Sual: Adem aleyhisselâm ve Havva annemizin cennetten çıkarılmasına sebep olan yiyecek kitaplarda genelde yasak meyve olarak geçiyor. Birgivi merhum ise buğday buyuruyor. Bu mevzuda farklı teviller mi vardır?

Cevap: İmam Kurtubi hazretleri tefsirinde bu ağacın hangisi olduğu bahsinde diyor ki:

Tefsir âlimleri, Hazreti Âdem’e yemesi yasaklandığı halde yediği ağacın han­gisi olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir. İbn Mes’ud, İbn Abbas, Said bin Cübeyr ve Cafer bin Hubeyre’nin görüşüne göre bu, üzüm ağacıdır. Bi­ze şarabın haram kılınış sebebi de işte budur.

Yine İbn Abbâs, Ebû Mâlik ve Katâde’ye göre bu, sünbüldür (buğday başağıdır). Onun bir ta­nesi, sığırın böbreği gibi idi, baldan tatlı ve yağdan yumuşaktı. Bu görüş Vehb bin Münebbih’e aittir. Allahü teâlâ Hazreti Âdem’in tevbesini kabul edince sünbülü (buğday başağını) soyundan gelenlere gıda kıldı.

İbn Cüreyc’in bazı sahabilerden rivayet ettiğine göre o, incir ağacı idi. Sa­id de Katâde’den bu şekilde rivayet etmiştir. Bu bakımdan rüyasında incir yediğini gören bir kimsenin bu tutumu pişmanlık duyması şeklinde tefsir olunur. Çünkü Hazret-i Âdem onu yediği için pişmanlık duymuştur. Bu görüşü de Süheylî zikretmektedir.

İbn Atiyye der ki: Ağacın hangisi olduğunu belirten bu rivayetler arasın­da Hazret-i Peygamber’den gelen bir haber ile desteklenen bir rivayet yoktur. Bu konuda takınılacak en doğru tavır, şanı yüce Allah’ın Hazret-i Âdem’e bir ağaç­tan yemeyi yasakladığı ve Hazret-i Âdem’in (unutarak veya yanılarak) bu emre uymayıp oradan yediği, ondan yemek suretiyle de cennetten çıkarıldığıdır.

Ebû Nasr el-Kuşeyrî de der ki: İmam olan babam -Allah’ın rahmeti üze­rine olsun- şöyle derdi: Şunu biliyoruz ki, bu ağaç, Hazret-i Âdem’in sı­nanması için yasak kılınmış bir ağaçtı.

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler