Hadis-i Şerif İlmi

(Hadîs) lafzı lügatta (kadîm) lafzının zıddıdır. Bunun gibi (hudûs) ve (hadâset) lafızları da (kıdem) lafzının zıddıdır. (Hudsân) ve (hadâset), bir şeyin evveli manâsında kullanılır. “Hadâset-üs-sinni” lafzı, gençlik zamânı ve ömrün ilk dönemlerinden kinâyedir. Bazı rivâyete göre “hudsân” lafzı, “hades” lafzının tesniyesi olup, “hudsân” lafzından cedîdân ve mülevvân lafızları gibi, gece ve gündüz kasdolunur. “Hadîs” lafzı,…

Büyük Muhaddisler

Büyük muhaddisler (Büyük hadîs âlimleri): 1– İmâm-ı Buhârî: Hadîs-i şerîf âlimlerinin “radıyallahü anhüm” reîsi ve en büyüğü Ebû Abdullah Muhammed bin İsmâîl bin İbrâhîm bin Mugîre el-Ca’fî el-Buhârî’dir “radıyallahü anh”. İmâm-ı Buhârî hazretleri hadîs-i şerîfleri zabt maksadıyla önemli ilim merkezlerine gitmiş ve buralardaki hadîs âlimleriyle görüşerek, hadîs-i şerîfleri, Horâsân, Irâk, Hicâz, Şâm ve Mısır’da yazmıştır.…

Hadis Alimlerinin Gayeleri

Hadîs âlimlerinin gâyeleri: Âlimler, muhaddislerin eserlerini çeşitli maksadlarla yazdıklarını bildirmişlerdir. Bazı hadîs âlimleri, sâdece hadîs-i şerîflerinin lafzının hıfzı ve bu hadîslerden hüküm çıkarmak maksadıyla hadîs-i şerîfleri tedvîn etmişler, derleyip toplamışlardır. Bu yolu seçen âlimler, Abdüllah bin Mûsâ ed-Dabbî, Ebû Dâvüd Teyâlisî, Ahmed bin Hanbel ve benzeri zâtlardır. Bu zâtlar râvîlerin müsnedlerinden hadîs-i şerîfleri ortaya çıkarıp,…

Hadis-i Şerif İlmine Dair Kaideler

Hadîs-i şerîf ilmine dâir mühim kâide: Ehl-i hadîs ıstılâhında (Sahîh) lafzı mutlak olarak zikredilirse, bundan murâd, (Câmi’i Sahîh-i Buhârî)dir. (Sahîhayn) lafzı zikrolunursa, ondan murâd, (Sahîh-i Buhârî) ve (Sahîh-i Müslim)dir. (Sıhâh) lafzı zikrolunur ise, ondan murâd, (Sıhâh-ı Sitte) yanî meşhûr Kütüb-i sitte kasdedilir. Bunlardan başkası müellifinin ismi ile kayıtlı olarak zikredilip, mutlak olarak zikredilmez. (Sahîh-i ibni…

İhya’da Uydurma Hadis Var Mı?

Sual: İmam Gazâlî hazretlerinin hadîs ilminde otorite sayılmadığı, sadece fakih ve mutasavvıf olduğu, başka âlimlerin de bu kanaatte bulunduğu söyleniyor. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Bu çığırı da açan, vaktiyle modernistlerden İzmirli İsmail Hakkı olmuştu. Öteden beri İmam Gazâlî’ye amansız muhalif Şiî ve Vehhâbîl ve müsteşriklere bile parmak ısırtacak şekilde, kendilerine Ehl-i sünnet diyen bazılarının…

Hadis-i Şerif Çeşitleri Nelerdir?

Sual: Hadis-i şeriflerin çeşitleri nelerdir ve büyük hadis alimleri kimlerdir? Cevap: Mahzenü’l-ulûm  ve Eşiatü’l-lemeat kitaplarında şöyle izah ediliyor; Hadis-i mürsel: Sahabe-i kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” ismi söylenmeyip, Tabiînden birinin, doğruca, Resûl-i ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki dediği hadis-i şeriflerdir. Hadis-i müsned: Resûl-i ekreme “sallallâhü aleyhi ve sellem” isnad eden Sahabinin “radıyallahü teâlâ…

Tefsir Ve Hadis Kitapları

Bu mektup, râsih ilimli, hakiki din alimi, Seyyid Abdülhakîm Efendi’nin “rahmetullâhi aleyh” bir mektuba cevabı olup tefsiri ve hadis-i şerifleri bildirmekte, din âlimlerini medh eylemektedir: Efendim, Kıymetli mektubunuzun başında, din âlimlerinin, müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgilere Ulûm-i İslâmiyye denir, dediklerini yazıyorsunuz. İslam dininin emrettiği bu bilgileri, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” 2’ye ayırmış, (El-ilmü ilman,…

Usul-i Hadis (Birgivi)

Muhammed b. Ali el-Birgivî (ö. 981 / 1573) [Rahmetüllahi aleyh] 1. Ey talebe, bil ki; hadîs ehlinin bu ilime ait ifâdelerle onların neyi kasdettiklerini anlamak isteyenlerin bilmesi gereken bazı ıstılahlar / terimler vardır. 2. Buhârî şârihi muhakkik (İbn Hacer el-Askalânî) Şerhu’l-Muhaddisîn’de bu terimlerin bir kısmına işaret edince, biz de onları biraz tafsil etmek istedik. Öyleyse…

40 Hadis (İmam Nevevi)

KIRK HADİS İmâm Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Şeref Nevevî, Şâfi’î (ö. 676 / 1277) Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle Hadis-i şerifte: “Kim ümmetime dini işlerine dair kırk hadis hıfz ettirirse, Allahü teâlâ onu alimler zümresinde haşreder. Ben de kıyamet gününde ona şâhid ve şefaatçi olurum” buyurulmuştur. İslâm âlimleri bu müjdeye erebilmek için çeşitli konularda Kırk Hadisler derlemişlerdir.…

Hadis Kitapları Şüpheli Midir?

Sual: Musa Carullah Bigiyef (Buhari hazretleri, hadislerin doğruluğunu anlamak için, birçok seneler Asya ve Afrika’da İslam memleketlerini dolaşmıştı. Geceleri 10-15 defa yatağından kalkarak hatırına gelen hadisleri ravileri ile birlikte kaydederdi. Söylendiğine göre, 300.000 hadis ezberlemiş. Bunlardan 200.000 adedi sahih değilmiş. Topladığı 600.000 hadisten, 7.000-8.000 adedinin doğru olduğunu anlamış. Bu hal, din bilgilerinin nasıl karmakarışık olduğunu…