Muhtar es-Sakafi Kimdir?

Sual: Muhtar es-Sakafi kimdir? Cevap: Taiflidir. Sahabeden değildir. Abdullah bin Sebe’nin yakınlarından ve Halife Hazret-i Osman’a “radiyallahu anh” ayaklananlardan biriydi. Sonra Hazret-i Ali “radiyallahu anh” ve onun vefatından sonra da Hazret-i Hasen’in “radiyallahu anh” yanına sızdı. Ama Hasen’e hıyanetten çekinmezdi. Onu tevkif edip Şam’a göndermeye bile teşebbüs etti. Karışık bir siyasi hayat yaşadı. Her defasında…

Malik el-Eşter Kimdir?

Sual: Malik el-Eşter kimdir? Cevap: Halife Hazret-i Osman’a “radiyallahu anh” isyan edip evini saranlardan, hatta onun katillerinden biridir. Sonra Hazret-i Ali’nin “radiyallahu anh” yanına sızıp onun valilerinden oldu. Sahabeden değildir. Yemenlidir. Bir gözü görmediği için Eşter diye tanınır. Evvela halife olması için Hazret-i Ali’yi zorla ikna etti. Sonra da onun halife seçilmesi için halktan zorla…

Savaikul Muhrika Kitabının Önemi Nedir?

Sual: Savaıku’l-Muhrika eserini kim yazmıştır? Muhtevasında neler vardır? Cevap: Din-i İslamın en büyük âlimlerinden Ahmed ibni Hacer Heytemi Mekki “rahime-hullahü teâlâ” zamanında Hindistan’da âlimler, Veliler çok olduğu hâlde ve İslam güneşi, yükselmiş olup cihanı nurlandırmakta iken, kalpleri cehalet ile kararmış, menfaat, hırs ile bozulmuş olan zındıklar, Ashâb-ı kirâma dil uzatıyor ve taassupu, edebsizliğe kadar götürüyorlardı.…

Eshab-ı Kiramı Anlatan Muteber Kitaplar Nelerdir?

Sual: Eshab-ı kiramı anlatan hangi eserler muteberdir? Cevap: Ashâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” faziletlerini, kıymetlerini doğru anlatan kitaplar ve tarihler çoktur. Şeyh İzzeddin Alinin “rahime-hullahü teâlâ” 2 cilt (Üsüdü’l-gabe) kitabı 7.500 Sahabinin hâl tercümelerini bildirmektedir ve Avrupa dillerine de çevrilmiştir. İslam tarihleri arasında doğru olan Vakıdi’nin ve İbn-i Haldun’un ve ibni Hillika’nın “rahime-hümullahü teâlâ”…

Eshab-ı Kiramın Alimleri Kimlerdir?

Sual: Eshâb-ı kirâm çok şeyi Hazret-i Ali’ye sorup öğrenirlerdi. Bu onun diğer halifelerden ve eshab-ı kiramdan daha üstün olduğunu göstermiyor mu? Eshab-ı kiramdan ilmi ile övülenler kimlerdir? Cevap: Hazret-i Ömer de, ilminin çok olması ile müjdelenmiş idi. Tirmizi bildiriyor ki hazret-i Ali, irtidad eden birkaç kişiyi yaktı. Bunu, Abdullah ibni Abbas işitince, ben olsaydım, yakmazdım,…

Şeyhaynın Üstünlüğü

Aşağıdaki yazı, büyük İslam alimi Şâh Veliyullah-ı Dehlevî’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Kurretü’l-ayneyn fi-taftili’ş-şeyhayn) ismindeki fârisî kitabından tercüme edilmiştir. Bu kitap, 270 sayfa olup [m. 1892] de Pişaver’de basılmıştır. (Kurretü’l-ayneyn) kitabında bir Mukaddime ile 2 fasl vardır. Mukaddimede, Şeyhaynın üstünlükleri, nakle ve akla dayanılarak bildirilmektedir. 1. fasılda, şiî âlimlerinden Nasireddin-i Tusi’nin (Tecrid) kitabındaki yazılarına cevap verilmektedir.…

Hazreti Hasan Halifeliği Niçin Bıraktı?

Sual: Hazreti Hasan “radiyallahu anh” halifeliği niçin bıraktı? Cevap: Hazret-i Ali şehit olunca, İbni Sebe yahudisinin adamları, yani hurufiler, hazret-i Hasan’ın yanındaki müslümanların arasına sızdılar. 40.000 kişi, onu halife yapıp, hazret-i Muaviye ile harp etmeye teşvik ettiler. Hazret-i Ali’ye yaptıklarını hazret-i Hasan’a de yapmak, Onu da şehit etmek istiyorlardı. Ona karşı saygısızlık yapıyorlardı. Hatta Muhtar…

Amr bin As Eshab-ı Kiramdan mıdır?

Sual: Amr bin As “radiyallahu anh”, Eshab-ı kiramdan mıdır? Cevap: Kısas-ı Enbiya da diyor ki: Mekke’nin fetih yılında, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, Amman hükümdarı Ceyfere mektup yazıp, Amr ibni As “radıyallâhu anh” hazretleri ile gönderdi. Taif halkı müslüman olunca, Resûl-i ekrem, Ebû Süfyan bin Harbi Taife gönderip, (Lat) denilen putu yıktırdı. Ebû Süfyan ve…

Hazreti Hasan’ı Kim Zehirletti?

Sual: Bir Hurufi kitabında, (Muaviye, imam-ı Hasan’ı, zevcesine büyük bir miktarda altınlar vererek, kandırıp, zehirlettirmek sureti ile öldürmüş, şehit ettirmiştir) diyor. Bu iddiaya ne cevap vermelidir? Cevap: Feth sûresindeki âyet-i kerimede meâlen, (Senin Ashâbın, birbirine çok ve hep merhametlidir. Kâfirlere karşı çok ve hep serttirler) buyuruldu. İslam düşmanları ise, Ashâb-ı kirâm birbirlerine düşman idi. Birbirlerini…

Amr Bin As Yolsuzluk mu Yaptı?

Sual: Bir Şii kitabında (Muaviye’nin Mısır valisi Amr bin As, 4 sene 4 ay süren Mısır valiliğinde, 315.000 altın ve Reht arazisini eline geçirmiştir) diyor ve bu bilgiyi Mürevvicüzzeheb ve El-icaz adındaki şiî kitaplarından aldığını yazıyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: Mezhepsizlerin, çocukları aldatır gibi, yalanları din bilgisi diyerek kitaplara soktuklarına, bu satırlar, açık…