Vasıta Yaparak Dua Etmek Caiz mi?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 168. ve 353. sayfalarında: “Allahü teâlâ ile kulları arasında birini vasıta yapmak, ondan bir şey istemek, söz birliği ile küfür olur. İbni Kayyım, ölüden bir şey istemek, ondan Allahü teâlâ katında şefaat etmesini dilemek, büyük şirktir, dedi. Hanefi kitaplarından Fetava-yı Bezzaziye, ervahı meşayih hazırdır diyen kâfir olur demektedir. Meyyitte his…

“Allahtan Başkasını Veli Edinenler” Ne Demek?

Sual: Vehhâbîlerin Keşfü’ş-şübühat kitabı, Zümer sûresinin 3. ayetini ele alıyor. Bu ayette, meâlen, “Allahtan başkasını Velî edinenler, biz bunlara tapınıyor isek, bizi Allaha yaklaştırmaları için, bize şefaat etmeleri için tapınıyoruz derler” buyurulduğunu yazıyor. Ve Ehli sünnet müslümanları itham ediyor. Burada “Allahtan başkasını veli edinenler” ne demektir? Cevap: Bu âyet-i kerime, putlara tapan müşriklerin sözlerini bildirmektedir.…

Vehhabilerde Yumuşama Var mı?

Sual: “Vehhâbîler şimdi yumuşadılar. Eskiden müslümanların mallarına, canlarına saldırıyorlardı. Şimdi böyle vahşet yapmıyorlar. Hatta, Ehl-i sünnet olduklarını söylüyorlar” diyenler işitiliyor. Bu sözler doğru mudur? Cevap: Evet, açık Nassları değiştirmeyenleri için bu söz doğrudur. Bunlar her müslüman ile kardeştirler. Fakat, şimdi bütün dünyadaki müslümanların dinlerine, imanlarına saldırıyorlar. Eskiden müslümanların dünyalarını yok ediyorlardı. Şimdi, ahiretlerine, ebedî hayatlarına…

Kabir Azabı Var mıdır?

Sual: Vehhabiler ve bazı ilahiyatçılar “2 âlem vardır: Dünya ve Ahiret. Bu âlemler, âyetlerle sâbittir. Bunların dışında berzah âlemi imiş, misal âlemi imiş, hayır, bunlar yok. Bunlar olmayınca, kabir âlemi olur mu? Evet, kabir âlemi olmayınca, kabir suali, kabrin sıkması ve azabı da olmaz?” diyorlar. Bu iddialara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu iddialar, âyet-i…

Ölüler İşitir mi?

Sual: Vehhabîler ve Modernist İlahiyatçılar “Bir kişi ölünce, dünya ile irtibatı kesilir. Kabrin başında dua edilse, ona seslenilse, kesinlikle duymaz. ‘Ölü, cenazeye katılanların ayak seslerini duyar’ inancı, asılsızdır ve âyetin (Neml, 80) beyanına aykırıdır.” diyorlar. Bu iddialara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu iddialar hakikati yansıtmamaktadır. Bunu âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, tekzip etmektedir. Şöyle ki:…

Okunan Kur’an-ı kerim Ölüye Fayda Verir mi?

Sual: Vehhabiler ve bazı İlahiyatçılar “Ölen kişiye, okunan Kur’an ve onun namına yapılan hayırlar fayda vermez. Çünkü âyette ‘İnsana ancak kendi çalışması vardır (Necm, 39).’ diyorlar. Bunlara ne cevap vermelidir? Cevap: İlgili âyet-i kerimeyi İslam âlimleri şu şekilde izah ediyorlar: Ayet-i kerime: İnsan için ancak çalıştığı vardır (Necm, 39). Bir önceki âyet-i kerimede insana “işlediği günahlarının başkası…

Evliyadan Yardım İstemek Caiz mi?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 271 ve sonraki sayfalarında; “Ümmetimin üzerine sapık imamlar gelmesinden korkuyorum buyuruldu. Yani, müslümanları sapıttıran amirler, âlimler gelecek, kitaba uymayan fetvalar vereceklerdir. Bunlardan birçoğu dertleri, dileği olan, mezarıma gelsin, dileğini ona veririm derler. Ben Allaha çok yaklaştım. İbadet yapmak, benden affedildi der. Evliyâ, dilediğine yardım eder. Dilekler, onlardan istenilir. Sıkışanlar, onların…

Kabir Ziyareti Mahzurlu mu?

Sual: Fethu’l-mecid ismindeki vehhâbî kitabının 485. ve sonraki sayfasında diyor ki: (Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, kabir ziyaret ederken ahireti hatırlamayı, meyyite duâ ederek, ona ihsanda bulunmayı, ona acımayı, istiğfar etmeyi emretmiştir. Ziyaret eden kimse, hem kendisine, hem de meyyite iyilik etmiş olmaktadır. Müslim’in, Ebû Hüreyre’den “radıyallâhu anh” bildirdiği hadiste “Kabirleri ziyaret ediniz! Kabir ziyareti,…

“Mesail-i Mühimmeye Cevab-ı Numan” Kitabı

(Mesâil-i mühimmeye cevâb-ı Nu’mân) adında bir kitap elimize geçti. İslam harfleri ile 1385 [m. 1965] de Şam’da 2. baskısı yapılmış. Kitabı yazan Anadolu’nun Gümüşhane velâyetinde, eski Şiran müderrisi Mustafa oğlu Osman efendinin oğlu, Gümüşhaneli Osman Zeki adında bir vehhâbî imiş. Bu çocuğun, Şiran kazasından Hicaza gidip, sapıtmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu bozuk ve zararlı kitap, Hicazda…

Veli ve Keramet Ne Demek?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 168. sayfasında, “Evliyâ kerâmet olarak, diri ve ölü iken, istediklerine yardım edermiş. Şaşırdıkları, sıkıştıkları zaman, onlara yalvarıyor, yardım istiyorlar. Kabirlerine gidip, sıkıntılarının giderilmesini istiyorlar. Ölülerin kerâmet yapacaklarını zannediyorlar. Bunlara Ebdal, Nükaba, Evtâd, Nüceba, yetmişler, kırklar, yediler, dörtler, Kutub, Gavs gibi isimler takıyorlar. Bunların yalan olduğunu ibnül-Cevzi ve ibni Teymiyye bildirmektedir.…