Savaikul Muhrika Kitabının Önemi Nedir?

Sual: Savaıku’l-Muhrika eserini kim yazmıştır? Muhtevasında neler vardır? Cevap: Din-i İslamın en büyük âlimlerinden Ahmed ibni Hacer Heytemi Mekki “rahime-hullahü teâlâ” zamanında Hindistan’da âlimler, Veliler çok olduğu hâlde ve İslam güneşi, yükselmiş olup cihanı nurlandırmakta iken, kalpleri cehalet ile kararmış, menfaat, hırs ile bozulmuş olan zındıklar, Ashâb-ı kirâma dil uzatıyor ve taassupu, edebsizliğe kadar götürüyorlardı.…

Eshab-ı Kiramı Anlatan Muteber Kitaplar Nelerdir?

Sual: Eshab-ı kiramı anlatan hangi eserler muteberdir? Cevap: Ashâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” faziletlerini, kıymetlerini doğru anlatan kitaplar ve tarihler çoktur. Şeyh İzzeddin Alinin “rahime-hullahü teâlâ” 2 cilt (Üsüdü’l-gabe) kitabı 7.500 Sahabinin hâl tercümelerini bildirmektedir ve Avrupa dillerine de çevrilmiştir. İslam tarihleri arasında doğru olan Vakıdi’nin ve İbn-i Haldun’un ve ibni Hillika’nın “rahime-hümullahü teâlâ”…

Eshab-ı Kiramın Alimleri Kimlerdir?

Sual: Eshâb-ı kirâm çok şeyi Hazret-i Ali’ye sorup öğrenirlerdi. Bu onun diğer halifelerden ve eshab-ı kiramdan daha üstün olduğunu göstermiyor mu? Eshab-ı kiramdan ilmi ile övülenler kimlerdir? Cevap: Hazret-i Ömer de, ilminin çok olması ile müjdelenmiş idi. Tirmizi bildiriyor ki hazret-i Ali, irtidad eden birkaç kişiyi yaktı. Bunu, Abdullah ibni Abbas işitince, ben olsaydım, yakmazdım,…

Şeyhaynın Üstünlüğü

Aşağıdaki yazı, büyük İslam alimi Şâh Veliyullah-ı Dehlevî’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Kurretü’l-ayneyn fi-taftili’ş-şeyhayn) ismindeki fârisî kitabından tercüme edilmiştir. Bu kitap, 270 sayfa olup [m. 1892] de Pişaver’de basılmıştır. (Kurretü’l-ayneyn) kitabında bir Mukaddime ile 2 fasl vardır. Mukaddimede, Şeyhaynın üstünlükleri, nakle ve akla dayanılarak bildirilmektedir. 1. fasılda, şiî âlimlerinden Nasireddin-i Tusi’nin (Tecrid) kitabındaki yazılarına cevap verilmektedir.…

Hazreti Hasan Halifeliği Niçin Bıraktı?

Sual: Hazreti Hasan “radiyallahu anh” halifeliği niçin bıraktı? Cevap: Hazret-i Ali şehit olunca, İbni Sebe yahudisinin adamları, yani hurufiler, hazret-i Hasan’ın yanındaki müslümanların arasına sızdılar. 40.000 kişi, onu halife yapıp, hazret-i Muaviye ile harp etmeye teşvik ettiler. Hazret-i Ali’ye yaptıklarını hazret-i Hasan’a de yapmak, Onu da şehit etmek istiyorlardı. Ona karşı saygısızlık yapıyorlardı. Hatta Muhtar…

Amr bin As Eshab-ı Kiramdan mıdır?

Sual: Amr bin As “radiyallahu anh”, Eshab-ı kiramdan mıdır? Cevap: Kısas-ı Enbiya da diyor ki: Mekke’nin fetih yılında, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, Amman hükümdarı Ceyfere mektup yazıp, Amr ibni As “radıyallâhu anh” hazretleri ile gönderdi. Taif halkı müslüman olunca, Resûl-i ekrem, Ebû Süfyan bin Harbi Taife gönderip, (Lat) denilen putu yıktırdı. Ebû Süfyan ve…

Hazreti Hasan’ı Kim Zehirletti?

Sual: Bir Hurufi kitabında, (Muaviye, imam-ı Hasan’ı, zevcesine büyük bir miktarda altınlar vererek, kandırıp, zehirlettirmek sureti ile öldürmüş, şehit ettirmiştir) diyor. Bu iddiaya ne cevap vermelidir? Cevap: Feth sûresindeki âyet-i kerimede meâlen, (Senin Ashâbın, birbirine çok ve hep merhametlidir. Kâfirlere karşı çok ve hep serttirler) buyuruldu. İslam düşmanları ise, Ashâb-ı kirâm birbirlerine düşman idi. Birbirlerini…

Amr Bin As Yolsuzluk mu Yaptı?

Sual: Bir Şii kitabında (Muaviye’nin Mısır valisi Amr bin As, 4 sene 4 ay süren Mısır valiliğinde, 315.000 altın ve Reht arazisini eline geçirmiştir) diyor ve bu bilgiyi Mürevvicüzzeheb ve El-icaz adındaki şiî kitaplarından aldığını yazıyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: Mezhepsizlerin, çocukları aldatır gibi, yalanları din bilgisi diyerek kitaplara soktuklarına, bu satırlar, açık…

Hakiki Aleviler Kimlerdir?

Sual: Alevi ne demektir? Hakiki Alevi kimlerdir? Cevap: Alevî demek, hazret-i Ali’yi seven halis müslüman demektir. Hazret-i Ali İslamın temel direğidir. İslamiyeti yayan mücahitlerin, kahramanların önderidir. Resûlullahın gazvelerinin en sıkışık, en korkunç anlarında, kara günlerinde, arslan gibi meydana çıkıp, Allahın Peygamberini sevindirmiş, İslamiyeti ve müslümanları tehlikelerden kurtarmıştır. Allahın arslanı hazret-i Ali’yi İslam düşmanı olanlar sevmez.…

Nehcül Belaga Kitabı Muteber midir?

Sual: Nehcul Belaga kitabını kim yazmıştır? Bu kitap muteber midir? Cevap: Nehcü’l-belaga kitabını Radi isminde bir şiî yazmış olduğunu İslam âlimleri söz birliği ile bildirdiler. Hindistan âlimlerinden AbdülAziz-i Dehlevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Tuhfe-i isna aşeriye) adındaki büyük kitabında, bu kitabı yazan Radi’nin yahudi olduğunu uzun yazmaktadır. Hindistan’da Rampur şehrinde, İmtiyaz Ali Arşi isminde bir şiî…