Büyük Muhaddisler

Büyük muhaddisler (Büyük hadîs âlimleri): 1– İmâm-ı Buhârî: Hadîs-i şerîf âlimlerinin “radıyallahü anhüm” reîsi ve en büyüğü Ebû Abdullah Muhammed bin İsmâîl bin İbrâhîm bin Mugîre el-Ca’fî el-Buhârî’dir “radıyallahü anh”. İmâm-ı Buhârî hazretleri hadîs-i şerîfleri zabt maksadıyla önemli ilim merkezlerine gitmiş ve buralardaki hadîs âlimleriyle görüşerek, hadîs-i şerîfleri, Horâsân, Irâk, Hicâz, Şâm ve Mısır’da yazmıştır.…

İmam Buhari’nin İmam-ı Azam hakkında İfadeleri

Sual: İmam Buhârî’nin İmam Ebu Hanîfe için ağır ifadeler kullandığı doğru mudur? Cevap: İmam Buhârî’nin doğrudan İmam-ı A’zam’ı kasd eden bir ifadesi yoktur. Müctehid olduğu için bazı meselelerde kendi ictihadına uymayan mevzuları izah ederken, bazı kimseler şöyle demiş gibi ifadeler kullanır. Hanefi alimlerinden Abdulgani Meydani de bu izahlara Keşfu’l-İltibas amma evredehu’l-Buhârî an badi’n-nâs adlı kitabında…