Küfür ve Kebair Risalesi (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri “Küfr ve Kebair risalesi”nde buyuruyor ki; Me‘âsî yanî günâhlar “ekberu ’l-kebâ’ir” ya‘nî “büyük günâhların en büyükleri”, “kebâ’ir” ya‘nî “büyük günâhlar” ve “sagâ’ir” ya‘nî “küçük günâhlar” olmak üzere taksim edilmiştir. “Şirk”, “kulluk edilmekte, vücûdun vücûbunda Allâhü Teâlâ’dan başkasını ortak etmek, ilâhlık ve ilâhlığa lâzım olan şeylerde Allâhü Teâlâ ’dan başkasını ortak bilmek…

Kafirleri Sevmek Caiz mi?

Sual: Kafirleri sevmek caiz midir? Bunun ölçüsü nasıldır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretleri Mektubat’ının 3.cild 55. mektubunda buyuruyor ki; Âl-i İmrân sûresi 28. âyetinde meâlen, “Müminler müminlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz. Darülharbde, zaruret olunca, onlara dostluk göstermek caiz olur” buyuruldu. Tefsir-i kebir sahibi bu âyet-i kerimeyi güzel…

Kafirlerin Kullandığı Eşyalar Kullanılabilir mi?

Sual: Kafirlerin kullandıkları şeyler kullanılabilir mi? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, namazın mekruhlarını anlatırken buyuruyor ki; “Kâfirlerin yaptıkları ve kullandıkları şeyler de 2 kısımdır: Birisi, adet olarak, yani her kavmin, her memleketin adeti olarak yaptıkları şeylerdir. Bunlardan, haram olmayıp, insanlara faydalı olanları yapmak ve kâfirlere benzemeyi düşünmeyerek kullanmak hiç günah değildir. [Pantalon, fes ve…

Puta Tapmak Küfürdür

Sual: Put nedir? İnsanlar tarih boyunca niçin çeşitli putlar yapmışlardır? İslamiyetin bu hususta hükümleri nelerdir? Cevap: Put; Allahü teâlâdan başka tapınılan her varlıktır. Kendisine ibâdet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim puttur. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya’daki kazılarda M.Ö.…

Kafirlerin Bayramını Kutlamak Küfür Müdür?

Sual: Kafirlerin bayramlarını kutlamak küfür müdür? Kafirlerin bayramlarını kutlayan insanların cenaze namazını kılmalı mıyız? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; Bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kâfir olur. Cehennemde ebedî yanacaktır. Bir kimse, Kelime-i tevhid söyleyip, bunun mânâsını…

Şirk Nedir? Kaç Şirk Vardır?

Sual: Şirk nedir? Ne manaya gelir? Kaç çeşit şirk vardır? Cevap: Allahü teâlâdan başkasına tapınmak, ibâdet etmek, putlara heykellere, canlı ve cansız eşyânın kendisine veya resimlerine tapmaktır. Allahü teâlânın râzı olmadığı şeyleri isteyenlerin ve yapanların arzularına, isteklerine uymak, boyun eğmektir. Şirk, lügâtta “eş, ortak koşmak, tapınmak, boyun eğmek” mânâlarına gelir. Şirk koşana “müşrik” denir. Şirk,…

Mürted Kime Denir?

Sual: Kimlere mürted denilir? Cevap: İslâm dîninden ayrılan, dinden dönen, dîni reddeden. Müslüman iken kâfir olan kimseye mürted denir. Arapça bir kelime olan “red” (geri çevirmek) kelimesinden türeyen “irtidâd” kelimesi, lügatte “geri dönmek, ayrılmak, bir işten rücû’ etmek” mânâlarında kullanılır. Dînî, bir tâbir olarak irtidâd, “İslâm dîninden dönmek” mânâsındadır. “Riddet” de aynı mânâdadır. Mürted, İslâm…

Kafir Kime Denir?

Sual: Kafir kime denir? Kaç çeşit kafir vardır? Cevap: Allahü teâlâyı ve O’nun gönderdiği dînin esaslarını kabul etmeyen, beğenmeyen, inanmayan kimseye kafir denir. Kâfir lügatta; “örten, inkâr eden, gizleyen ve çiftçi” mânâsınadır. Divan edebiyatında siyah rengi, sevgilinin saçını ve rengini bildirmek için mazmun olarak kullanılır. Dînî bir tâbir olan kâfir, son peygamber Muhammed aleyhisselâmın, Allahü…

Dehriler Kimlerdir?

Sual: Dehriler kimlerdir? Kaça ayrılırlar? Nasıl inanırlar? Cevap: Ateistler, dinsizler, maddeciler, materyalistler; dehridirler. Allahü teâlânın varlığını inkâr edip; “Her şey tabîat kânunlarıyla var oluyor. Bir yaratıcı yoktur. Dehr, yâni zaman ilerledikçe her şey değişmektedir. Âlem, böyle kendiliğinden gelmiş ve böyle gidecektir. Canlılar da böyle birbirlerinden üreyip sonsuz olarak sürecektir!” diyen, maddeci, materyalist felsefî ekole verilen…

Kaç Çeşit Gayrimüslim Vardır?

Sual: Gayri müslim kime denir? Kaç çeşit gayri müslim vardır? İslam hukukunda bunların hükümleri nelerdir? Cevap: Müslüman olmayan kimseye gayri müslim denir. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine dâvet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın getirdiklerine inanıp, teslim olan ve yasak ettiklerinden sakınan kimselere “Müslim” veya “Müslüman”denir. İslâm hukûkuna göre, Müslümanların dışındaki insanlar 3 sınıfa…