Sual: İslam dini hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Cevap: (Râbıta-i şerife) kitabının 57. sayfası açıklanarak aşağıda yazılmıştır:

İslam dini,  Allahü teâlânın, Cebrâil ismindeki melek vâsıtası ile sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların, dünyâda ve âhirette râhat ve mes’ûd olmalarını sağlayan, usûl ve kâidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslam dininin içindedir. Eski dinlerin, görünür-görünmez bütün iyiliklerini, İslam dini kendinde toplamıştır. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan akılların kabûl edeceği esâslardan ve ahlâktan ibarettir.

Yaratılışında kusursuz olanlar, onu reddetmez ve nefret etmez. İslamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyetin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. İslamiyetin hâricinde bir menfaat düşünmek, serabdan şarap beklemek gibidir. İslamiyet, insanların sevişmelerini, yardımlaşmalarını, kardeşce yaşamalarını, memleketleri imar, insanları terfih etmeyi emretmekte, Allahü teâlânın emirlerine saygı göstermeyi ve mahluklara merhameti, toprağını, bayrağını sevmeyi, kanunlara itaat etmeyi, vergilerini vaktinde ve dürüst olarak ödemeyi istemektedir. Her mahluka karşı mesuliyet taşımaktadır. Nefsin temizlenmesini temin etmekte, kötü huyları, iyi huylardan ayırmaktadır. İyi huylu olmayı emredip, kötü huyları, şiddet ile red ve yasak eder. Gayr-ı müslim vatandaşlarla, bidat sahipleri ile ve başka mezhepten olanlar ile iyi geçinmeyi, her cihetten iffeti ve hayayı emreder. Tam sıhhatli olmaya cebr eder. Tembelliği, boş vakit geçirmeyi red ve men’ eder. Ziraati, ticareti ve sanati, katî olarak emreder. İlme, fenne, tekniğe, endüstriye, lâyık olduğu üzere, ehemmiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbirlerine hizmet etmesini ehemmiyet ile istemektedir. Dini, vatanı, mezhebi ve inanışı başka olanların, canlarını, mallarını ve namuslarını korumaya cebr edip, bunlara saldırmayı, herhangi bir örgüt kurmayı, siyasete, devlet işlerine karışmayı kesinlikle men’ eder. Herkese karşı bir hak ve mesuliyet gözetmektedir. (Saadet-i dareyn)i, yani dünya ve ahiret seadetini camidir.

Başka dinler, böyle değildir. Başka dinlerin hepsi bozulmuş, ilâhî hükümler yerine, insan kafasından çıkan fikirler, düşünceler yer almıştır. Bunun için, layetegayyer olamamış, ilerliyen, değişen hayat karşısında, şekiller ve ölü kelimeler halinde kalmışlardır. Allahü teâlâ, İslam dinini, hayatın yürümesini, ihtiyaçların değişmesini karşılıyacak, terakkîleri sağlayacak esaslar üzerine kurmuştur. İslamiyete, orta çağın ihtiyaçları üzerine kurulmuş, değişmez hükümlerdir demek, İslam dinine iftirâ etmektir.

[13 Haziran 1962 Çarşamba günü İstanbul’daki sabah gazeteleri şöyle yazıyordu:

[m. 1953] yılında, Afrika’nın 215 milyon nüfusunun 105 milyonu müslümandı. Bu sayı, bugün, çok daha fazla artmış bulunmaktadır. İslam dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, lisan ve tahsil seviyesi ayırt etmeksizin, her insanın şeref ve itibarına hürmet ettiği için, büyük başarı sağlamaktadır.

Bugün dünyada, Allahü teâlânın varlığına inanan 3 büyük din vardır: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet. Dünyada tahminen 900 milyon hıristiyan, 600 milyon müslüman ve 15 milyon yahudi bulunduğu, 1979 senesi milletlerarası istatistiklerinde yazılıdır. Geriye kalan insanlar [2 milyardan fazla] ya Allah mefhumu bilmeyen Buda, Hindu, Brahman ve benzeri dinlere mensup bulunmakta veya putlara, ateşe, güneşe tapmakta, yahut hiç bir dini kabul etmemektedir. Son günlerde, Amerikan neşriyatında, müslümanların 600 milyon değil, 900 milyon olduğu bildirilmektedir. Nihâyet Roma’da bulunan CESİ [Centro Editoriale Studi İslamici = İslam Teharriyatı ve Neşriyatı Merkezi]nin 1980 yılındaki neşriyatına göre, dünyada: Asya’da 592,3 milyon, Afrika’da 245,5 milyon, Avrupa’da 21 milyon, Amerika ve Kanada’da 6 milyon, Avustralya’da 0,5 milyon olmak üzere 865,3 milyon müslüman bulunmaktadır. (The Muslim Educational Trust) İslam merkezinin 1984 senesindeki ingilizce neşrettiği (İslam) kitabında, dünyadaki müslümanların miktarının 1.057.000.000 olduğu bildirilmekte, 46 İslam devletinde ve diğer dünya devletlerindeki müslümanların miktarları verilmektedir. Bu miktarın her sene artmakta olduğunu istatistikler göstermektedir. Nüfusunun % 50’sinden fazlası müslüman olan devletlerin sayısı ise 57 ye bulmaktadır.]

Tavsiye Yazı –> Hakiki Müslüman Nasıl Olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

1 Yorum

Comments are closed.