Sual: Vehhabiler ve bazı İlahiyatçılar “Ölen kişiye, okunan Kur’an ve onun namına yapılan hayırlar fayda vermez. Çünkü âyette ‘İnsana ancak kendi çalışması vardır (Necm, 39).’ diyorlar. Bunlara ne cevap vermelidir?

Cevap: İlgili âyet-i kerimeyi İslam âlimleri şu şekilde izah ediyorlar:

Ayet-i kerime: İnsan için ancak çalıştığı vardır (Necm, 39).

Bir önceki âyet-i kerimede insana “işlediği günahlarının başkası tarafından üstlenemeyeceği” beyân edildikten sonra, bu âyet-i kerimede namaz başta olmak üzere “salih amel” işlemeyen hiç kimsenin hayır namına hiçbir şey elde edemeyeceği açıklanmış oluyor. Böylece “imandan yoksun” kötülük yapan bir kimsenin, başkasının iyiliği sebebiyle bir mükâfat elde edemeyeceği çok açıktır “Râzî”.)

Hadislerde beyan edildiği şekilde “hac” ve “sadaka”, ölüye fayda sağlamaktadır. Çünkü bunlar, niyet edilerek yapıldığı için sanki bunları yapanlar, mevtanın vekili olur “Beydâvî”. Vekil de asil gibidir.

Yine Hadis-i şerifte buyrulmuştur: İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu 3 şey bundan müstesnadır: Sadakai câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlât (Müslim, Vasıyye  4).

Müfessirlerin çoğu, bu âyet-i kerimenin muhkem olduğunu söyler. Ancak bazı Müfessirler: Îman edenlere ve zürriyetleri de îman edip kendilerine uyanlara “Ahiret’te” zürriyetlerine kavuştururuz “zürriyetlerini onların derecelerine yükseltiriz” Tûr sûresi 21. âyetiyle neshedildiğini bildirir. İbn Abbâs “hazretleri” de bu görüştedir. (Bu durumda meselâ, zürriyetleri, 500. derecede, fakat ataları 1000. derecede ise, çocuk ve torunlar, 1000. dereceye çıkartılır. Fakat imanlı olmak, şarttır.)

Vehhabiler ve Modernist İlahiyatçılar, bu âyete de yanlış mana vermişlerdir. Ancak üzülerek ifade edelim ki, Vehhabilerin bu fâsid inancı, bilerek veya bilmeyerek, şu anda İlahiyatçılar, Müftü, Vaiz ve diğer din görevlileri arasında büyük ölçüde yaygındır.

Bazı Hadis-i şerifler: Ölülerinize Yâsîn sûresini okuyunuz (Bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz, 24 [3123]; İbn Mâce, Cenâiz, 4.)

Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yâsin sûresini okursa, Allah, kabir sahibini bağışlar. (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, 6/468.)

“Yasin, Kur’ân’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz.” (Müsned, 5/26.)

Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç, Kur’an okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir mi? Evet, hediye edebilir (kendi sevabından da bir şey eksilmez). (bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379; Reddu’l-Muhtar, 2/263.)

Tavsiye Yazı –> Ameller imandan bir parça mıdır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler