İmam-ı Azam’a Yapılan İthamlar

Sual: Bazı Hurufiler, İslamiyeti içten yıkabilmek için, dinin direği, Ehl-i sünnetin gözbebeği, büyük âlim İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe “rahmetullâhi aleyh” hazretlerine de saldırıyorlar. Bu yüce imamı lekeliyebilmek için, her çirkin iftirayı, her alçak yalanı yazmaktan utanmıyorlar. Bunlara ne cevap verilir? Cevap: Büyük İslam alimi İbni Hacer-i Mekki “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin Arabî Hayratü’l-hisan kitabından ve…

Hazreti Peygamber İctihat Etmiş midir?

Sual: İctihad makâmına varmış bulunan yüksek kimseler, kendi ictihadlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müctehidlerin ictihadlarına tâbi olamazlar. Hatta Peygamberlerin “aleyhimüssalavâtü vesselâm” zamanlarında da, sahabilerden biri, kendi Peygamberinin ictihadına uymayan ictihatta bulunursa, kendi ictihadına göre hareket ederdi. Peki Peygamberler de “aleyhimüssalavâtü vesselâm” ictihad eder mi idi? Cevap: Evet, onlar da, Allahü teâlânın açıkça bildirmediği emirleri,…

Müftü Olmanın Şartları Nelerdir?

Sual: Müfti kime denir? Müftü olmak için şartlar nelerdir? Cevap: Herhangi bir şeyin (hâdisenin) dîne (İslâmiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevaba fetva denir. Fetvâ veren âlime “müftî”, sorana da “müsteftî” denir. Müftîye bugün hatalı olarak müftü denmektedir. İslamiyette şeyhulİslam, yani diyanet işleri reisleri ve İslam müftüleri vardı. Müftü adını taşıyan devlet memurlarının da bulunduğu zamanlar…

Ahidname Nedir?

Sual: Ahidname nedir? Cevap: Andlaşma metnidir. 2 devlet arasında sulh ve asayişle ve diğer işlerle ilgili hususların üzerine yazılıp imzalanan, mühürlenen resmî kağıt, vesîka. Bu tabir, bir devletin kendi içinde çeşitli hususlarda tanzim ettiği bir evrak için de kullanılır. Ahîd, Arabça bir kelime olup, söz vermek, bir işin yapılmasını üstüne almak manasınadır. Name ise Farsça…

İslam Hukukunda Kadılık Müessesesi Nasıldır?

Sual: Kadı kime denir? Kadılar ne iş yaparlar? İslam tarihinde ve Osmanlı tarihinde kadıların işlevi nasıldır? Kadıda aranan şartlar nelerdir? Cevap: Dînî ahkâma göre hüküm veren ve tatbik eden, hükûmetin idârî tasarruflara âit emirlerini yerine getiren kimseye kadı denir. İslâm hükümlerinin yürürlükte olduğu toplumlarda, halk arasında çeşitli sebeplerle meydana gelen dâvâların ve düşmanlıkların muhâkeme işlerine…

Hanefi Mezhebine Dair

Sual: Hanefi mezhebi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mezhebin imamı kimdir? Usûlü nasıldır? Hangi coğrafyalarda yayılmıştır? Cevap: İslâmiyette Ehl-i sünnet îtikâdındaki 4 hak mezhepten birincisidir. Diğerleri ise Mâlikî, Hanbelî ve Şâfiî mezhebleridir. Allahü teâlâ, bütün Müslümanlardan aynı îmânı istemektedir. İslâmiyette, îmânda, îtikâtta tefrikaya, ayrılığa izin verilmemiştir. Resûlullah efendimizin inandığı ve bildirdiği ve Eshâb-ı kirâmın naklettiği gibi…

Şafii Mezhebine Dair

Sual: Şafii mezhebi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mezhebin imamı kimdir? Usûlü nasıldır? Hangi coğrafyalarda yayılmıştır? Cevap: Şafii mezhebi, Ehl-i sünnetin ameldeki 4 hak mezhebinden biridir. Kurucusu, İmâm-ı Şâfiî’dir. İbâdetlerini ve işlerini bu mezhebe göre yapana Şâfiî denir. Îtikâdda inanılacak şeylerde mezheplere ayrılmaya izin verilmemiştir. İslâmiyetin bildirdiği tek îtikâd vardır. Bu, Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdıdır.…

Fetva Nedir? Kimler Fetva Verebilir?

Sual: Fetva nedir? Kimler fetva verebilir? Cevap: Herhangi bir şeyin (hâdisenin) dîne (İslâmiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevap. Fetvâ veren âlime “müftî”, sorana “müsteftî” denir. Fetvâ ile, herhangi bir şeyin İslâmiyete uygun olup olmadığı, bilmeyenlere öğretilmektedir. Kur’ân-ı kerîmde; “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah’tan ve Resûlullah’tan anlayınız!” (Nisâ sûresi:59) meâlindeki âyet-i kerîmeyi tefsir âlimleri,…

Maliki Mezhebine Dair

Sual: Maliki mezhebi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mezhebin imamı kimdir? Usûlü nasıldır? Hangi coğrafyalarda yayılmıştır? Cevap: İslâmiyette, îmânda birbirinden ayrılmayan ve hepsi Ehl-i sünnet îtikâdı üzere olan 4 hak mezhepten birisidir. Usûl ve esasları, İmam-ı Mâlik bin Enes tarafından açıklanan fıkhî (veya amelî) mezhebin adı. Hak olan 4 mezhebin diğerleri, Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî…

Hanbeli Mezhebine Dair

Sual: Hanbeli mezhebi hakkında bilgi verebilir misiniz? İmamı kimdir? Mezhebin usûkü nasıldır? Hangi coğrafyalara yayılmıştır? Cevap: İslâmiyette Ehl-i sünnet îtikâdı üzerine olan ameldeki 4 hak mezhebden biridir. Diğerleri; Hanefî, Şâfiî, Mâlikî mezhebleridir. Allahü teâlâ, bütün Müslümanlardan aynı îmânı istemektedir. İslâmiyette îmânda, îtikâdda tefrikaya (ayrılığa) kesinlikle izin verilmemiştir. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin inandığı ve…