Din Adamlarının Siyasete Girmesi Caiz midir?

Sual: Din adamlarının siyasete girmeleri dine uygun mudur? Cevap: Tarih boyunca Ehl-i sünnet âlimleri, siyasete karışmamış, hükümette vazife almamış, yazıları ile sözleri ile hükümet adamlarına nasihat vermişler, onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir. Bazı câhil din adamları, Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayrılarak, devlet işlerine karışmış, asıl vazifeleri olan öğrenmek ve öğretmek saadetini ihmal ederek, kendilerine…

Fitne Nasıl Olur?

Sual: Kitaplarda fitne çıkarmanın kötü bir iş olduğu yazıyor. Peki fitne tam olarak nedir ve nasıl çıkar misal verebilir misiniz? Cevap: Hadika kitabında, fitneyi anlatırken diyor ki “Fitne, müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları hükümete karşı isyana kışkırtmak demektir. Zalim olan hükümete de itaat etmek vâcibdir.” Berika’da, 91. sayfada diyor ki…

Müslümanlar Nasıl Birleşirler?

Sual: İslam dünyası bugün paramparça vaziyette. Dinimiz müslümanların birleşmelerini, birlik beraberliğini emretmiyor mu? Cevap: Abdülgani Nablusi, Hadika kitabının 2. cilt, 103. sayfasında diyor ki cemaat rahmettir. Yani müslümanların hak üzerinde birleşmeleri, Allahü teâlânın merhamet etmesine sebep olur. Tefrika [bölünmek] ise azaptır. Yani, müslümanların topluluğundan ayrılmak, Allahü teâlânın azap yapmasına sebep olur. Demek ki her müslümanın…

Kaç Çeşit Yobaz Vardır?

Sual: Kaç çeşit yobaz vardır? Cevap: Yobaz kelimesi, kaba, câhil, bozuk ve sapık düşüncelerini ve siyasi kanaatlarını din bilgisi olarak ileri süren kimse demektir. Bozuk düşüncelerini, yanlış kanaatlarını kabul ettirmek için, din bilgilerini yanlış söyler. Bunlardan bâzıları, taşıdıkları etiketlerinden, sığındıkları kanun maddelerinden, çoğu da müslümanların imanlarını istismar etmekten güç alırlar. Büyük halk topluluklarını arkalarına takarak…

İslamiyette Devletçilik Var Mıdır?

Sual: Seyyid Kutub, Cihan Sulhü ve İslam kitabında “Devletçilik sahasında çalışmalar henüz pek azdır. İslamın bu tarafı gereği kadar açıklanmamıştır” diyor. Bu bilgilerin, kendi kitaplarından öğrenilmesini istiyor. Buna ne cevap vermek lazımdır? Cevap: 600 senelik Osmanlı devletinin kanunları, anayasaları, fetvaları, arşivlerdeki vesikaları, sayılmayacak kadar çoktur. İslamda devletciliği anlatan binlerce kitabı incelemek için, ömür harcetmek lazımdır. Avrupalı…

İslamda Sosyal Adalet Kitabı Muteber Midir?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı muteber midir? Cevap: Seyyid Kutub’un İslamda Sosyal Adalet kitabı, Arapçadan Türkçeye tercüme edilerek ülkemizde gençliğin önüne sürülmüştür. Mütercimlerin çok övdükleri Seyyid Kutub, bu kitabında, maskesini yüzünden büsbütün sıyırmakta, mezhepsiz, sapık olduğunu açıkça bildirmektedir. Kitabından aşağıda sunulan parçalar, bunun, İslam âlimlerinin yazılarından bir şey anlayamamış olduğunu göstermektedir. 27. sayfada…

Müslümanlar Nasıl Birleşir?

Sual: Seyyid Kutub’un “İslamda Sosyal Adalet” kitabı 35. sayfasında: (İslamiyet bir bütündür. Ayrılan parçaları birleşmeli, ihtilaflar ortadan kalkmalıdır) yazıyor. Bu ayrılıklar, ihtilaflar nasıl ortadan kalkar? Müslümanlar nasıl bir araya gelir? Cevap:  İslamiyetin din bilgileri 2’ye ayrılır: 1) Kalp ile inanılacak şeyler. 2) Kalp ve bedenle yapılacak şeyler. Kalp ile inanılacak bilgiler, elbet bir bütündür. Bu…

Cihatın Faziletleri Nelerdir?

Sual: Seyyid Kutub, Cihan Sulhü kitabında, (İslamiyet, diğer dinlere nefret mânâsını taşıyan dini taassubu kabul etmez) diyor. Kâfirleri sevmemeye taassup damgasını vuruyor. Buna ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Muhammed Masum hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki (Kâfirleri sevmemek, onlara kalp ile düşmanlık etmek ve Darülharpte bulunanlarına sert davranmak ve onlarla muharebe etmek, Kur’ân-ı Kerîmde açık olarak…

Cihatın Şartları Nelerdir?

Sual:  Seyyid Kutub, Cihan Sulhu kitabında: (İslamda huzur ve barış, bütün insanlar arasında adalet ve emniyeti gerçekleştirmek mânâsına olan Allahın kelimesini (= irâdesini) gerçekleştirmekten ibarettir) diyor. Buna ne cevap vermek gerekir? Cevap: İslamiyet, huzuru ve barışı, Darülislamda temin eder. Bunun için de, Darülislamdaki müslümanların ve zimmilerin, İslamın emirlerine ve yasaklarına uymaları yetişir. Çünkü, huzur ve…

İbni Teymiyye Mücahid Midir?

Sual: S. Kutub, İbni Teymiyye ve M. Abduh’a hayranlığını, hemen her kitabında ilan ediyor. “İstikbal İslamındır” kitabında, yalnız “İslamiyet” kelimesini övmekte, bu kelimeyi nasıl anladığını, hangi mezhepte olduğunu açıklamamaktadır. 94. sayfasında: (İslam ülkelerini tatar istilalarından koruyanların ön safında çalışan manevi önder, imam-ı İbni Teymiyye idi) diyor. Gerçekten de İbni Teymiyye bahsettiği gibi mücahid midir? Cevap:…