Kronolojik Olarak Peygamber Efendimizin Hayatı

571 Hazreti Muhammed aleyhisselâmın doğumu. (12 Rebîülevvel Pazartesi) Süt annesi Halime’ye verilmesi. 574 Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hazreti Âmine’ye teslim edilmesi. 575 Annesinin vefâtı. Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi. 577 Dedesi Abdülmuttalib’in vefâtı ve amcası Ebû Tâlib’e emânet eilmesi. 578 Amcası Ebû Tâlip ile Sûriye seyahati. 583 Amcası Ebû Tâlib ile Sûriye seyahati ve Basra’da…

Muhammed Aleyhisselâmın Nûru

Muhammed (aleyhisselâm); Allahü teâlâ’nın habîbi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlûkâtın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şereflisidir. Allahü teâlâ’nın medhettiği, bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün peygamberdir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olup, her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübârek ismi, tekrar tekrar medhedilmiş, pekçok övülmüş mânâsına…

Mübârek Nûrunun Yaratılması

Allahü teâlâ, hiçbir şeyi yaratmadan önce, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek nûrunu yarattı. Tefsîr ve hadîs âlimlerimizden çoğu bildirdiler ki: “Cenâb-ı Hak, kendi nûrundan latîf ve büyük bir cevher yaratıp, ondan bütün kâinâtı sırasıyla vücûda getirdi. Bu cevhere “Nûr-ı Muhammedî” denir. Bütün rûh ve cisimlerin başlangıcı ve menşei bu cevherdir.” Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah,…

Mübarek Nûrun Nakli

Âdem aleyhisselâm yaratılınca alnına, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nûr-u şerîfi kondu. O nûr alnında parlamaya başladı. Kur’ân-ı kerîmde bildirildiği gibi; Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek, Peygamber efendimize kadar geldi. Bunu Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen şöyle bildirmiştir: “Sen, yâni senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana inkılâb etmiş, ulaşmıştır.” [4] Hadîs-i…

Dedesi Abdülmuttalib

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Kureyş kabîlesinin Hâşim oğulları kolundandır. Babası Abdullah’dır. Onun da babası Şeybe’dir. Peygamberimizin dedesi olan Şeybe, Medîne’de doğdu. Şeybe, babası Hâşim vefât ettiğinde, daha çocuktu. Bir gün Medîne’de, dayılarının evi önünde arkadaşlarıyla ok tâlimi yapıyordu. Onları seyreden büyükler, Şeybe’nin alnında parlayan nûrdan, onun şerefli bir kimsenin oğlu olduğunu tahmin ederek…

Abdullah’ın Kurban Edilmek İstenmesi

Abdülmuttalib’in, Zemzem kuyusunu kazdıktan sonra şânı ve şöhreti daha çok arttı. Aradan yıllar geçti. Cenâb-ı Hak, gönlünün derinliklerinden koparak yaptığı duâyı kabûl edip Abdülmuttalib’e, Hâris’den başka 10 oğul ve 6 kız çocuğu ihsan etti. Oğullarının ismi; Kusem, Ebû Leheb, Hacl, Mukavvim, Dırâr, Zübeyr, Ebû Tâlib, Abdullah, Hamza ve Abbâs’dır. Kızları ise; Safiyye, Âtike, Ümmü Hakîm…

Babası Hazreti Abdullah

2 cihânın efendisi olan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nûrunu alnında taşıyan Abdullah, doğduğunda, kitap ehli birbirine; “Âhir zaman peygamberinin babası Mekke’de dünyâya geldi” diye haber verdiler. İsrâiloğullarmm yanlarında yünden örülme bir cübbe var idi ki, bu cübbe Yahyâ aleyhisselâmın olup, şehîd olduğu zamân üzerinde bulunuyordu ve mübârek kanı bu cübbeye bulaşmış idi. Kitaplarında da; “Ne zamân…

Mübarek “Nûr”unun Annesine Geçmesi

Server-i Âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimizin mübârek nûru, annesine geçtiği zamân kurtlar, kuşlar birbirlerine; “Kâinâtın Efendisi’nin dünyâyı teşrifleri yaklaştı. O, yeryüzünün emîni, zamânın güneşidir” diyerek müjde verdiler. O gece, Kâbe’deki bütün putlar yüz üstü düştü. O zamânlar Mekke-i Mükerreme’de kıtlık vardı. Senelerdir yağmur yağmamıştı. Ağaçlarda yeşil bir yaprak yoktu, mahsûlden eser görünmez olmuştu. İnsanlar…

Fil Vakası

Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz’in doğmasına 2 ay kadar zamân vardı. Bu sırada Fil vak’ası meydana geldi. İnsanların her taraftan akın akın gelip Kâbe’yi ziyâret etmesine engel olmak isteyen Yemen vâlisi Ebrehe, Bizans imparatorunun da yardımı ile San’â’da büyük bir kilise yaptırdı. İnsanların bu kiliseyi ziyâret etmelerini istedi. Araplar ise eskiden beri Kâbe’yi…

Müjde Haberleri

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın geleceği, Âdem aleyhisselâmdan îtibâren her peygambere ve ümmetlerine bildirilmiş; doğması yaklaşınca, olacak hâdiselerden pek çoğu müjdelenmiştir. Musa aleyhisselâma gelen, sonradan tahrif edilen Tevrât’ta, şöyle yazılıdır: “O, öyle mübârek bir zâttır ki, himmeti yüksek, yardımı ziyâdedir. Fakirlerin sevgilisi, zenginlerin tabîbidir. O, güzellerin güzeli, temizlerin temizidir. Sohbet ederken yumuşak, taksim ederken âdil, her…