Her Yaptığımızdan Mesul Müyüz?

Sual: Bir reformcu din adamı yazısında şöyle diyor; “Çocukların zihnindeki anlama ve inceleme hassasını ve bunları sormasını Osmanlı ailesinde kahhar ve cahil cevaplarla körletmeyen, öldürmeyen yok gibidir. İnsanların sonsuz bir acz içinde olduğuna, her şeyin Allah tarafından yapıldığına, mezarların Allah ile kulları arasında bir vasıta, bir şefaatçi olduğuna, devlet reisinin hakim-i mutlak bulunduğuna inanan ve…

Hicret

Sevgili Peygamberimiz her sene, Kâbe’yi ziyârete gelen kabîleleri dîne dâvet ediyor, onların Cehennem ateşinden kurtulup ebedî saâdete kavuşmaları için çalışıyor ve her türlü hakârete aldırmadan, peygamberlik vazifesini yerine getirmeye devâm ediyordu. Kabîlelerin konak yerlerinde duruyor, gelenlere; “Allahü teâlânın, peygamberlik vazifesini yerine getirinceye kadar beni barındıracak ve bana yardım edecek kim var? (Böylece) kendisine Cennet verilsin”…

Kur’an-ı Kerim Başka Dillere Tercüme Edilmeli Mi?

Sual:  Modernist bir din adamı bir yazısında şöyle diyor; “Hıristiyan âlemi katoliklerin zalim ateş gibi yakan, kan kusturan işkencesi altında inlerken, pek geride idi. Dinin bütün esrarını, kiliselerin karanlık meydanlarına benzeyen varlıklarında gizlenmiş gibi görünen ve anlaşılmaz bir lisanın kelimelerini sihirli bir tavır ile terennüm eden papazların önünde hıristiyanlar diz çökerdi. Kilise kaldırımlarını öper, hazret-i…

Kader İnancı Müslümanları Tembel Mi Yaptı?

Sual:  Musa Carullah Bigiyef (Kaza ve kader bilgisi karşısında boynu bükük, elinde bir şey olmadığına inanan müslümanlar, asırlarca korku altında yaşayarak, orta çağlarda, Avrupada kırbaç altında titreyen esirler gibi, muti, zelil, yaltakçı ve yalancı oldular. Osmanlıları fenalığın bu derecelerine kadar sürükleyen sebep, dindeki kaza, kader, tevekkül, kanaat etmek ve müslüman olmak için, yalnız kalple inanıp…

İtimad-ı Nefs Mi, Tevekkül Mü?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Müslümanlar, rızkın ezelde ayrıldığına inanır. Kerim olan Allah’ın onu geçindireceğini düşünür. Yolun neresinde kırılıp dağılacağı bilinmeyen eski bir araba gibi, herhangi bir tesadüfün ona göstereceği maişet yolunda sürüklenir. Kazancını çalışarak artırabileceğini düşünmez. Fazla çalışmaya lüzum görmez. Tembel, mütevekkil oturmasında dinin tesiri böyledir. İrade sahibi hür bir insan, nefsinin bir kuvveti olduğuna,…

Akılla Nakil Çatışırsa Ne Yapılır?

Sual: Musa Carullah Bigiyef “Fahr-i kainat efendimiz, pek güzel olarak buyuruyor ki (Akıl ile nakil çatışırsa, akla uymalıdır). Dinin ihtiyaca göre değiştirilebileceği buradan anlaşılmaktadır” diyor. Buna ne cevap vermeli? Cevap: Evet, aklın erdiği, gösterdiği bir hakikat, hiç değişmez. Bunun için, aklın gösterdiği delil ile naklin değiştirilebileceğini, İslam âlimleri bildirmektedir. Fakat, naklin bildirdiğini değiştirmeye sebep olacak delili…

İbadetlerin Dünyevi Faydaları Mı Ön Planda Olmalı?

Sual: Reformcu Musa Carullah Bigiyef diyor ki (Fıkıh kitapları yazılırken ibadetlerde, azâbı ve sevâbı esas tutmuşlar. Böylece İslamiyeti sosyal bir din olmaktan mahrum bırakmışlar. Bunun şu günahı var diyecek yerde ve Cehennem ateşinin şiddetini anlatacakları yerde, İslamiyetin ahlak ve cemiyet üzerindeki faydalarını anlatsalardı ve sevap ve azap yerine, akıl ve zekayı iknaya çalışsalardı, İslamiyeti sosyal…

Osmanlı’yı Durdurmanın Çaresi Nedir?

Sual: Osmanlı devleti bir dönem dünyada süper güç iken daha sonra zayıflamış ve yıkılmıştır? Batılılar Osmanlı’yı durdurmanın, zayıflatmanın yolunu nasıl bulmuşlardır? Cevap: Bu mesele ile alakalı olarak Hilmi Işık Efendi anlatıyor; 1959 senesinde Erzincan’da öğretmen idim. Erkek lisesinde konferans dinledik. Dinleyici öğretmenler birkaç yüz kişi idi. Önce, Erzincan mearif müdürü, sonra, konferans sahibinin asistanı konuştu.…

Kur’an-ı Kerim’den Kimler Hüküm Çıkartabilir?

Sual: Kur’an-ı Kerim’den kimler hüküm çıkartabilir? Cevap: Mîzanü’l-kübra kitabında 41. sayfasından başlıyarak diyor ki: Din kardeşim iyi düşün! Resûlullah, Kur’ân-ı Kerîm’de icmalen bildirilenleri, yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur’ân-ı Kerîm kapalı kalırdı. Resûlullahın varisleri olan mezhep imamlarımız hadis-i şeriflerde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasalardı, sünnet-i nebeviye kapalı kalırdı. Böylece, her asırda gelen âlimler, Resûlullaha…

Şevkani Ehli Sünnet Midir?

Sual: Şevkani kimdir? Ehli sünnet midir? Cevap: Kadı Muhammed bin Ali Şevkani, 1173 [m. 1759] de Sana şehrinin Şevkan kasabasında tevellüd, 1250 [m. 1834] de Sana’da vefât etti. Sana’da kadı idi. Babasından ve başkalarından (Ezharü’l-fıtta) ve (Bahr-ül-zehhar) şiî kitaplarının şerhlerini senelerce okuyarak, şiî mezhebinde yetiştirildiği, (Fethu’l-kadir) tefsiri Mısır’da basılırken eklenen önsözde yazılıdır. Şiîlerin Zeydi fırkasından…