Burçların İnsan Karakterine Tesiri Var Mı?

Sual: Burçların insanların karakterleri üzerinde bir tesiri var mıdır? “Şu burç lider olur, şu burç hassas olur; şu burç, bu burçla evlenemez” tarzında tabirler doğru mudur? Cevap: Astrolojinin dinî ve ilmî bir temeli yoktur. Eğer burçların, ay gibi dünyaya manyetik tesir ettiği gibi bir ilmî kaide olsaydı, astrolojinin de kıymeti olurdu. O burçta doğanların, aynı…

Ahilik Tarikat Mıdır?

Sual: Ahilik bir tarikat mıdır? Öyle ise hangi silsileye bağlıdır? Cevap: Tasavvuf tarihindeki fütüvvet meşrebi, Anadolu’da Selçuklular devrinde Ahi Evren tarafından daha da müesseseleştirilmiş ve bu zâtın ismine nisbetle Âhîlik diye anılır olmuştur. Âhî, kardeşim demektir. Ahi Evren zamanında onun etrafında toplanan Ahiler hem esnaf, hem de çoğu (belki de hepsi) onun müridi idiler. Bu…

Hristiyanlar Ve Brahmanlar Niçin Müşrik Sayılmıyor?

Sual: Cahiliye devrinde Mekke’de puta tapanlar müşrik kabul ediliyor da, neden putlara ibadet ettiği halde Hristiyanlar ve Brahmanlar müşrik sayılmıyor? Cevap: Arabistan müşrikleri, Allah’a inanırlardı. Nitekim Kur’an-ı kerimde meâlen buyuruluyor ki, “Onlara (müşriklere) yeri göğü yaratan kim diye sorsan, Allah derler”. (Ankebut, 61; Lokman, 25; Zümer, 38, Zuhruf, 9). Şu halde onlara niçin putlara ibâdet…

Kader Nedir?

Sual: Kader nedir? Birisi bize kaderin mânâsını sorunca, nasıl anlatmalıyız? Kader hakkında ne kadar bilgi bilmeli ve inanmalıyız? Cevap: Âlemlerin yaratanı, yarattığı ve yaratacağı şeylerin hepsini, ezelden ebede, zerreden Arşa kadar hepsini, maddeleri, mânâları, bir anda ve bir arada bilir. Her şeyi yaratmadan önce biliyordu. Her şeyin iki türlü varlığı olur. Biri ilimde varlık, ikincisi…

Câhiliye Devrindeki Putlara Nasıl Tapınıyordu?

Sual: Câhiliye devrindeki insanlar, putlara yaratıcı olarak mı tapınıyordu? Cevap: Bunlar muhtemelen eski zamanlarda yaşamış kahramanlar idi. Bunlara Allah ile arada vasıta olmak üzere tapınıyorlardı. Allahü teâlâya inanıyorlar; ancak putlarda da ilahi sıfatların bulunduğunu ve bunların Allahü teâlâdan müstakil kudret sahibi olduğuna inanıyorlardı. Bunun için müşrik oluyorlardı. Putperestlik, çok eskidir. İslâmiyette her ne niyet ile…

Yezid Diyerek Aşağılamak Uygun Mu?

Sual: Zulmeden bir mü’mini veya kâfiri Yezid diyerek aşağılamak doğru mudur? Cevap: Ehl-i sünnet itikadı, kimseye lâneti caiz görmez. Halife Muaviye’nin oğlu Halife Yezîd hakkında söylenenlerin çoğu Şiî rivayetleridir ve mübalağalıdır. İnsaflı tarihçiler malum kabahatlerini sayarlar. Ama küfrüne hükmetmek câiz değildir. Büyük âlim el-Kadî Ebû Bekr İbnü’l-Arabî, el-Avâsım ve’l-Kavâsım kitabında bunu uzun anlatmaktadır. Burada ve…

Kafirin Duası Kabul Olur Mu?

Sual: Müslüman olmayanın duası kabul olur mu? Cevap: Burada kabul olmaktan maksad, duaya taraf-ı subhanîden icabet edilmesi demektir. Yoksa ibadetlerin sahih olması başkadır, kabul olması başkadır. Kâfirler ibâdetlerle muhatap değildir ki, ibadetlerinin sıhhati mevzubahis olsun. Bu sualde kast edilen duanın, kavlî dua olduğu âşikârdır. Zira rızık temini, şifa talebi gibi maddî sebeplere yapışmak hususundaki fiilî…

Nasslarda Geçen El Yüz Gibi İfadeler

Sual: Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Allahü teala için geçen el, yüz, istiva gibi kelimeleri nasıl anlamalıdır? Cevap: Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Allahü teala için geçen bazı ibarelere müteşâbihât (manası şüpheli anlaşılabilen âyetler) denir. Ehl-i sünnet mezhebinde yazılmış güzel bir akâid kitabı olan Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Bunlara zâhirî mana verilip verilemeyeceği hususuna kafası…

Rahman Ve Rahim Kelimelerinin Farkı Nedir?

Sual: Rahman ve rahim kelimeleri arasında ne fark vardır? Cevap: İmam Kurtubî tefsirinde “er-Rahmân” adının menşei hakkında şunları söylüyor: “er-Rahmân” adının menşei hakkında farklı görüşler vardır: Kimisi bu ismin müştak (türemiş) bir isim olmadığını söylemektedir. Çünki Allah’a has isimlerdendir. Diğer taraftan eğer bu kelime, rahmet’ten türemiş olsaydı, rahmet olunan ile birlikte de kullanılabilmeli idi. Ve…

Hâlid bin Sa’îd’in Îmânı

İslâm’a dâvetin ilk zamanlarında Hâlid bin Sa’îd bir rüya görmüştü. Rüyasında; Cehennem’in kenarında dururken, babası onu itip düşürmek istedi. Tam o sırada, Peygamberimizin, belinden yakalayıp, Cehennem’e düşmekten kendisini kurtardığını gördü. Feryâd ederek uyandı ve; “Vallahi bu rüya gerçektir” diye söylendi. Dışarı çıkınca, Hazreti Ebû Bekr’e rastlayıp rüyasını anlattı. Hazreti Ebû Bekr, ona; “Rüyan haktır, bu…