Kureyş Kabilesinin İsmi Nerden Gelmektedir?

Sual: Kureyş Kabilesinin ismi nereden gelmektedir? Cevap: Kureyş, Resûlullahın on birinci babası olan Fihr’in ismidir. Nuh aleyhisselâmdan sonra Arabistan yarım adasında yerleşenlere (Arab-ı baide) denir. Ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselâm Ad kavmine, Sâlih aleyhisselâm Semud kavmine gelmişlerdir. Hepsi (Sam) soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemene yerleşen (Kahtan) evlatlarına (Arab-ı aribe) denir. Bunlar Yemen’de (Himyer)…

İbrahim Aleyhisselam Kavmini Nasıl İmana Davet Etti?

Sual: İbrahim aleyhisselam ne zaman yaşamıştır? Kavmini nasıl imana davet etmiştir? Cevap: Mukaddes kitaplar, tarihi vesikalar ve günümüze kadar gelmiş olan eserler incelenirse, (Tek Allah)a imanı emreden din yani İslamiyet, Âdem aleyhisselâm zamanından beri vardı. İnsanlar dünyaya geldikten sonra, Âdem aleyhisselâmdan İbrahim aleyhisselâma kadar geçen zaman içinde, birçok Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gelmişse de, bunlara büyük…

Elyazar (Eliezer) Kimdir?

Sual: Eliezer (Elyazar) kimdir? Cevap: Kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Mirat-ı Kâinat’ta Elyazar Hazret-i Musa’nın oğlu, diyor. Ama Mirat-ı Kâinat’taki ifadeden sanki Şuayb Aleyhisselam’ın oğluymuş gibi de anlaşılıyor. Harputlu İshak Efendi’nin Dıyaü’l-Kulûb kitabında da böyle yazıyor. Elyazar birden fazladır. Bu Elyazar ile Talmud’un bildirildiği Elyazar aynı değildir. O, Harun Aleyhisselamın oğludur. Yani hem Musa…

Süleyman Mührü İnsanı Korur Mu?

Sual: Süleyman Mührü insanı korur mu? Cevap: Mühr-i Süleyman veya Davud Yıldızı diye bilinen altı köşeli yıldız, Davud aleyhisselâmın mührüdür. Sonra Süleyman aleyhisselâma intikal etmiştir. Müsned’de geçen bir hadis-i şerifte, “Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asâsı olduğu halde bir dâbbe çıkacak ve asâsıyla müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kâfirlerin yüzünü mühürleyecektir” buyuruldu.…

İnsanlık Tarihi Ne Zaman Başladı?

Sual: Muhtelif yerlerde insanlık tarihinin 7.000 sene kadar olduğunu okumuştum. Ne derece doğrudur? Cevap: Muhtasar-ı Kurtubî, İbnü’l-Arabî’nin Kibrit-i Ahmer’i gibi muteber eserlerde, kâinatın ömrü hakkında çok söz söylendiği, bunlardan en doğru olanının 360 bin x 360 bin olduğu Cebrâil aleyhisselâmla alâkalı bir hadîs-i şeriften çıkarılarak beyan edilmektedir. Şu halde kâinatın ömrü 129 milyar 600 milyon…

Cennetteki Yasak Meyve Ne?

Sual: Adem aleyhisselâm ve Havva annemizin cennetten çıkarılmasına sebep olan yiyecek kitaplarda genelde yasak meyve olarak geçiyor. Birgivi merhum ise buğday buyuruyor. Bu mevzuda farklı teviller mi vardır? Cevap: İmam Kurtubi hazretleri tefsirinde bu ağacın hangisi olduğu bahsinde diyor ki: Tefsir âlimleri, Hazreti Âdem’e yemesi yasaklandığı halde yediği ağacın han­gisi olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.…

İsevilik Önceki Şeriatleri Nesh Mi Etti?

Sual: Hazret-i Peygamber’in anne, baba, dede ve amcasının Hanîf dininde olduğu ve Hazret-i İbrahim’in şeriatına uyduğu bilinmektedir. Her peygamberin şeriatı kendisinden önceki peygamberlerin şeriatını nesh ettiğine göre, bunların Hazret-i Peygamber’den önceki son peygamber Hazret-i İsa’nın dininde olmaları gerekmez meydi? Cevap: Yaygın kanaat, Hazret-i Muhammed’in kendisine peygamberlik bildirilmeden önce eski şeriatların hükümleriyle amel etmediği istikametindedir. Hanefî…

Câhiliye Devrindeki Putlara Nasıl Tapınıyordu?

Sual: Câhiliye devrindeki insanlar, putlara yaratıcı olarak mı tapınıyordu? Cevap: Bunlar muhtemelen eski zamanlarda yaşamış kahramanlar idi. Bunlara Allah ile arada vasıta olmak üzere tapınıyorlardı. Allahü teâlâya inanıyorlar; ancak putlarda da ilahi sıfatların bulunduğunu ve bunların Allahü teâlâdan müstakil kudret sahibi olduğuna inanıyorlardı. Bunun için müşrik oluyorlardı. Putperestlik, çok eskidir. İslâmiyette her ne niyet ile…

Orhon Abidelerine Dair

Sual: Polonya’da tarih doktorası yapan bir Azerî genciyim. Orhon Âbidelerinde şöyle bir ifade geçiyor: “Tanrı tek tanrıda bulmuş Türk Bilge Kağan”. Bu ne demektir? Avrupalı bazı tarihçiler Şah İsmail’in de bu yolda bir tavrının olduğu ve bunun Pers siyasî kültüründe Şehinşah (Şahlar şahı) denilen Kisrâların, Antik Mısır ve Bâbil’de olduğu gibi, kendisini yeryüzü tanrısı olarak…

İskender’in aynası nedir?

Sual: Tasavvufî metinlerde ve divan edebiyatında geçen İskender’in aynası nedir? Cevap: İskender’in aynası, âyine-i âlem-nümâ (cihanı gösteren ayna) olarak da bilinir. Hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunların birçoğu efsanedir. Büyük İskender, İskenderiye şehrini kurduğu zaman, orada bulunan hakimlerden Belinas, Hermis ve Valines bir ayna yapmışlar ve yüksek bir yere koymuşlar. Güya bu aynada oraya gelmekte olan…