Taklid ve Telfiğe Dair

Hadikatü’n-nediyye’nin 1. babının 3. faslında, Abdülgani Nablüsi buyuruyor ki âyet-i kerimede meâlen, “Allahü teâlâ kullarına kolaylık gösterilmesini istiyor. Güçlük çekmelerini istemiyor” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “Allahü teâlâ azimetlerin yapılmasını sevdiği gibi, ruhsatların yapılmasını da sever” buyuruldu. Yani, izin verdiği kolaylıkları yapmayı da sever. Bunu yanlış anlamamalıdır. İmam-ı Münavi, el-Camius sagir şerhinde “Mezheplerin kolaylıklarını toplayıp, bir kolaylıklar mezhebi…

110. Mektup

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin mahdûmu Muhammed Ma’sûm Farûkî’nin “rahmetullâhi aleyh”, Abdülhakîm ismindeki bir talebesine yazdığı, 2. cildin 110. mektubunun, fârisîden tercümesi şöyledir: İslamiyete uymayan ve sapık yola kaymış olan [bidat sahibi ve fâsık] ile arkadaşlık etmeyiniz! Bidat sahibi olan din adamlarının yanlarına yaklaşmayınız! Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (3 kimseden kaçınız. Yanlarına yaklaşmayınız) buyurdu. Bu 3 kimse,…

4 Mezheb İmamı Kimlerdir?

Sual: Okuduğum dini kitaplarda “4 mezhepten birisine tabi olmadır” şeklinde cümleler geçiyor. Bu 4 mezhep hangileridir? Bunların imamları kimlerdir? Cevap: 4 mezhep imamları, İslam dininin temel direkleridir. Her birinin hal tercümelerini ve üstünlüklerini bildirmek için, İslam âlimleri çeşitli kitaplar yazdılar. İstanbul’da da neşredilmiş olan Arabî El-minhatü’l-vehbiye fi reddi’l-vehhâbîye kitabının Eşeddü’l cihad fi ibtal-i davel-ictihad kısmında…

İmam-ı Azama Yapılan Tenkidler

Sual: Bazı alimlerin İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerini tenkid ettiğini görüyoruz. Bunlara ne cevap vermelidir? Cevap: İstanbul’da neşredilen Arabî Ulemaü’l-müslimin ve vehhâbîyun kitabının 62. sayfasında, Mîzan-ül kübra kitabının müellifi Abdülvehhab-ı Şarani buyuruyor ki; Edilleti’l-mezahib ismindeki kitabımı yazacağım zaman, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin ve talebelerinin ictihadlarını çok inceledim. Her birinin bir âyet-i kerimeye, hadis-i şerife veya…

Evliyanın Keşfine İtibar Edilir Mi?

Sual: Reşid Rıza’nın Muhaverat kitabında dinde reformcu (Ahireti görmedik ki Şarani’nin Mevkıf denilen yerin coğrafi durumuna ait sözlerini, Sırat, Mîzan, Cehennem ve Cennet için yaptığı haritayı, oraya tatbik edelim. Biz bu gibi şeyler için, Kitap, Sünnet, Akıl ve Hikmet delillerinden hiçbir delile rastlamadık. Ne garibdir ki sizin şeyhlerinizin çoğu, dünyanın en meşhur ve faydalı coğrafyasından…

Müceddid İle Reformistin Farkı Nedir?

Sual: Mevdudi, “İslamda ihya hareketleri” kitabında, imam-ı Gazali’yi reformcu olarak tanıtıyor. Bu yüce imam için, (Yunan mefkuresini, müslümanların kafalarındaki tesirini giderecek şekilde baltaladı. İslamiyeti filozoflara ve skolastizme karşı, kendi kafalarına göre savunmaya kalkışanların hatalarını düzeltti. İman esaslarının rasyonel tesirini ortaya koydu. İctihad ruhunu yeni baştan açtı. Tedrisat programlarını düzene soktu. İslamın moral prensiplerini ortaya koydu.…

İbni Teymiyye Mücahid Midir?

Sual: S. Kutub, İbni Teymiyye ve M. Abduh’a hayranlığını, hemen her kitabında ilan ediyor. “İstikbal İslamındır” kitabında, yalnız “İslamiyet” kelimesini övmekte, bu kelimeyi nasıl anladığını, hangi mezhepte olduğunu açıklamamaktadır. 94. sayfasında: (İslam ülkelerini tatar istilalarından koruyanların ön safında çalışan manevi önder, imam-ı İbni Teymiyye idi) diyor. Gerçekten de İbni Teymiyye bahsettiği gibi mücahid midir? Cevap:…

Şah Veliyyullah Dehlevi Reformist Midir?

Sual: Mevdudi’nin “İslamda İhya Hareketleri” kitabının 79. sayfasında: (Şah Veliyullah Dehlevi itikattaki asırlık şüpheleri izale etti. Yeni ruh ile zihinleri aydınlattı) diyor. Ne cevap vermek lazım? Cevap: Şah Veliyullah Dehlevi’nin de kendisi gibi, dinde reformcu olduğunu bildiriyor. Müslümanların imanları asırlarca şüphelerle dolu idi demek, hep mezhepsizlik çöplüğünden çıkan pis kokuların esintileridir. Veliyullah-ı Dehlevi’nin, Ehl-i sünnet…

Emeviler Ve Abbasiler İslamı Geriye Mi Götürdü?

Sual: Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri kitabının 54. sayfada: (Ömer-i saninin vefatını müteakib iktidarın dinsiz ellere geçmesi, İslamın yoluna engel olarak çıktı. Fakat Emevi ve Abbasiler İslamın inkişafını önleyemedi. Hadis ve fıkıh âlimleri rasyonel ilme aşina bulunmadıkları için, İslami sistem muasır fikir temayüllerinin ışığı altında tefsir ve izahtan mahrum kaldılar. Kötü tesirlere müracaattan başka ellerinden bir…

Mevdudi, Mehdi’yi İnkar Mı Ediyor?

Sual: Mevdudi’nin İslamda İhya Hareketleri kitabının 37. sayfasında: (Yunan felsefesi ve manastır hayatına ait ahlak ve umumi olarak hayata karşı kötümser davranışlar, müslüman cemiyetlerde tabii bir hâle geldi. Böylece, İslami ilmi ve edebiyatı dalalete sürükledi ve monarşiyi destekledi. Bütün dini hayatı yalnızca birkaç muayyen ayin ve merasime inhisar ettirdi) diyor. Cevap: Resûlullah her asır başında…