Kimlerin Hacca Gitmesi Farzdır?

Sual: Hacca gitmek için lazım olan servet ne kadardır? Cevap: Haccın bir vücub, bir eda ve bir de sıhhat şartları vardır. Vücûb şartı, haccın farz olması için aranan şartlardır. Müslüman, akıllı, baliğ ve hür olmak, hac vakti gelmiş olmak, geçinme ve yol kudretine sahip olmak ve haccın farz olduğunu bilmektir. Haccın farz olması için, zekât…

İhramda Hangi Hayvanlar Öldürülebilir?

Sual: Hac esnasında ihramlı iken bazı şeyler yasaktır. Bunlardan birisi de hayvan öldürmektir. Hayvanları öldürmede bazı istisnaları var mıdır, yoksa bütün hayvanlar dahil midir? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibü’s-salat’ta diyor ki; (Menâfi’) ve (Hidâye) de diyor ki: Hacca gidip ihrama giren kimseye kara hayvanlarını avlamak harâm olur. Eğer…

Mekke-i Mükerremeye Dair

Arabistan Yarımadasında, İslâm âleminin dînî merkezi, Müslümanların kıblesi olan “Kâbe-i muazzama”nın içinde bulunduğu mukaddes belde, Peygamber efendimizin doğduğu şehir. Mekke-i mükerreme târihi: Mekke’nin târihi İbrâhim aleyhisselâm zamânına kadar uzanır. Bu hususta İslâm âlimlerinin kitaplarında yazıldığı üzere hazret-i İbrâhim, oğlu hazret-i İsmâil ve annesi hazret-i Hacer’i Allahü teâlânın emri ve Sârâ Hâtunun isteği üzerine bu beldeye…

Medine-i Münevvereye Dair

Arabistan Yarımadasında, Hicaz bölgesinde bulunan meşhur 2 mübârek şehirden biri; İslâm Devletinin ilk başşehri. Hicaz’da bulunan 2. mübârek şehir Mekke’dir. İkisine berâber “Haremeyn” ve “Hicaz”da denir. Son Peygamber hazret-i Muhammed Mekke’den çıkarak Medîne’ye hicret etmiş, burada ilk İslâm Devletini kurmuştur. Peygamberimizin kabr-i şerîfleri ve Mescid-i Nebî de bu şehirde bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Medîne-i münevvere…

Tavaf Nasıl Yapılır?

Sual: Tavaf nedir? Nasıl yapılır? Kaç çeşit tavaf vardır? Cevap: Ziyâret etmek maksadıyla bir şeyin etrâfında dolaşmaya tavaf denir. Kâbe-i muazzamayı ziyâret ederek, etrâfında 7 kere dönmektir. Tavâf, hac ve umrede, Mescid-i haram içinde Kâbe-i muazzama etrâfında dönmek demektir. Lügatta “dönmek, dolaşmak” mânâlarına gelir. Kâbe’den başka bir câmi etrâfında ibâdet için dönmeyi dînimiz yasak etmiştir.…

Kabenin Tarihi Serüveni Nasıldır?

Sual: Kabe hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yeryüzünde en kıymetli yerin Kabe olduğu doğru mudur? Kabenin tarihi serüveni nasıldır? Cevap: Yeryüzünde yapılan ilk mâbed, ibâdet yeridir. Müslümanların kıblesi, namazda döndükleri cihet, taraftır. Mekke-i mükerreme şehrinde Mescid-i Haram’ın ortasında 4 köşeli taştan yapılmış bir odadır. Müminler hac ibâdetini yapmak için dünyânın her tarafından burayı ziyârete gelirler.…

İhramın Şartları Nelerdir?

Sual: İhram nedir? Hacda ihrama girmenin hükmü nedir? İhramın şartları nelerdir? Cevap: Hac ve umre yapmak için giyilen, yünlü pamuklu veya ketenden yapılmış dikişsiz, peştemal gibi, iki beyaz örtüye ihram denir. Biri belden aşağı, öteki omuzlara sarılır. İhrâm elbisesi giyen kimseye “muhrim” denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı sarılan kısmına “îzâr”, omuzlara atılan kısmına “ridâ” ismi…

Hacca Vekil Göndermek Nasıl Olur?

Sual: Hacca vekil göndermek nasıl olur? Cevap: Vekilin, ihrama girerken, emreden kimse için, kalp ile niyet etmesi şarttır. Hac borcu olan kimsenin, öldükten sonra kendi için hac yapacak vekilin adını bildirerek vasi olan kimseye emir vermesi lâzımdır. Meyyit veya meyyitin vasi yaptığı yabancı kimse, varislerden birini, diğer varisler izin vermedikçe, vekil yapamaz. Bir kimse izin…

Hac İbadetinin Edepleri

İslâmî vazifelerden biri de, şer’an gücü yeten kimselerin beyt-i haramı ziyâreti, hac etmeleridir. Beyt-i harama bu ismin verilmesinin sebebi, orada kıtalin harâm olmasından veyâ zâlimlerin taarruzundan yasaklanmış olmasındandır. Beyt-i harâma Kâ’be denilmesine sebeb de, yerden yüksek olmasından veya 4 köşeli olmasındandır (Şerh-i Kirmânî). Hacca gitmek, evinden çıkıp dönünceye kadar borçlarını ödedikten sonra kendisine, çoluk çocuğuna…

Mübarek Mekanların Tasviri Nasıldır?

Sual: Dinimizce kutsal kabul edilen Kabe-i Muazzama gibi Mescid-i Nebevi gibi mekanların tasviri nasıldır? Bu mekanların tarihi serüveninden de bahsedebilir misiniz? Cevap: Mekke şehri, şimalden cenuba doğru uzanan karşılıklı iki sıra dağ arasında olup şehrin uzunluğu 3, genişliği 1 kilometre idi. Evleri kargir olup 3-4 katlı idi. Şehrin ortasında (Harem-i Kâbe) veya (Mescidülharam) denilen büyük…