İslam Hukukunda Mecelle’nin Önemi Nedir?

Sual: Mecelle kitabının İslam hukuku cihetinden ehemmiyeti nedir? Cevap: Mecelle, Sultan Abdülaziz Han zamanında, Allahü teâlânın emirlerini kanun şekline sokmak için Ahmed Cevdet Paşa başkanlığında kurulan (Mecelle) komisyonunu hazırladığı bir hukuk metnidir. Günlük işlerde ahkâm-ı İslamiyyeye uygun davranabilmek için, her müslümanın (Mecelle) kitabı başındaki 100 maddeyi ezberlemesi ve iyi anlaması lâzımdır. Tanınmış hukukçulardan Ali Haydar…

Niçin Hanefi Mezhebi?

Sual: Mezhepleri (Telfik) etmenin, din ile oynamak olduğuna inanan ve bir mezhebi taklite başlayınca, başka mezhebe geçmenin câiz olmadığını kabul eden kimse, kendi mezhebinin haklı olduğunu söylemez mi? Cevap: Her mezhepte bulunanın böyle söylemesi için, vesikaları vardır. Burada, Hanefi mezhebine tâbi olmanın daha iyi olacağını gösteren vesikaları bildireceğiz. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Numan bin Sâbit “rahmetullâhi…

Niçin Bir Müctehide Uymak Lazım?

Sual: Vehhabilerin Fethu’l-mecid isimli kitabının 385. sayfasında, “Din imamlarının ictihad yapmaları câizdir. Çıkardıkları hükümleri, delilleri ile yazarlar. Bir kimse, eline geçen delile yani âyete ve hadise uymayıp, imâmının hükmüne uyarsa, bu kimse sapık olur. İmâm-ı Mâlik ve Ahmed ve Şâfiî de böyle söyledi” diyor. Cevap: Ehl-i sünnetin bu üç büyük imamı ve hatta İmâm-ı Âzam…

İlm-i Fıkh

İLM-İ FIKH (Fıkh), lügatda birşeyi bilmek manâsınadır. Usûl-i fıkh âlimlerinin ıstılâhında, tafsîlî delîllerden çıkarılan ahkâm-ı şer’ıyyeyi fer’ıyyeyi bilmek manâsınadır. Fıkıh âlimlerine göre ise, fer’î meseleleri hıfz etmektir. Ehl-i hakîkate göre, ilim ile amel arasını birleştirmek, ilim ile amel etmektir. Fıkıh ilminin mevzû’u; mükellefin işidir. Fıkıh ilminin gâyesi; dünyâ ve âhıret se’âdetine kavuşmaktır. Fıkh ilmi, (Kitâb),…

Hanefi Mezhebinin Meşhur Alimleri

HANEFÎ MEZHEBİNİN MEŞHÛR ÂLİMLERİ Ma’lûm olduğu üzere, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden ilim öğrenen büyük âlimler, sayısızdır. Bu âlimlerden islâm âleminde meşhûr olanları 730’dan fazladır. Bu zâtların çalışmalarından ve ictihâdlarından bütün dünyâ müstefîd olmuştur [istifâde etmiştir]. Bu âlimlerin en meşhûrlarından teberrüken bahsedilecektir. Hanefî mezhebinin meşhûr âlimlerinden bir büyük zât, Abdullah bin Mubârek…

Şafii Mezhebinin Meşhur Alimleri

ŞÂFİ’Î MEZHEBİNİN MEŞHÛR ÂLİMLERİ Ma’lûm olduğu üzere, İmâm-ı Şâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinden ilim öğrenen büyük zâtlar ile, diğer şâfi’î âlimlerinin haddi ve hesâbı olmayıp, en meşhûrları şu zâtlardır: Şâfi’î mezhebinin meşhûr âlimlerinden Ahmed bin Hâlid el-Hallal “rahmetullahi teâlâ aleyh”hazretleri, fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerinden olup, 247 [m. 861] senesinde vefât etmiştir. Şâfi’î mezhebinin meşhûr…

Ehli Rey Kimlerdir?

Sual: Ehl-i rey kimlerdir ? Cevap: Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, İbn Mes‘ud gibi sahabiler sadece hadis-i şerif rivayetiyle iktifa etmemiş; gerektiğinde reye müracaat ederek fetva vermiştir. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Zeyd bin Sabit gibi sahabiler ise mümkün mertebe reye az müracaat etmiştir. Birincilerinin talebeleri Meslek-i Irakî; ikincilerinin talebeleri de Meslek-i Hicâzî denilen hukuk…

Erkeğin Şahitliği Niçin 2 Kadına Denk Tutulmuş?

Sual: Kur’an-ı kerimde niçin bir erkeğin şahitliği, iki kadının şahitliğine denk tutulmuştur? Cevap: Şâhitlik nisâbı, çeşitli ihtimallere göre bizzat Kur’an-ı kerîmde tanzim olunmuştur. Zinâ haddinde dört, diğer haddler ve kısas için iki erkek şâhit gerekir. Mâlî haklarla nikâhta iki erkek veya bir erkek ile iki kadın aranır. Taraflardan birisi zimmî ise, şâhitler de zimmî olabilir.…

Fıkıh Alimleri Nefsine Mi Uydu?

Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında dinde reformcu; (Alimlerde birbirine karşı mücadele, red ve cephe alışın çoğu, nefsin arzularına kapılmaktan doğmuştur. Kelam ilminin doğuşuna başlıca sebep, Mutezile olmuştur. Bunlar, dindar selefin dalmadıkları, bazı meselelere daldılar. Onlar hakkında itirazlar ileri sürdüler. Diğerleri de, bunların itiraz oklarına karşı çıktılar. İlim, tefekkür ve istidlal sahibi gerçek âlimlerin birer birer…

Hanefiler İle Şafiiler Hiç Savaştı Mı?

Sual: Mısırlı Reşid Rıza, Muhaverat isimli kitabının önsözünde, (Tarihi aç da, Ehl-i sünnet, Şia ve Hariciler arasında, hatta Ehl-i sünnet mezhebinde olanlar arasında meydana gelen dövüşmeleri oku! Şâfiîlerle Hanefiler arasındaki düşmanlık, moğolların müslümanlar üzerine hücum etmesine sebep oldu) diyor. Bu söz doğru mudur? Cevap: Mezhepsizler ve dinde reformcular, Ehl-i sünnetin 4 mezhebine saldırabilmek için, hile…