Savaikul Muhrika Kitabının Önemi Nedir?

Sual: Savaıku’l-Muhrika eserini kim yazmıştır? Muhtevasında neler vardır? Cevap: Din-i İslamın en büyük âlimlerinden Ahmed ibni Hacer Heytemi Mekki “rahime-hullahü teâlâ” zamanında Hindistan’da âlimler, Veliler çok olduğu hâlde ve İslam güneşi, yükselmiş olup cihanı nurlandırmakta iken, kalpleri cehalet ile kararmış, menfaat, hırs ile bozulmuş olan zındıklar, Ashâb-ı kirâma dil uzatıyor ve taassupu, edebsizliğe kadar götürüyorlardı.…

Eshab-ı Kiramı Anlatan Muteber Kitaplar Nelerdir?

Sual: Eshab-ı kiramı anlatan hangi eserler muteberdir? Cevap: Ashâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” faziletlerini, kıymetlerini doğru anlatan kitaplar ve tarihler çoktur. Şeyh İzzeddin Alinin “rahime-hullahü teâlâ” 2 cilt (Üsüdü’l-gabe) kitabı 7.500 Sahabinin hâl tercümelerini bildirmektedir ve Avrupa dillerine de çevrilmiştir. İslam tarihleri arasında doğru olan Vakıdi’nin ve İbn-i Haldun’un ve ibni Hillika’nın “rahime-hümullahü teâlâ”…

Hazreti Peygamber İctihat Etmiş midir?

Sual: İctihad makâmına varmış bulunan yüksek kimseler, kendi ictihadlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müctehidlerin ictihadlarına tâbi olamazlar. Hatta Peygamberlerin “aleyhimüssalavâtü vesselâm” zamanlarında da, sahabilerden biri, kendi Peygamberinin ictihadına uymayan ictihatta bulunursa, kendi ictihadına göre hareket ederdi. Peki Peygamberler de “aleyhimüssalavâtü vesselâm” ictihad eder mi idi? Cevap: Evet, onlar da, Allahü teâlânın açıkça bildirmediği emirleri,…

Eshab-ı Kiramın Alimleri Kimlerdir?

Sual: Eshâb-ı kirâm çok şeyi Hazret-i Ali’ye sorup öğrenirlerdi. Bu onun diğer halifelerden ve eshab-ı kiramdan daha üstün olduğunu göstermiyor mu? Eshab-ı kiramdan ilmi ile övülenler kimlerdir? Cevap: Hazret-i Ömer de, ilminin çok olması ile müjdelenmiş idi. Tirmizi bildiriyor ki hazret-i Ali, irtidad eden birkaç kişiyi yaktı. Bunu, Abdullah ibni Abbas işitince, ben olsaydım, yakmazdım,…

Şeyhaynın Üstünlüğü

Aşağıdaki yazı, büyük İslam alimi Şâh Veliyullah-ı Dehlevî’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Kurretü’l-ayneyn fi-taftili’ş-şeyhayn) ismindeki fârisî kitabından tercüme edilmiştir. Bu kitap, 270 sayfa olup [m. 1892] de Pişaver’de basılmıştır. (Kurretü’l-ayneyn) kitabında bir Mukaddime ile 2 fasl vardır. Mukaddimede, Şeyhaynın üstünlükleri, nakle ve akla dayanılarak bildirilmektedir. 1. fasılda, şiî âlimlerinden Nasireddin-i Tusi’nin (Tecrid) kitabındaki yazılarına cevap verilmektedir.…