Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı 35. sayfasında: (İslamiyet bir bütündür. Ayrılan parçaları birleşmeli, ihtilaflar ortadan kalkmalıdır) yazıyor. Bu ayrılıklar, ihtilaflar nasıl ortadan kalkar? Müslümanlar nasıl bir araya gelir?

Cevap:  İslamiyetin din bilgileri 2’ye ayrılır:

1) Kalp ile inanılacak şeyler.

2) Kalp ve bedenle yapılacak şeyler.

Kalp ile inanılacak bilgiler, elbet bir bütündür. Bu da, Resûlullahın bildirdiği ve Ashâb-ı kiramın haber verdiği iman bilgileridir. Ashab-ı kiram efendilerimiz asrı saadette Peygamber efendimizden görüp işittiklerini, tabiine (bir sonraki nesle) doğru bir şekilde ulaştırmışlardır. Ehl-i sünnet âlimleri, bu bilgileri Ashâb-ı kiramdan öğrenip, kitaplarına yazdılar. Bütün müslümanların, bu kitaplardan okuyup, inanmaları hep bir imanda birleşmeleri lazımdır. Müslümanlar birleşmeli, ayrılık, bölücülük olmamalıdır. Bunun için, bütün müslümanların, tek doğru yol olan Ehl-i sünnet inanışında birleşmeleri, Peygamberimizin haber verdiği sapık fırkalara bölünmemeleri lazımdır. Başka türlü birleşmek olmaz. Meşhur mason Muhammed Abduh’un kafasından çıkan saçma ve sapık düşüncelerin din bilgisi olarak yayılması, bölücülük yapması birleşmeye manidir. Fakat, Cemaleddin Afgani ve M. Abduh’un izinden gidenler ile hak olan 4 mezhebe saldırıyor. Mezheplerin ortadan kaldırılarak, uydurma bir müslümanlık yapılmasını istiyor. C. Efgani, Abduh, Reşit Rıza, Musa Carullah, Mevdudi gibi mezhepsizler ve Kadıyani, Behai gibi fırkalar da hep bu yoldadır.

Peygamberimiz, Ehl-i sünnetin içinde bulunan 4 mezhebin, ibadetlerde birbirinden ayrılığının rahmet olduğunu bildiriyor. Müctehidlerin ictihad etmelerini emrediyor. Bu beyler ise, mezheplerin yok edilmelerini, hristiyan, yahudi ve komünist kanunlarından toplama, yeni bir din yapılmasını istiyorlar. Müslümanları aldatmak için, bu yeni dine, şimdilik müslümanlık adını vermektedirler.

Allahü teâlâ, ibadetler ile ve evlenme, alışveriş ve kul hakları ile ilgili bilgilerin hepsini açık ve kesin olarak bildirmedi. Kısa ve kapalı bıraktığı bilgileri Peygamberimizin açıklamasını diledi. Peygamberi de, bunların hepsini tam açıklamadı. Kapalı bıraktığı bilgilerin açıklanmasını ve bunların günlük hadiselere tatbik edilmesini müctehid âlimlere bıraktı. Bu âlimler, bu vazifeleri yaparlarken, aralarında ayrılıklar oldu. Böylece mezhepler meydana geldi. Müslümanlar ibadetlerini yaparken, memleketlerinin örf ve adetlerine, iklim şartlarına ve kendi fizik yapılarına uygun ve daha kolay olan mezhebi seçerek, bu mezhebi taklit eder. Mezhepler müslümanlar için rahmettir, kolaylıktır.

Tavsiye Yazı –> Fitnenin Zararları Nelerdir?

Tavsiye yazı: Müslümanlar İhtilalci Mi Olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler