Bayramlarda Neler Yapılır?

Sual: Bayram nedir? Dinimizde hangi günler bayramdır? Bayramlarda neler yapmak lazımdır? Cevap: Bayram kelimesinin, İslâmiyet’ten önce ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında bir bilgi yoktur. İslâmiyet’ten sonra bayram mânâsına Arapça Iyd kelimesi kullanılmıştır. Her sene Ramazan ayında ve Arefe gününde günahlar affedildiği ve müslümanların sevinçli, neş’eli günleri tekrar geldiği için, böyle günlere Iyd, yâni bayram denilmiştir. Kaşgarlı Mahmûd, bayram kelimesinin…

Cebriye Fırkası Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: 72 bidat fırkası arasında zikredilen Cebriyye fırkasını nasıl ortaya çıkmıştır? Temel inanç esasları nelerdir? Cevap: Cebiyye; hicrî 1. asrın sonlarında, 2. asrın başlarında Cehm bin Saffân tarafından ileri sürülen; kader karşısında insanların hiç bir şeyi yapma gücü olmadığını, Allahü teâlâ tarafından takdir edilmiş ve yaratılmış olan fiilleri işlemek zorunda olduğunu iddia eden fırkaya verilen…

Adalet Nedir?

Sual: Adalet mefhumu nedir? Nasıl adil olunur? Adil bir insan olmanın dinimizde faziletleri nelerdir? Cevap: Hukukî ve ictimai çok geniş manalı bir kelime olan adalet hakkındaki tarifler oldukça fazladır. Çünkü kelime, çeşitli dünya görüşlerine ve dinî ıstılahdaki yerlerine göre değişmektedir. Adalet lugatte; adil olmak, insaf etmek, işte doğru olmak, meyl etmek, dönmek, eşit muamele etmek,…

Edille-i Şeriyye Nedir?

Sual: Edille-i şeriyye nedir? Cevap: Ahkâm-ı İslâmiyye’nin (din bilgilerinin) kaynaklarıdır. İslâm dîninin dünyâ ve âhırete âit bütün hükümleri önce 4 ana kaynaktan elde edilir. Bunu müctehid âlimleri yapar. Bu 4 ana kaynak sırasıyla: Kitâb, Sünnet, İcmâ-ı ümmet ve Kıyâs-ı fukahâ’dır. 1) Kitâb: Kur’ân-ı kerîmdir. O, Allahü teâlânın, Resûlü Muhammed aleyhisselâma indirdiği, mushaflarda yazılı, bize kadar…

Müşebbihe Fırkası Kimlerdir?

Sual: 72 bidat fırkası arasında zikredilen müşabbihe fırkasının tarihi serüveni nasıldır? Başlıca inanışları nelerdir? Kaç kısma ayrılmıştır? Cevap: Allahü teâlâyı başka cisim ve varlıklara benzeten, Kur’ân-ı kerîmdeki müteşâbih âyetleri zahir mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi uzuvlarının olduğunu iddia ederek doğru yoldan ayrılan fırka. Allahü teâlâya cihet ve mekân izafe ederler. Müstakil…

Araplar Tarihte Kaç Kola Ayrılmıştır?

Sual: Arab milleti tarihte kaç kola ayrılmıştır? Arapların tarihi serüveni nasıldır? Cevap: Araplar; Nuh aleyhisselâmın en büyük oğlu Sam’ın neslinden gelen yâni Sâmî ırka mensûb büyük bir kavimdir. Arab, lügatte güzel demektir. Coğrafya terimi olarak; Arabistan yarımadasında doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve onların kanından olan kimselere verilen addır. Arablar,…