Müfessire Lazım Olan İlimler

Müfessîr olmanın şartları ve âdâbı ilmi: Bu ilim, Kur’ân-ı kerîmin tefsîri ile alâkalı şartlardan ve edeblerden bahseden bir ilim olup, âlimler tarafından ehemmiyyet verilmiş ve tefsîr-i şerîf kitâplarında bu husûsta mühim bilgiler yazılmıştır. Müfessîre lâzım olan edâtların manâlarına âit ilim: Bu ilim, müfessîrlere lâzım olan edâtların manâlarından bahseder. Burada edâtlardan maksadın, harfler ve harflere benzeyen…

Tabakatü’l-Müfessirin

Tefsîr âlimleri birçok tabakalara ayrılır: Birinci tabaka: Eshâb-ı güzîn “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn” hazretleridir. Hulefâ-i râşidîn yanî hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osmân, hazret-i Alî “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile İbni Mes’ûd, İbni Abbâs, Übey bin Ka’b, Zeyd bin Sâbit, Ebû Mûsel-Eş’arî, Abdüllah bin Zübeyr, Enes bin Mâlik, Ebû Hüreyre, Ca’bir bin Abdüllah, Abdüllah…

Kur’an-ı Kerimin Surelerinin Cem’i ve Tertibi

KUR’ÂN-I KERÎMİN SÛRELERİNİN CEM’İ VE TERTÎBİ 1– Fâtiha Sûresi, 2– Bakara Sûresi, 3– Âl-i İmrân Sûresi, 4– Nisâ Sûresi, 5– Mâide Sûresi, 6– En’âm Sûresi, 7– A’râf Sûresi, 8– Enfâl Sûresi, 9– Tevbe Sûresi, 10– Yûnüs “aleyhisselâm” Sûresi, 11– Hûd “aleyhisselâm” Sûresi, 12– Yûsüf “aleyhisselâm” Sûresi, 13– Ra’d Sûresi, 14– İbrâhîm “aleyhisselâm” Sûresi, 15– Hicr…

Delail-i Şerif Okumak Caiz Mi?

Sual: Mesâil-i mühimmeye cevâb-ı Nu’mân isimli vehhabi kitabında “Delail-i şerif okumak, sonradan ortaya çıkarıldı. Batıl ve merduttur. Delâil kitâbını yazan, kendini Allah makâmına koymuş. İbâdet îcâd etmiş. Okuması için günler ta’yîn etmiş.” diyor. Delail-i şerif kitabını okumak caiz midir? Cevap: Delail-i şerif, bir salavât kitabıdır. Bir duâ kitabıdır. Resûlullaha salât ve selâm okumayı Kurân-ı Kerîm emrediyor.…

Mevlid Okutmak Bidat mi?

Sual: Mesâil-i mühimmeye cevâb-ı Nu’mân isimli vehhabi kitabında “Mevlid okumak, sonradan ortaya çıkarıldı. Batıl ve merduttur.” diyor. Mevlid okutmak bid’at midir? Cevap: Mevlid okumak demek, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlatmak, Onu övmek demektir. Her müminin, Resûlullahı çok sevmesi lâzımdır. Onu çok seven, Onu çok anar, çok söyler,…

Ashab-ı Kiramda Keramet Görülmedi Mi?

Sual: Bazı selefi çizgideki yazarlar ashab-ı kiramda ve tabiinde hiç keramet görülmediğini iddia ediyorlar. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Ashâb-ı kirâmdan her birinin yüzlerce kerâmetlerini kıymetli kitaplar yazmaktadır. Son devir İslam alimlerinden Yusuf-i Nebhani’nin “rahmetullâhi aleyh” Câmiu’l-keramat kitabında 54 Sahabinin kerâmetleri, vesikaları ile birlikte Arabî olarak yazılıdır. Bunlardan birkaçını bildirelim: Camiu’l-keramat’ın 93. ve Kısas-ı enbiyâ…

Mürşid-i Kamilin Alametleri Nelerdir?

Sual: Geçmişte pekçok kimse hakiki mürşid olmadığı halde mürşidlik iddia etmiş. Günümüzde de bu şekilde kendisini mürşid ilan edenler var. Gerçek mürşidi nasıl anlarız? Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir? Cevap: Mürşid-i kamilin alâmeti, Ehl-i sünnet îtikadında olması ve İslam ahkâmına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslam ahkâmına uygun olmayan, [mesela hanımının, kızının, tesettürsüz yabancı erkeklere gözükmesine mâni…

Hadis-i Şerif İlmi

(Hadîs) lafzı lügatta (kadîm) lafzının zıddıdır. Bunun gibi (hudûs) ve (hadâset) lafızları da (kıdem) lafzının zıddıdır. (Hudsân) ve (hadâset), bir şeyin evveli manâsında kullanılır. “Hadâset-üs-sinni” lafzı, gençlik zamânı ve ömrün ilk dönemlerinden kinâyedir. Bazı rivâyete göre “hudsân” lafzı, “hades” lafzının tesniyesi olup, “hudsân” lafzından cedîdân ve mülevvân lafızları gibi, gece ve gündüz kasdolunur. “Hadîs” lafzı,…

Hadis-i Şeriflerin Çeşitleri

Hadîs-i şerîflerin çeşitleri: 1) Hadîs-i mürsel: Râvînin başka bir râvîye isnâd etmeden, irsâl etdiği haberdir. (İrsâl, ehl-i hadîs ıstılâhında ademi isnâd, isnâdı zikr etmemek manâsınadır. Bu irsâl râvî tarafından hadîs-i şerîfin “Kâle Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ibâresi ile rivâyet olunup “Haddesenâ fülânün an Resûlillahi sallallahü aleyhi ve sellem” diye rivâyet olunmasından ibâretdir.) Yanî Tâbi’în-i…

Büyük Muhaddisler

Büyük muhaddisler (Büyük hadîs âlimleri): 1– İmâm-ı Buhârî: Hadîs-i şerîf âlimlerinin “radıyallahü anhüm” reîsi ve en büyüğü Ebû Abdullah Muhammed bin İsmâîl bin İbrâhîm bin Mugîre el-Ca’fî el-Buhârî’dir “radıyallahü anh”. İmâm-ı Buhârî hazretleri hadîs-i şerîfleri zabt maksadıyla önemli ilim merkezlerine gitmiş ve buralardaki hadîs âlimleriyle görüşerek, hadîs-i şerîfleri, Horâsân, Irâk, Hicâz, Şâm ve Mısır’da yazmıştır.…