Mezhepler Niçin Var?

Sual: Müslümanlar niçin mezheplere bölünmüştür? Bu bir ayrışma değil midir? Mezheplere ayrılmanın sebebi nedir? Cevap: İnanılacak bilgilerde, mezhep ayrılığı olmaz. Dünyanın her yerindeki müslümanların inançlarının, hep Resûlullahın ve Ashâb-ı kiramın inançları gibi olmaları lazımdır. Başka türlü inanan, ya sapık olur, yahut kâfir olur. Doğru inananlara, ibadet yaparken ve dünya işlerinde, lazım olan bilgilerden bazısı, Kur’ân-ı…

Muhammed Abduh Kimdir?

Sual: M. Abduh kimdir? Fikirleri İslam akaidine uygun mudur? Cevap: Mısırlı yazar ve din adamıdır. İsmi Muhammed Abduh olup, Abduh diye meşhur olmuştur. 1849’da Mısır’da doğdu. 1905’te yine burada öldü. İlk tahsiline Tanta’da başladı. Bir müddet sonra medreseyi terk ederek köyüne döndü ve ziraatle meşgul oldu. Babasının ısrarı ile tekrar tahsile başladı. 1866’da Kahire’ye giderek…

Şefaat Hak Mıdır? İslamiyet’te Şefaat Var Mıdır?

Sual: Zümer sûresinin, 30. ayetiyle sarâhaten, Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” öldüğü belli iken, hâlâ kabir ziyareti ile ölülerden şefaat istemek olur mu? (Bütün şefaatler Allah’ın izini iledir) ve (O’na, ancak O’nun izin verdiği kimse şefaat eder) ve (Şefaat edicilerin şefaati onlara fayda vermez) âyetlerini okuduğumuz hâlde (Şefaat ya Resûlallah!) lafzı, şirkin en çirkini değil…

İnsan Kendi Başına Doğru Yolu Bulabilir Mi?

Sual: İnsan, bir rehber olmadan kendi başına doğruyu bulabilir mi? Cevap: Allahü teâlâ, insanı yaratınca, ona akıl ve düşünme kudretini verdi. İslam âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” insana “Hayvan-ı natık” (düşünen mahluk) demeleri ve Descartes’in “Düşünüyorum, o hâlde varım” felsefesi, bunun açık bir ifadesidir. Diğer mahluklardan en büyük farkı insanın bedeni yanında ruhu bulunması, düşünebilmesi, bütün olayları…

Sünneti İnkar Edenlere Ne Cevap Verilir?

Sual: Günümüzde bazı ilahiyatçılar hadis-i şeriflerin pekçoğunun uydurma olduğunu bu sebeple de itibar edilecek tek kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu söylüyor. Dinimizi ise mealden öğrenmemiz gerektiğinde ısrar ediyorlar. Böyle söyleyenlere nasıl cevap vermek lazım? Cevap: Sünnet, kelime olarak yol, kanun, âdet ve prensib mânâlarına gelir. Istılahta ise kavl-i resûl, fi’l-i resûl ve takrîr-i resûl diye bildirilmiştir…

Meal Okumak Câiz Midir?

Sual: Kurân- Kerîm başka dillere tercüme edilebilir mi? Bu tercümeleri alıp okumak doğru mudur? Cevap: Kurân-ı Kerîm, hiçbir dile hatta Arapçaya dahi tercüme edilemez. Bu sebeple Kurân-ı Kerîmin mânâsını anlamak için tercümesini okumak doğru olmaz. Mânâsını anlamak için ayet-i kerîmelerin tercümelerini okuyan bir kimse, murâd-ı ilâhîyi öğrenemez. Aksine tercüme edenin, bilgi derecesine göre yaptığı mealini…

Hadis Kitapları Şüpheli Midir?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Buhari hazretleri, hadislerin doğruluğunu anlamak için, birçok seneler Asya ve Afrika’da İslam memleketlerini dolaşmıştı. Geceleri 10-15 defa yatağından kalkarak hatırına gelen hadisleri ravileri ile birlikte kaydederdi. Söylendiğine göre, 300.000 hadis ezberlemiş. Bunlardan 200.000 adedi sahih değilmiş. Topladığı 600.000 hadisten, 7.000-8.000 adedinin doğru olduğunu anlamış. Bu hal, din bilgilerinin nasıl karmakarışık olduğunu…

Mevdu Hadisler Çok Mudur?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Yalan yere hadisler uydurulmuştur. Mevdu hadislerin çokluğu meydandadır) diyor. Yine pek çok ilahiyatçı bu ezberi tekrarlıyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: Akla, tecrübeye değil de, yalnız nakle ve rivayete dayanan hadis ilmine dil uzatmak kadar haksız bir iş olamaz. Acaba, böyle söyleyen reformcu, kaç hadis bilmektedir? Senetleriyle birlikte bir hadis-i…

Başka Milletlerin Fikirleri Din Bilgilerine Mi Karıştı?

Sual: Mevdudi, “İslamda İhya Hareketleri” kitabında perde arkasından tasavvufa da şiddetle çatmakta, (Yunan, İran ve Hind semalarından gelen felsefe, edebiyat ve ilim paylaşıldı. Müslümanlığı kabul eden müşrik cemiyetlere mensup halklar, birçok müşrik inancını ve fikirlerini beraberlerinde getirdiler. Putperestliği İslama sokarken, dünyaya düşkün olan âlimler de onlarla el ele çalıştı. Kabirlere ve Evliyaya ibadet etmeye yer…

Bütün Müslümanlar Müctehid Midir?

Sual: Reşid Rıza, Muhaverat kitabında sözlerini tekrar ederek, fikirlerini perçinleştirmek istiyor. Yine diyor ki (Ben ibadetler hususunda kıyas kabul etmiyorum. Delile bakan ve ona göre reyleri kabul eden her müslüman da müctehittir. Mezheplere bağlı âlimler de, bazı meselelerde onlara muhalefet etmişlerdir. Begavi, Evzai ve Gazali, Şâfiî mezhebinde oldukları hâlde, imamlarına ve Zimahşeri de, Ebû Hanîfe’ye…