Mektubat’ın Şerhi Var mı?

Sual: Mektubat-ı Rabbani’nin şerhi var mıdır? Cevap: Mektubat’ın bazı yerleri anlaşılır, bazı yerleri anlaşılmaz. Bunlar İmam-ı Rabbani hazretlerinin hocasına veya emsallerine yazdığı tasavvufun hakikatlerine ait mektuplardır. “Tatmayan bilmez” sözü meşhurdur. Bu sebeple anlaşılmayan yerleri şerh etmek kolay değildir. Meşayih-i Müceddiyeden Muhammed Said-i Kureyşi’nin halifesi Züvvar Hüseyin (v. 1981) Farsça Mektubat’ı 1392/1972 senesinde Karaşi’de tab ettirdi.…

Rabıta Nedir? Caiz midir?

Sual: Rabıta nedir? Mutlaka şeyhin tayin ettiği kişi ile mi olur? Cevap: Tasavvufta zikre başlarken mürid, sülûkünde Allahın rızasına kavuşmak için arada vesile ve vasıta olan zatı karşısında görür gibi, hayaline getirir, nurlu alnına, yani iki kaşı arasına edep ile bakar gibi olmaktır. Her şeyi unutarak, dünya işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile, onun mübarek…

Nakşibendiliği Diğer Tarikatlardan Ayıran Farklar Nelerdir?

Sual: Nakşibendiliği diğer tarikatlardan ayıran hususiyetler nelerdir? Cevap: Nakşibendi tarikatını diğer tarikatlardan ayıran en mühim hususiyeti, cehrî (aleni) zikir yerine, hafi (gizli) zikri esas almasıdır. Kalbi temizlemek için zikr sessizce yapılır. Nakşibendi tarikatının bir başka hususiyeti ise tarikat silsilesinin diğer tarikatlardan farklı olarak Hazret-i Ebu Bekr’e ulaşmasıdır. Nakşibendi tarikatının hususiyetlerinden bir tanesi harika ve kerametin,…

Hatmi Hacegan Nedir? Nasıl Yapılır?

Sual: Hatmi Hacegan nedir, nasıl yapılır? Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, Rabıta-i Şerife kitabında şöyle anlatıyorlar; Büyük Hatm-i Hâcegân: Fâtiha: 7, Salevât: 100. [Elem neşrah le-ke] Sûresi: 79, İhlâs: 1001, Fâtiha: 7, Salevât: 100. Bundan ibârettir. Küçük Hatm-i Hâcegân: Fâtiha: 7, Salevât: 100, “Yâ Bakî Ente’l-Bâkî!”: 500, Salevât: 100, Fâtiha: 7. Bundan ibârettir. Nakşibendiyye Tarîkati’ne…

Saadete Kavuşmak İçin Ne Lazımdır?

Sual: Saadete kavuşmak için ne lazımdır? Cevap: Saadete kavuşmak için, 3 şey lazımdır: 1) Müslüman olmak lazımdır. Bir kere (LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH) diyen müslüman olur. 2) Müslüman olduğunu tanıdıklara ve meleklere bildirmek için, (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) denir. 3) Kalbi temizlemek ve dünyada ve ahirette…

Mektubat’ın Önemi Nedir?

Sual: Pek çok hoca sohbetlerinde Mektubat-ı Rabbani isimli eserden mektuplar okuyor ve Mektubat’ın çok mühim olduğunu söylüyor. Mektubat’ı bu kadar mühim yapan nedir? Cevap: Mektubat kitabı, kelâm ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun ma’rifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. Bir dönem Hindistan’da ve pekçok İslam beldelerinde bidatler korkunç derecede yayılmıştı. Allahü teala, İmâm-ı Rabbânî…

Halvet Der Encümen Nedir?

Sual: Tasavvuf kitaplarını okurken “halvet der encümen” ifadesi çok geçiyor. Bu ifade ne manaya gelmektedir? Cevap: Halk içinde Hak ile olmak mânâsına gelir. Nakşibendiyye tarikatındaki on bir esastan biridir. Mektubat-ı Rabbani’de “Halvet der encümen [Halk arasında Hak ile olmak], kalabalıkta, söyliyene ve dinleyene gönül bağlamamaktır.”  buyuruluyor. (1/221) Yine Mektubat’ta buyuruluyor ki; (Tasavvuf büyüklerinden bazısı, kendilerini ve…

Himmet Etmek Nedir?

Sual: “Himmet etmek” ne manaya gelir? Cevap: Reşehat kitabında, Ubeydullah-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” buyuruyor ki: “Himmet etmek, Allahü teâlânın isimleri ile münasebeti olan bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurması demektir. Bu şeye teveccüh eder. Kalbine bundan başka hiçbir şey getirmez. Yalnız, o işin yapılmasını ister. Allahü teâlâ da o işi yaratır. Allahü…

Allahü Tealaya Yaklaştıran Vesileler Nelerdir?

Sual: Mâide sûresi 35. ayet-i kerimesi olan “Ey mü’minler, Allah’dan korkun ve Ona yaklaşmak için vesîle arayın” âyet-i kerîmesindeki vesileden murad nedir? Cevap: Vesîle, vâsıta demektir. Allahü teâlâya yaklaştıran vesîleler, vâsıtalar, Kur’ân-ı kerîm, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mezheb İmâmlarımız ve mürşid-i kâmil olan büyük velîlerdir. Kur’ân-ı kerîmi herkes okusa da, herkes anlayamaz ve…

Sohbetin Faziletleri Nelerdir?

Sual: Sohbetin fazileti ve faydaları nelerdir? Cevap: Lügat ma’nâsı, arkadaşlık ve birlikte bulunmak olup, büyüklerin ıstılahında talebenin hocasıyla, mürîdin mürşidi ile, sevenin sevdiği ile beraber bulunmasına denir. Ma’nâsı kemâlini, Eshâb-ı kirâmın Resûlullah ile birlikteliğinde bulduğu için, o günden bu yana Resûlullah’ın sohbet arkadaşları Sahabe veya Eshâb şerefli isimleri ile anıldı. Eshâb-ı kirâmı (aleyhimürrıdvan) bütün âlim…