Egoizmin Zararları Nelerdir?

Sual: Egoizm nedir? Nasıl insanlar için kullanılmaktadır? Dinimizin bu hususta hükümleri nelerdir? Cevap: Herşeyi kendine mal eden, yalnız kendi çıkar ve menfaatini gözetip düşünen kimseler için kullanılır. Günümüzde buna, kendini düşünme olarak mânâ verilmektedir. Genel olarak bencillik kötü bir sıfat olarak düşünülmekteyse de, eski Yunan’dan başlayarak bunu müdâfaa eden bir grup ve felsefik ekol dâimâ…

Minber Nedir? Bidat Midir?

Sual: Minber nedir? Bidat midir? Cevap: Câmi ve mescitlerde, dînî bayram ve cumâ günlerinde, imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek kürsüye minber denir. Aşağı tarafında perdeyle örtülmüş bir kapısı bulunur. En yüksek yerinde durulacak bir sahanlığı olup, bu sahanlığın dört köşesindeki direklere istinad eden (dayanan) küçük bir kubbesi ve bunun üstünde de minâreninkine benzeyen bir…

Puta Tapmak Küfürdür

Sual: Put nedir? İnsanlar tarih boyunca niçin çeşitli putlar yapmışlardır? İslamiyetin bu hususta hükümleri nelerdir? Cevap: Put; Allahü teâlâdan başka tapınılan her varlıktır. Kendisine ibâdet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim puttur. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya’daki kazılarda M.Ö.…

Tavaf Nasıl Yapılır?

Sual: Tavaf nedir? Nasıl yapılır? Kaç çeşit tavaf vardır? Cevap: Ziyâret etmek maksadıyla bir şeyin etrâfında dolaşmaya tavaf denir. Kâbe-i muazzamayı ziyâret ederek, etrâfında 7 kere dönmektir. Tavâf, hac ve umrede, Mescid-i haram içinde Kâbe-i muazzama etrâfında dönmek demektir. Lügatta “dönmek, dolaşmak” mânâlarına gelir. Kâbe’den başka bir câmi etrâfında ibâdet için dönmeyi dînimiz yasak etmiştir.…

Vacip Nedir?

Sual: Vacib nedir? Vacibe misaller verebilir misiniz? Cevap: İslâm dîninde zannî (kat’î ve açık olmayan) delille bildirilen emirler, işlere vacip denir. Zannî delîl, ya mânâsı kapalı bir âyet-i kerîmedir, yâhut bir sahâbînin Peygamber efendimizden sallallahü aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadîs-i şeriftir. Vâcib, Allahü teâlânın emridir. Fakat farz gibi açıkça ve kesin olarak bildirilmemiştir. Bu…