Kronolojik Olarak Peygamber Efendimizin Hayatı

571 Hazreti Muhammed aleyhisselâmın doğumu. (12 Rebîülevvel Pazartesi) Süt annesi Halime’ye verilmesi. 574 Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hazreti Âmine’ye teslim edilmesi. 575 Annesinin vefâtı. Dedesi Abdülmuttalib’e verilmesi. 577 Dedesi Abdülmuttalib’in vefâtı ve amcası Ebû Tâlib’e emânet eilmesi. 578 Amcası Ebû Tâlip ile Sûriye seyahati. 583 Amcası Ebû Tâlib ile Sûriye seyahati ve Basra’da…

Muhammed Aleyhisselâmın Nûru

Muhammed (aleyhisselâm); Allahü teâlâ’nın habîbi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlûkâtın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şereflisidir. Allahü teâlâ’nın medhettiği, bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün peygamberdir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olup, her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübârek ismi, tekrar tekrar medhedilmiş, pekçok övülmüş mânâsına…

Mübârek Nûrunun Yaratılması

Allahü teâlâ, hiçbir şeyi yaratmadan önce, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek nûrunu yarattı. Tefsîr ve hadîs âlimlerimizden çoğu bildirdiler ki: “Cenâb-ı Hak, kendi nûrundan latîf ve büyük bir cevher yaratıp, ondan bütün kâinâtı sırasıyla vücûda getirdi. Bu cevhere “Nûr-ı Muhammedî” denir. Bütün rûh ve cisimlerin başlangıcı ve menşei bu cevherdir.” Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah,…

Mübarek Nûrun Nakli

Âdem aleyhisselâm yaratılınca alnına, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nûr-u şerîfi kondu. O nûr alnında parlamaya başladı. Kur’ân-ı kerîmde bildirildiği gibi; Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek, Peygamber efendimize kadar geldi. Bunu Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen şöyle bildirmiştir: “Sen, yâni senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana inkılâb etmiş, ulaşmıştır.” [4] Hadîs-i…

Dedesi Abdülmuttalib

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Kureyş kabîlesinin Hâşim oğulları kolundandır. Babası Abdullah’dır. Onun da babası Şeybe’dir. Peygamberimizin dedesi olan Şeybe, Medîne’de doğdu. Şeybe, babası Hâşim vefât ettiğinde, daha çocuktu. Bir gün Medîne’de, dayılarının evi önünde arkadaşlarıyla ok tâlimi yapıyordu. Onları seyreden büyükler, Şeybe’nin alnında parlayan nûrdan, onun şerefli bir kimsenin oğlu olduğunu tahmin ederek…

Güzel Ahlak Nasıl Kazanılır?

Sual: Güzel ahlak nasıl kazanılır? Cevap: İslâmiyet, güzel ahlâk ile ahlâklanmayı, nefsi kötü huylardan temizlemeyi, iyi huylu olmayı, her cihetten iffeti ve hayâyı emr eder. Bu bilgileri ve yolları öğreten ilme, Tasavvuf denir. Beden sağlığına ait bilgileri tıb ilmi öğrettiği gibi, kalbin, rûhun kötü huylardan kurtulmasını da tasavvuf ilmi öğretir. Kalb hastalığının alâmetleri olan kötü…

İslamiyette Temel İbadetler Nelerdir?

Sual: İslamiyette temel ibadetler nelerdir? Cevap: İbadetlerin birincisi; şartlarına ve farzlarına uygun olarak, her gün 5 kere, vakti gelince, namaz kılmaktır. Namazları; farzlarına, vâciblerine ve sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Hakk’a vererek, vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur’ân-ı kerîmde, namaza; “Salât” buyuruluyor. Salât, lügatte insanın duâ etmesi, meleklerin istigfâr etmesi, Allahü teâlânın merhamet etmesi, acıması demektir. İslâmiyet’te…

İman Esasları Nelerdir?

Sual: İman esasları nelerdir?  Cevap: İman, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, Allahü teâlânın peygamberi olduğunu ve O’nun tarafından seçilmiş, haber verici nebi olduğunu doğru bilmek, inanarak söylemek, O’nun, Allahü teâlâ tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca, geniş bildirdiklerine etrâflıca inanmak ve gücü yettikçe Kelime-i şehâdeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli îmân şöyledir ki; ateşin yaktığına,…

İslam Dini Kısaca Nedir?

Sual: İslam dini hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Cevap: (Râbıta-i şerife) kitabının 57. sayfası açıklanarak aşağıda yazılmıştır: İslam dini,  Allahü teâlânın, Cebrâil ismindeki melek vâsıtası ile sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların, dünyâda ve âhirette râhat ve mes’ûd olmalarını sağlayan, usûl ve kâidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslam dininin içindedir. Eski dinlerin, görünür-görünmez bütün iyiliklerini, İslam…

Abdullah’ın Kurban Edilmek İstenmesi

Abdülmuttalib’in, Zemzem kuyusunu kazdıktan sonra şânı ve şöhreti daha çok arttı. Aradan yıllar geçti. Cenâb-ı Hak, gönlünün derinliklerinden koparak yaptığı duâyı kabûl edip Abdülmuttalib’e, Hâris’den başka 10 oğul ve 6 kız çocuğu ihsan etti. Oğullarının ismi; Kusem, Ebû Leheb, Hacl, Mukavvim, Dırâr, Zübeyr, Ebû Tâlib, Abdullah, Hamza ve Abbâs’dır. Kızları ise; Safiyye, Âtike, Ümmü Hakîm…