsı vardır: Kitab ve sünnet birlikte söylenince, kitap Kur’ân-ı kerîm, sünnet de hadîs-i şerîfler demektir. Farz ve sünnet denilince, farz Allahü teâlânın…

İctihad Nedir? Nasıl Olur?

Sual: İctihad nedir? Kimler ictihad edebilir? İctihada misaller verebilir misiniz? Cevap: İctihâd lügatte, gücü, kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İslâm Hukûku’nda ictihâd, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden, mânâları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer dînî hükümlere kıyas ederek, benzeterek, bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşmak, çalışmak demektir. Meselâ ana babaya itâatı emreden İsrâ sûresi…

İslam Hukukunda Kıyas Nedir?

Sual: İlmihal kitaplarında edille-i şer’iyye sıralanırken “Kitap, sünnet, icma ve kıyas” deniliyor. Buradaki kıyas tam olarak nedir? Kıyasa misaller verebilir misiniz? Cevap: Kıyas, İslâm dînindeki hükümlerin 4 kaynağından biridir. Lügatte “bir şeyi takdir etmek, ölçmek, karşılaştırmak ve iki şey arasında benzerlikleri tesbit etmek” mânâlarına gelir. Kıyas; dînî hükümlerin delillerinden biridir. İslâmiyette bir mesele hakkında hüküm…