Sual: Eshab-ı kiramı anlatan hangi eserler muteberdir?

Cevap: Ashâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” faziletlerini, kıymetlerini doğru anlatan kitaplar ve tarihler çoktur. Şeyh İzzeddin Alinin “rahime-hullahü teâlâ” 2 cilt (Üsüdü’l-gabe) kitabı 7.500 Sahabinin hâl tercümelerini bildirmektedir ve Avrupa dillerine de çevrilmiştir. İslam tarihleri arasında doğru olan Vakıdi’nin ve İbn-i Haldun’un ve ibni Hillika’nın “rahime-hümullahü teâlâ” tarihleridir. Bunlarda, Sahabe-i kirâm hakkında dine ve edebe muhalif bir şey yazılı değildir.

Almanca “Meyers Lexikon” teknik lügat kitabının 1. cildi 478. sayfasında İslam medeniyetinin ehemiyetini hayranlıkla anlatırken diyor ki: (Gazveleri yazan Vakıdi’nin tarihi 1882 de Welhausan tarafından Almancaya tercüme edilmiştir. Vakıdi’nin talebesinden İbni Sad, Peygamberimizin “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Ashâbının “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” hayatını yazmıştır. Kitabı 9 cilt olup Sachau tarafından 1921 de tercüme edilmiştir. İbni Haldun tarihi 7 cilt olup 1858 de Qutemere tarafından tercüme edilmiştir). Meyers Lexikon, 1936 baskısında, 478. sayfasından başlayarak ve ayrıca İslam kelimesinde yazdıklarının tercümesi, Seyyid Abdülhakîm Efendi’ye “kuddise sirruh” okunup, takdir etmişlerdir.

Sahabe-i kirâm “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” arasındaki muharebeleri anlatan türkçe tarihlerin çoğu Abbasiler zamanında, onların arzularına göre yazılan tarihlerden tercüme edilmiştir. Bunların, hazret-i Âişe, Muaviye, Talha, Zübeyr ve sair Sahabe-i kirâmı “Rıdvânullahi aleyhim” kusurlu göstermeleri, bundan ileri geliyor. Emevilerden ve Abbasilerden sonra gelen İslam hükümetlerinin hiçbiri ve bilhassa Türkler, Ehl-i sünnet îtikadını bozmaya, değiştirmeye çalışmamışlardır. Bu sayede, bu îtikat, şimdiye kadar salim kalmıştır.

Tavsiye Kitap –> Eshab-ı Kiram Risalesi (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Tavsiye Yazı –> Neleri bilmekle mesulüz, neleri değiliz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler