Doğum Günü Kutlamak Caiz mi?

Sual: Doğum günü kutlaması hangi medeniyetten gelen bir gelenek? Cevap: Doğum gününü kutlamak insanlık tarihi kadar eskidir. Mesela Eski Yunan’da vardır. Pasta kesme ve mum yakma adeti Ortaçağ’da Almanya’dan çıkmıştır. Daha ziyade çocuklar için yapılırdı. Mumlar da çocuğun yaşından bir fazla olurdu. Sabah yakılır,. Akşam pasta kesilirken söndürülürdü. Çocuğa hediye getirilir, sevdiği yemekler yapılırdı. Sonra…

Tebliğ Cemaati Ehli Sünnet midir?

Sual: Tebliğ cemaati isimli bir cemaat var. Muhtelif ülke ve şehirleri dolaşarak emri maruf yaptıklarını söylüyorlar. Bunlar hakkında ne dersiniz? Cevap: (Teblig-i cemaat) adı ile İslam memleketlerini dolaşıp, müslümanlara vaaz ve nasihat eden kimseler görülüyor. Bunlar, Hindistan’dan, Pakistan’dan üçer beşer kişilik kafileler halinde çıkarak dünyanın her yerine gidiyor. İslamiyeti yaymaya çalışıyoruz diyorlar. Eshab-ı kiramın yolunda…

Babailik Nedir?

Sual: Babailik nedir? Kimlere babai denir? Cevap: Anadolu’da yaşayan Türkmenleri etrafında toplayıp, Anadolu Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddîn Keyhüsrev’e karşı isyan ettiren, peygamberlik iddiasında bulunan Baba Resûl ve onun adamlarından olan Baba İshak taraftârlarına verilen addır. Büyük Selçuklu sultânı Alb Arslan tarafından 1071 (H. 464) senesinde kazanılan Malazgird zaferinden sonra, Mâverâünnehr, Harezm, Azerbaycan, Horasan ve İran…

Müşebbihe Fırkası Kimlerdir?

Sual: 72 bidat fırkası arasında zikredilen müşabbihe fırkasının tarihi serüveni nasıldır? Başlıca inanışları nelerdir? Kaç kısma ayrılmıştır? Cevap: Allahü teâlâyı başka cisim ve varlıklara benzeten, Kur’ân-ı kerîmdeki müteşâbih âyetleri zahir mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi uzuvlarının olduğunu iddia ederek doğru yoldan ayrılan fırka. Allahü teâlâya cihet ve mekân izafe ederler. Müstakil…

Batıl İtikatlar Nelerdir?

Sual: Batıl itikat nedir? Dinimizde batıl itikatların hükmü nedir? Cevap: Aslı olmayan, gerçek olmayan inançlara batıl itikat denir. Batıl, lügatte “hurafe, hak olmayan, sahte, boş, hükümsüz” manalarına gelir. Zıttı olarak “hak, doğru” kelimeleri kullanılır. İlk insan ve ilk peygamber hazret-i Adem’dir. Allahü teala kullarına onun vasıtasıyla dünyada ve ahirette saadete kavuşmaları için emir ve yasaklarını…

İhvan-ı Safa’nın Fikirleri Nelerdir?

Sual: Tarihte İhvan-ı Safa olarak bilinen grubun fikirleri nelerdir? Ne tür faaliyetlerde bulundular? Cevap: İhvan-ı Safa 11. asrın 2. yarısında Basra’da ortaya çıkan İsmâiliyye fırkasına bağlı gizli bir cemiyyet veya felsefî ekoldür. Bu ekola mensub olan kişiler birbirlerine saf, temiz kardeşler mânâsında “İhvânü’s-Safâ” dedikleri için bu adla meşhur olmuşlardır. Küçük bir topluluk olarak teşekkül eden…

Müşebbihe Fırkasının Temel İnanışları Nelerdir?

Sual: 72 bidat fırkasından birisi olan Müşebbihenin itikadı nasıldır? Cevap: Müşebbihe; Allahü teâlâyı cisim ve varlıklara benzeten, Kur’ân-ı kerîm’deki müteşâbih âyetleri zâhir (görünüşteki) mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el, yüz gibi organlarının olduğunu iddiâ eden sapık fırkadır Bid’at fırkalarından biri olan müşebbihe, esasta ikiye ayrılır. Birincisi, Allahü teâlânın zâtını insana benzetenlerdir. İkincisi ise, Allahü teâlânın…

Hariciler Kimlerdir?

Sual: Tarihte hariciler olarak bilinen fırka nasıl teşekkül etmiştir? İnanışları nasıldır? Cevap: Peygamberimizin ve eshâbının gösterdiği doğru yoldan ayrılmış olan fırkalardan biridir. Hazret-i Ali ile hazret-i Muâviye (radiyallahu anhüma) arasında 657 târihinde yapılan Sıffîn harbinde, hazret-i Ali hakem tâyinine râzı olup karşı tarafla sulhu kabul ettiği için yanında olanlardan bir kısmı ondan ayrıldılar. Onun için…

Melamilik Nedir?

Sual: Melamilik nedir? Gerçek melamiler kimlerdir? Cevap: Mekâtib-i Şerîfe’nin 68. mektubunda diyor ki “Sufiye-i aliyye, 2. asrın sonunda meydana çıktı”. 79. mektubunda ve Nefehatü’l-üns kitabının başında ve Seyyid Abdülhakîm efendi, “Er-rıyad-ut-tasavvufiye” kitabının 114. sayfasında buyuruyorlar ki: Tasavvuf yolunda nihâyete varanlar “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” iki türlüdür: Birincisi, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” izinde giderek kemâle…

72 Bidat Fırkası Kimlerdir?

Sual: Meşhur 72 bidat fırkasının hangi fırkalar olduğu belli midir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nin 3. babının 5. faslında buyuruluyor ki; Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Sevâd-ı a’zam dışında hepsi Cehennem ateşindedir” buyurunca, “Sevâd-ı a’zam nedir?” dediklerinde, “Benim ve Eshâbımın yoludur” buyurdu.[1] Kelâm âlimlerinden ve başka âlimlerden bir kısmı, dalâlet fırkalarını dar tutmuşlar,…