Sual: Savaıku’l-Muhrika eserini kim yazmıştır? Muhtevasında neler vardır?

Cevap: Din-i İslamın en büyük âlimlerinden Ahmed ibni Hacer Heytemi Mekki “rahime-hullahü teâlâ” zamanında Hindistan’da âlimler, Veliler çok olduğu hâlde ve İslam güneşi, yükselmiş olup cihanı nurlandırmakta iken, kalpleri cehalet ile kararmış, menfaat, hırs ile bozulmuş olan zındıklar, Ashâb-ı kirâma dil uzatıyor ve taassupu, edebsizliğe kadar götürüyorlardı. O zaman, Hind sultanı Hümayun Şâh “rahime-hullahü teâlâ” olup dinini çok sever, âlimlere pek hürmet ederdi. İhsanı ve adaleti ve herkesin şanına yakışan idaresi ile müslümanlara her sûretle iyilik ederdi. Kendisi, Hindistan’daki Gürgâniye devletinin kurucusu olan Babür şahın “rahime-hullahü teâlâ” oğlu idi. İşte böyle mesut bir zamanın âlimleri, sapıkları susturmak için toplanarak, İbni Hacer hazretlerine baş vurdular. Bu da, Sahabe-i kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlüklerini, 2 büyük kitapta yazıp, delil, senet ve vesikalarla düşmanların dillerini kesti.

Bu kitabı 2 kısımdır. Birincisinde yani Es-Savâikü’l-muhrika’da; Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Ali hazretlerinin hak halîfe olduklarını, üstünlüklerini ve Eshâb-ı Kirâmın hepsini sevmemiz lâzım olduğunu, Âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i şerîflerle isbât etmektedir. Râfızîlerin Eshâb-ı Kirâmın çoğunu kötülediklerini, Ehl-i sünnet mezhebindeki müslümanlara bu yüzden saldırdıklarını, bu sebeple bid’at sahibi olduklarını, sapık ve yanlış yolda bulunduklarını, İslâmiyete çok zarar yaptıklarını yazmaktadır. Kitabın 2. kısmı, “Tathîrü’l-cenân” ismi ile meşhûrdur. 1307 (m. 1889) senesinde Kâhire’de 164 sahife olarak basılan bu eserin 2. tab’ı, 1385 (m. 1965) senesinde 263 sahife olarak basılmıştır. Devamındaki “Tathîr-ül-cenân” da 68 sahifedir. Bu eser, İstanbul’da Hakîkat Kitabevi tarafından ofset yoluyla bastırılmıştır.

Büyük âlim Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “İbn-i Hacer-i Mekkî’nin sözleri, yazıları, dört mezhebde de huccettir, seneddir” buyurmuştur.

Sual: Savaıkul Muhrika kitabını İbni Hacer hazretleri niçin yazmıştır?

Cevap: İbn-i Hacer-i Mekkî hazretleri, “Es-Savâ’ık-ül-muhrika” kitabının önsözünde buyuruyor ki: “Bu kitaptaki yazıların hakîkatlerini, özlerini kavrayacak kadar derin ilme mâlik olmadığım hâlde, bu yazıları yazmağa beni sürükleyen sebep, Hatîb-ül-Bağdâdî’nin “El-Câmi” kitabında bildirdiği şu hadîs-i şerîf olmuştur: “Fitneler, bid’atler yayıldığı ve Eshâbım kötülendiği zaman, hakîkati bilen, bildiğini bildirsin! Bildiğini bildirmeyenlere, Allahü teâlâ ve melekler ve bütün insanlar la’net eylesin! Allahü teâlâ, bunların ibâdetlerini ve hiçbir iyiliklerini kabûl etmez.”

Sual: Savaıkul muhrika ne demektir?

Cevap: Yakıcı yıldırımlar demektir. Kitabın tam ismi ise “Es Savaikül Muhrika fir Red ala Ehlil Bida vez Zendeka”dır. Yani “Bidat Sahipleri ve Zındıklara Karşı Yakıcı Yıldırımlar”dır.

 

Tavsiye Kitap –> Eshab-ı Kiram Risalesi (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Tavsiye Yazı –> Papazların Cevap Veremediği Sorular

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler