Ashâb-ı Kirâm Günahsızdır Demek Câiz Midir?

Sual: Ashab-ı kiram insan değil midir? Şu halde yaptıkları hataları te’vil etmeye gerek var mıdır? Cevap: Ashab-ı kiramın hata olarak vasıflandırılan işleri, şer’î hukukun vaz edilmesi safahatında mühim bir rol oynamıştır. Bu işler olmuştur ki, din ve hukuk bunlara hüküm getirmiştir. Kur’an-ı kerim, Allah’ın sahabenin hepsinden razı olduğunu bildiriyor. Bu, günahları varsa da, affedileceğini göstermektedir.…

Muhammed Aleyhisselam Son Peygamberdir

Sual: Bazı tanıdıklarım var. Hazret-i Muhammed’in son peygamber olmadığını söylüyorlar. Hazret-i Muhammed’in son peygamber olduğunu gösteren âyet-i kerimeler hangileridir? Hâtemü’l-Enbiyâ’nın açılımı nedir? Cevap: Hazret-i Muhammed son peygamberdir. Ahzab suresinin bu mevzudaki 40. ayet-i kerimesi çok açıktır. Hadis-i şeriflerde de benden sonra peygamber gelmeyecektir buyuruluyor.  Bazıları nebi ve resul kelimeleri arasındaki ayrımı kullanarak, nebi gelmeyecek ama resul gelecektir.…

İmam Birgivi Tasavvufa Karşı Mı?

Sual: İmam Birgivî’nin Ziyâretü’l-Kubûr adlı kitabında kabir ziyareti hususunda Ehl-i sünnete aykırı görüşleri olduğu doğru mudur? Cevap: Birgivi’ye izafe edilen Ziyâretü’l-Kubûr risâlesi, Hanbelî âlimlerinden İbnü Kayyımi’l-Cevziyye’nin İğâsetü’l-Lehfân kitabının hülâsası mahiyetindedir. Birgivî’nin İbnü Kayyım’a, belki de Hanbelî mezhebinden bir âlime atıfta bulunduğu tek kitaptır. Dr. Huriye Martı adında bir araştırmacı, Birgivî Mehmed Efendi – Hayatı, Eserleri…

Bidatin Dereceleri

Sual: Hadîs-i şerifte “Îmânında veyâ ibâdetinde bid’at, bozukluk bulunan bir kimseye, Allah için sert bakanın kalbini, Allahü teâlâ îmânla doldurur ve korkudan korur” ve yine “Bir kimse, bir bid’at meydâna çıkarsa veyâ bir bid’ati işlese, Allahü teâlânın ve meleklerin ve bütün insanların la’neti, onun üzerine olsun. Onun ne farzları, ne de, nâfile ibâdetleri kabûl olmaz”…

Bidat İtikadı Üzere Olmak

Sual: Bidat itikadı nedir? Bidat itikadından kurtulmak için ne yapmak lazımdır? Cevap: Bidat itikadı, yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu, bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organları ile anlaşılamayan, hesap ile ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak, insanı bu hastalığa sürükler. Günümüzde her müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine,…

Ashab Zamanında Olmayan İlimler Bidat Midir?

Sual: Reşid Rıza’nın, Muhaverat kitabında 7. konuşmada, dinde reformcu (Dini bu hâle, yani nazarî felsefe haline getiren, sonra gelen İslam alimleridir. Bir takım tarif ve tahdidler soktular. Kısımlara ayırttılar. Hatta, fıkıh alimi olmak için, 20 sene okumak lazımdır diyen oldu. Halbuki dinin bütün kollarının hükümlerinin vaad edilmesi bu kadar sürmüştü. Fıkhın vaadi ise 2 sene…

Dinde Zamana Göre Yenilik Yapılmalı Mıdır?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Zamanımıza göre, dinimizde de yenilikler yapılmalıdır. Dinde bulunmayan birçok şeyler, hurafeler, sonradan İslamiyete karışmıştır. Bunları temizlemek, dinimizi ilk zamanındaki doğru, temiz haline getirmek lazımdır.)  diyor. Buna ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Müslümanlarda, birkaç asırdan beri bir duraklama, hatta gerileme olduğu meydandadır. Bu gerilemeyi görerek, İslamiyetin bozulduğunu söylemek, çok haksız ve pek…

Müceddid İle Reformistin Farkı Nedir?

Sual: Mevdudi, “İslamda ihya hareketleri” kitabında, imam-ı Gazali’yi reformcu olarak tanıtıyor. Bu yüce imam için, (Yunan mefkuresini, müslümanların kafalarındaki tesirini giderecek şekilde baltaladı. İslamiyeti filozoflara ve skolastizme karşı, kendi kafalarına göre savunmaya kalkışanların hatalarını düzeltti. İman esaslarının rasyonel tesirini ortaya koydu. İctihad ruhunu yeni baştan açtı. Tedrisat programlarını düzene soktu. İslamın moral prensiplerini ortaya koydu.…

Şevkani Ehli Sünnet Midir?

Sual: Şevkani kimdir? Ehli sünnet midir? Cevap: Kadı Muhammed bin Ali Şevkani, 1173 [m. 1759] de Sana şehrinin Şevkan kasabasında tevellüd, 1250 [m. 1834] de Sana’da vefât etti. Sana’da kadı idi. Babasından ve başkalarından (Ezharü’l-fıtta) ve (Bahr-ül-zehhar) şiî kitaplarının şerhlerini senelerce okuyarak, şiî mezhebinde yetiştirildiği, (Fethu’l-kadir) tefsiri Mısır’da basılırken eklenen önsözde yazılıdır. Şiîlerin Zeydi fırkasından…

Dinde Çıkan Yenilikler Nelerdir?

Sual: Dinde yenilik çıkarmak caiz midir? Bunun ölçüsü nedir? Mesela minare yapmak vs caiz değil midir? Caiz olmayan yenilikler nelerdir? Cevap: Aşağıdaki 5 hadis-i şerif, imam-ı Muhammed Birgivi’nin Tarikat-i Muhammediye kitabından ve bunun Nablüsi şerhi olan Hadika’dan alınmıştır: 1) Buhari ve Müslim’in bildirdikleri hadis-i şerifte, “Bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa,…