Kafirlerin Rivayetleri Makbul Müdür?

Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında Ehli sünnet müslümanı temsil eden Vaiz efendi, coğrafyaya ve gazeteye inanmayan, kâfirlerin rivayetleri makbul görmeyen birisi olarak resmediliyor. Vaiz Efendi üzerinden bütün Ehli sünnet müslümanlara yapılan bu itham doğru mudur? Cevap: Vaiz efendiye yapılan iftiraya bakınız! Müslümanlar ilme, fenne inanır. Fakat, kâfirlerin fen maskesi altında söyledikleri yalanlara aldanmazlar. Fenden haberi…

Fıkıh Alimleri Nefsine Mi Uydu?

Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında dinde reformcu; (Alimlerde birbirine karşı mücadele, red ve cephe alışın çoğu, nefsin arzularına kapılmaktan doğmuştur. Kelam ilminin doğuşuna başlıca sebep, Mutezile olmuştur. Bunlar, dindar selefin dalmadıkları, bazı meselelere daldılar. Onlar hakkında itirazlar ileri sürdüler. Diğerleri de, bunların itiraz oklarına karşı çıktılar. İlim, tefekkür ve istidlal sahibi gerçek âlimlerin birer birer…

Hazreti Osman’ın Halifeliği Kötü Mü Oldu?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı 247. sayfasında: (Hilafet müessesesi, 4 halifeden sonra, babadan oğula veraset yolu ile intikal eden bir nev krallığa döndü. Milletin malı, bu şahısların akrabasına, dalkavuklarına mubah, İslamiyete bağlı istihkak sahiplerine haram kılınmış idi. Beni Ümeyye’nin iktidara gelişi, zararlı oldu. Hazret-i Ömer birkaç sene daha hilafette kalsa idi veya hazret-i…

Müslümanlar Nasıl Birleşir?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı 35. sayfasında: (İslamiyet bir bütündür. Ayrılan parçaları birleşmeli, ihtilaflar ortadan kalkmalıdır) yazıyor. Bu ayrılıklar, ihtilaflar nasıl ortadan kalkar? Müslümanlar nasıl bir araya gelir? Cevap:  İslamiyetin din bilgileri 2’ye ayrılır: 1) Kalp ile inanılacak şeyler. 2) Kalp ve bedenle yapılacak şeyler. Kalp ile inanılacak bilgiler, elbet bir bütündür. Bu…

Cihatın Faziletleri Nelerdir?

Sual: Seyyid Kutub, Cihan Sulhü kitabında, (İslamiyet, diğer dinlere nefret mânâsını taşıyan dini taassubu kabul etmez) diyor. Kâfirleri sevmemeye taassup damgasını vuruyor. Buna ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Muhammed Masum hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki (Kâfirleri sevmemek, onlara kalp ile düşmanlık etmek ve Darülharpte bulunanlarına sert davranmak ve onlarla muharebe etmek, Kur’ân-ı Kerîmde açık olarak…

Cihatın Şartları Nelerdir?

Sual:  Seyyid Kutub, Cihan Sulhu kitabında: (İslamda huzur ve barış, bütün insanlar arasında adalet ve emniyeti gerçekleştirmek mânâsına olan Allahın kelimesini (= irâdesini) gerçekleştirmekten ibarettir) diyor. Buna ne cevap vermek gerekir? Cevap: İslamiyet, huzuru ve barışı, Darülislamda temin eder. Bunun için de, Darülislamdaki müslümanların ve zimmilerin, İslamın emirlerine ve yasaklarına uymaları yetişir. Çünkü, huzur ve…

Musa Carullah’ın Bazı Fikirleri

Sual: Reformcu Musa Carullah Bigiyef’e göre, (Saltanat muharebeleri, mezheplerin ayrılmasına ve İslamiyetin parçalanmasına sebep olmuş!) Cevap: İslamiyette mezheplerin ayrılmasını saltanat kavgalarına bağlamak, mezheplerin ne olduğunu bilmeyen cahillerin sözüdür. Dini siyasete karıştırmaktır. Mezheplerin ayrılması, İslamiyetin insanlara verdiği fikir hürriyetinden doğmuştur. Mezheplerin ayrılmasında bir sultana, bir hükümdara yaranmak düşüncesi var ise, o yüce makam, elbette uluhiyet makamıdır.…

İslamiyetin Namus Kavramına Bakışı Nedir?

Sual: Dinde reformcu (İlerici, taklitçi hanım kız, hristiyan kızı gibi, çıplak gezmek istiyor. İstediği erkekle flört yapmak istiyor. İstediği zaman, istediği yere gitmek istiyor. Dinini, ahlakını ve adetlerini parçaladığının farkında bile değildir. Örtülü müslüman hanımlarına nefretle, alay ederek bakıyor. Hatta, bunlara sövüyor. Bir erkek, köprü başında, çarşıda, eğlence yerinde, komşudaki toplantıda, vapurda, mektepte rastgele bir…

Hadis Kitapları Şüpheli Midir?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Buhari hazretleri, hadislerin doğruluğunu anlamak için, birçok seneler Asya ve Afrika’da İslam memleketlerini dolaşmıştı. Geceleri 10-15 defa yatağından kalkarak hatırına gelen hadisleri ravileri ile birlikte kaydederdi. Söylendiğine göre, 300.000 hadis ezberlemiş. Bunlardan 200.000 adedi sahih değilmiş. Topladığı 600.000 hadisten, 7.000-8.000 adedinin doğru olduğunu anlamış. Bu hal, din bilgilerinin nasıl karmakarışık olduğunu…

Rabbim Size de Hidâyet Nasîbetsin!

Müşriklerin, müslümanlara uyguladıkları 3 senelik ablukanın sona ermesinden sonra, Necrân’dan bir grup Resûlullah efendimize geldi. Bunlar 20 kadar olup, Habeşistan’a hicret eden Eshâb-ı kirâmdan İslâmiyet’i işitmişler; İslâmiyet’i öğrenmek ve Peygamber efendimizi görmek saâdetine kavuşmak için Mekke’ye gelmişlerdi. Kâbe-i muazzamanın yanında Resûlullah efendimizle görüştüler. Pek çok sûaller sorarak, arzu ettiklerinden daha güzel ve mükemmel cevaplar aldılar.…