Cennetteki Yasak Meyve Ne?

Sual: Adem aleyhisselâm ve Havva annemizin cennetten çıkarılmasına sebep olan yiyecek kitaplarda genelde yasak meyve olarak geçiyor. Birgivi merhum ise buğday buyuruyor. Bu mevzuda farklı teviller mi vardır? Cevap: İmam Kurtubi hazretleri tefsirinde bu ağacın hangisi olduğu bahsinde diyor ki: Tefsir âlimleri, Hazreti Âdem’e yemesi yasaklandığı halde yediği ağacın han­gisi olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.…

İsevilik Önceki Şeriatleri Nesh Mi Etti?

Sual: Hazret-i Peygamber’in anne, baba, dede ve amcasının Hanîf dininde olduğu ve Hazret-i İbrahim’in şeriatına uyduğu bilinmektedir. Her peygamberin şeriatı kendisinden önceki peygamberlerin şeriatını nesh ettiğine göre, bunların Hazret-i Peygamber’den önceki son peygamber Hazret-i İsa’nın dininde olmaları gerekmez meydi? Cevap: Yaygın kanaat, Hazret-i Muhammed’in kendisine peygamberlik bildirilmeden önce eski şeriatların hükümleriyle amel etmediği istikametindedir. Hanefî…

Câhiliye Devrindeki Putlara Nasıl Tapınıyordu?

Sual: Câhiliye devrindeki insanlar, putlara yaratıcı olarak mı tapınıyordu? Cevap: Bunlar muhtemelen eski zamanlarda yaşamış kahramanlar idi. Bunlara Allah ile arada vasıta olmak üzere tapınıyorlardı. Allahü teâlâya inanıyorlar; ancak putlarda da ilahi sıfatların bulunduğunu ve bunların Allahü teâlâdan müstakil kudret sahibi olduğuna inanıyorlardı. Bunun için müşrik oluyorlardı. Putperestlik, çok eskidir. İslâmiyette her ne niyet ile…

Orhon Abidelerine Dair

Sual: Polonya’da tarih doktorası yapan bir Azerî genciyim. Orhon Âbidelerinde şöyle bir ifade geçiyor: “Tanrı tek tanrıda bulmuş Türk Bilge Kağan”. Bu ne demektir? Avrupalı bazı tarihçiler Şah İsmail’in de bu yolda bir tavrının olduğu ve bunun Pers siyasî kültüründe Şehinşah (Şahlar şahı) denilen Kisrâların, Antik Mısır ve Bâbil’de olduğu gibi, kendisini yeryüzü tanrısı olarak…

İskender’in aynası nedir?

Sual: Tasavvufî metinlerde ve divan edebiyatında geçen İskender’in aynası nedir? Cevap: İskender’in aynası, âyine-i âlem-nümâ (cihanı gösteren ayna) olarak da bilinir. Hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunların birçoğu efsanedir. Büyük İskender, İskenderiye şehrini kurduğu zaman, orada bulunan hakimlerden Belinas, Hermis ve Valines bir ayna yapmışlar ve yüksek bir yere koymuşlar. Güya bu aynada oraya gelmekte olan…

Kur’an-ı Kerimde bahsedilen Sabiiler kimdir?

Sual: Kur’an-ı kerimde bahsedilen Sâbiîler kimdir? Cevap: Umumiyetle Şit aleyhisselâmın dinine tâbi olduğu kabul edilen ve az sayıda mensupları bugün Kerbelâ ve Hille tarafında yaşayan bir topluluktur. Dünyadaki dinlerin en eskilerinden biridir. İbrânîce “Yıldızların ordusu” gibi bir mânâya gelen Sâbiî tabiri, zaman¬la “bilinen dinlere mensup olmayan” mânâsına dönüşmüştür. Böylece Müslüman, Yahudi ve Hristiyan olmayanlar mânâsına…

Arz-ı Mevud neresidir?

Sual: Tevrat’ta Fırat ile Nil arasındaki mıntıkanın Arz-ı Mev’ud olarak Yahudilere ait bulunduğu; ayrıca burada yaşayan 7 kavmin yok edilmesinin emredildiği; dolayısıyla Anadolu’nun bir kısmını içine alan bu sahada Yahudilerin gözü olduğu; bu emellerini gerçekleştirmek için nüfusları yetmediği için Masonluğu kurdukları söyleniyor. Bunlar doğru mudur? Cevap: Arz-ı Mev’ud, yani Tevrat’ta Hazret-i Mûsâ’ya va’d edilen toprak,…

Belam bin Baura Kimdir?

Sual: A’raf süresi 175-176. âyetlerde bahsedilen şahıs, Bel’am bin Ba’ura mıdır? Cevap; Bel’am, Musa ve Yuşa aleyhimesselam zamanlarında yaşayan, İsm-i azam duasını bilip, her duası kabul olurken, dünyaya meylettiği için doğru yoldan ayrılan kimsedir. Musa aleyhisselam vefat ederken yerine Yuşa bin Nun aleyhisselamı halife bıraktı. Allahü teala Yuşa aleyhisselamı da İsrailoğullarına peygamber olarak vazifelendirdi. Yuşa…

İbrahim aleyhisselamın babası put imalatçısı mıydı?

Sual: Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kur’an-ı Kerim 6. sınıf ders kitabında, İbrahim aleyhisselâmın babasının put imalatçısı olduğu yazıyor. (Ek 1-2) Bu bilgi doğru mudur? Cevap: Kur’an-ı kerimde putperest olduğu anlaşılan Azer, İbrahim aleyhisselâmın babası değil; amcası ve üvey babası idi. Tefsirlerde böyle yazıyor. Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anlaşıldığı ve binlerce İslâm kitabında yazıldığı üzere, Resûlullahın…

Tübba’nın Mektubu

Sual: Yemen kralı Tübba’nın Peygamber efendimize yazdığı mektup günümüze kadar ulaşmış mıdır? Duhan suresinde bahsedilen Tübba kavmi peygamber efendimize mektup yazan Tübba’nın kavmi mi? Cevap; Tübba’ Yemen’de Himyer’de Belkis’in memleketinde hüküm süren Kahtan meliklerindendir. Türkistan’a, Hindistan’a seferler yaptığı, Semerkant’ı kurduğu, Hindistan’da öldüğü, antik çağ meliklerinden dünyayı gezen beş kişiden biri olduğu rivayet edilir. Diğerleri Süleyman,…