Himmet Etmek Nedir?

Sual: “Himmet etmek” ne manaya gelir? Cevap: Reşehat kitabında, Ubeydullah-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” buyuruyor ki: “Himmet etmek, Allahü teâlânın isimleri ile münasebeti olan bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurması demektir. Bu şeye teveccüh eder. Kalbine bundan başka hiçbir şey getirmez. Yalnız, o işin yapılmasını ister. Allahü teâlâ da o işi yaratır. Allahü…

Allahü Tealaya Yaklaştıran Vesileler Nelerdir?

Sual: Mâide sûresi 35. ayet-i kerimesi olan “Ey mü’minler, Allah’dan korkun ve Ona yaklaşmak için vesîle arayın” âyet-i kerîmesindeki vesileden murad nedir? Cevap: Vesîle, vâsıta demektir. Allahü teâlâya yaklaştıran vesîleler, vâsıtalar, Kur’ân-ı kerîm, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mezheb İmâmlarımız ve mürşid-i kâmil olan büyük velîlerdir. Kur’ân-ı kerîmi herkes okusa da, herkes anlayamaz ve…

Sohbetin Faziletleri Nelerdir?

Sual: Sohbetin fazileti ve faydaları nelerdir? Cevap: Lügat ma’nâsı, arkadaşlık ve birlikte bulunmak olup, büyüklerin ıstılahında talebenin hocasıyla, mürîdin mürşidi ile, sevenin sevdiği ile beraber bulunmasına denir. Ma’nâsı kemâlini, Eshâb-ı kirâmın Resûlullah ile birlikteliğinde bulduğu için, o günden bu yana Resûlullah’ın sohbet arkadaşları Sahabe veya Eshâb şerefli isimleri ile anıldı. Eshâb-ı kirâmı (aleyhimürrıdvan) bütün âlim…

Muhyiddin İbnül Arabi’ye Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Muhyiddin İbnül Arabi hazretlerine bakışımız nasıl olmalı? Tarih boyunca alimlerimiz Muhyiddin İbnül Arabi için ne söylemişlerdir? Cevap: Bu meselede ölçüyü kendisinden sonraki asırlarda yaşayan büyük İslam alimi İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ında şöyle koymuşlardır. “Muhyiddîn-i Arabî’yi reddedenler, tehlikededir. Onu hatâları ile kabûl edenler dahî tehlikededir. Şeyhi kabûl edeler ve hatâlarını [yanlış sözlerini] kabûl etmiyeler.” 3/79.…

Sahte Şeyhleri Nasıl Anlarız?

Sual: Sahte tarikatçıların özellikleri nelerdir? Bunu nasıl anlarız? Cevap: Tasavvuf bilgileri imanı kemâle ulaştırır. Tasavvuf, Muhammed aleyhisselâmın yolunda, izinde yürümek demektir. Yani, her sözünde, her işinde, her şeyde İslamiyete yapışmaktır. Ne yazık ki uzun zamandan beri birçok câhiller, fasıklar, alçak maksatlarına kavuşmak için, büyük âlimlerimizin isimlerini, alet olarak kullanıp, çeşitli ocaklar kurmuş, İslamiyetin, dinin bozulmasına,…

“Maksudun Mabudun” İfadesi Ne Demektir?

Sual: Tasavvuf büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, (Arzu ettiklerin, mâbudun olur) buyurmuştur. Bunun mânâsı nedir ve doğrusu nasıldır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 3. cilt 3. mektubunda bu suale şöyle cevap veriyorlar; Bir insanın maksudu, arzusu, teveccüh ettiği, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için, her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey ise,…

Tasavvuf Yolunda Nasıl İlerleyebilirim?

Sual: Bu zamanda tasavvuf yolunda nasıl ilerleyebilirim? Öncelikle neleri yapmam ve bilmem lazım? Cevap: Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak, rahat ve neşeli yaşamak için müslüman olmak lâzımdır. İmanı olan ve ahkâm-ı İslamiyeye uyan, yani haramlardan sakınıp ve ibâdetlerini yapan kimseye, müslüman denir. İman, belli 6 şeye ve bütün emir ve yasakların hepsine inanmak demektir. Allahü…

Tasavvuf Hind Kökenli midir?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabının 126. sayfasında: (Görülüyor ki tasavvufun başlangıcı, Hind yahudilerinin bir oyunudur. Eski yunanlılardan alınmıştır. Böylece, İslamiyeti fırkalara ayırttılar, parçaladılar) diyor. Pakistanlı Mevdûdî de, (İslamda İhya Hareketleri) kitabında, yukarıdaki yazıları yaymaktadır. Bu iddialara ne cevap vermelidir? Tasavvuf asarı saadette yok muydu? Sonradan mı ortaya çıkmıştır? Cevap: Sapık kimseler, isteklerine kavuşmak, çıkarlarını sağlamak için,…

Hilafet-i Mutlaka Nedir?

Sual: Mutlak halife ve hilafet-i mutlaka nedir? Cevap: Halîfe, bir tasavvuf mürşidinin yetiştirip başkalarını da yetiştirmekle vazifelendirdiği talebesidir. Tasavvufta hilâfet (halifelik) üç çeşittir: Birincisi ve en yükseği hilâfet-i mutlakadır. Mürşid-i kâmil-i mükemmildir. Kendi gibi müşâhade makamında bir mürşid-i kâmil-i mükemmil tarafından tayin edilir. Tarikat işlerini onun ilmî, amelî ve ahlâkî kifayetine tevdi eder. Halife-i mutlak,…

Nefs Ve Akıl

Tefsir-i Azizi’de, Fâtiha sûresini açıklarken, (Sırat-ı müstekim)i uzun bildirmektedir. Çok kısaltılmışı şöyledir: Allahü teâlâ, insanların ve hayvanların, yaşayabilmeleri ve üremeleri için, onlarda 2 kuvvet yarattı. Biri, muhtaç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetidir. Bu kuvvete, (Şehvet) denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvvete, (Gazap) denir.…