Saadet Nedir? Saadete Nasıl Kavuşulur?

Sual: Saadet nedir? Saadete nasıl kavuşulur? Cevap: Mesut olmak, bahtiyarlık, mutluluk, gönül rahatı ve kalp huzûruna denir. Allahü teâlânın rızâsına ermiş olmak, her istediğine kavuşmuş olmaktır. Saâdet, insanın devamlı olan huzur ve sevinç hâlidir. İnsanın saâdeti kalp huzûruna, gönül rahatlığına bağlıdır. Bu rahatlığa, mutlaka para, mevki, rütbe, şan ve şöhretle kavuşulamaz. Nice mal, mevki sâhiplerinin…

Kaç Türlü Zikir Vardır?

Sual: Kaç türlü zikir vardır? Cevap: Mazhar-i Can-ı Canan “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, Makamat-i Mazhariye’deki 11. mektubunda buyuruyor ki (3 türlü zikir vardır: 1) Kalp karışmadan, yalnız dil ile söylemektir. Bunun faydası yoktur. 2) Ağızla söylemeyip, yalnız kalp ile yapılan zikirdir. Zikrin nasıl yapılacağı (Mektûbât-ı Masumiyye) c.2, sh.113 de yazılıdır. Buna, tasavvufta (Zikir-i hafi) denir. Bu…

Nakşibendiye Yolunun Istılahları Nelerdir?

Sual: Nakşibendiyye Yolunun Istılahları Nelerdir? Cevap: Silsile-i aliyye-i Nakşîbendiyyede meşhûr olan ıstılâhların hepsi 11’dir: 1) Sefer der vatan: Bu, seyr-i enfüsîden [kendinde ilerlemekten] ibâretdir. Buna cezbe de denir. Bu büyükler işe bu seyrden başlarlar. Seyr-i âfâkî, sülûkünü bu seyrin [seyr-i enfüsînin], içinde aşarlar. Diğer yollarda iş seyr-i âfâkîden başlar. Seyr-i enfüsî ile son bulur. İşin…

Tarikatlar Bidat Midir?

Sual: Tarikatlar sonradan mı ortaya çıkarıldı? (Mesâil-i mühimmeye cevâb-ı Nu’mân) isimli bir vehhabi kitabında bütün tarikatların batıl olduğu ve doğru yoldan ayrıldıkları yazılmaktadır. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Tarîkat, yol demektir. Tasavvuf yolu demektir. Tasavvufun bidat olmadığını, hepsinin Resûlullah efendimizin sünnetine uygun olduklarını, İmâm-ı Rabbânî müceddid-i elf-i sani Ahmed Fârukî ve Muhammed Mâ’sûm-i Fârukî “rahmetullâhi…

Batıni İlimler Var Mıdır?

Sual: İslamiyette batıni ilimler var mıdır?  Selefiler niçin batıni ilimleri inkar ediyorlar? Cevap: Hadika kitabının 648. sayfasında diyor ki İlm-i zâhirden birkaç şey öğrenip, İlm-i bâtından bir şey bilmeyenler, tasavvuf kitaplarını okuyunca, ariflerin sözlerini küfür ve dalal sanıyorlar. Anlamadıkları mârifet bilgilerine inanmıyorlar. Muhyiddin-i Arabî, Ömer bin Farıd, ibni Seb’in İşbili, Afif’üddin-i Telemsani, Abdülkâdir Geylânî, Celâlüddîn-i…

“Büyükleri Seven Kurtulur” Sözünü Nasıl Anlamalı?

Sual: Çevremizde “Büyükleri seven kurtulur” sözünü referans alarak, biz büyükleri seviyoruz deyip ahkam-ı İslamiyyeye uymakta gevşeklik gösterenler var. Bu söz doğru mudur? Cevap: Hadika kitabının 2. cilt,113. sayfada diyor ki Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Kişi, sevdiği ile beraber olur” buyurdu. Müslim kitabında bildirildiği üzere, bir kimse, Resûlullaha kıyameti sorunca, “Kıyamet için ne hazırlık yaptın?”…

Tasavvufun Gayesi Nedir?

Sual: Sufilerin yolunun esası nelerdir? Tasavvufun gayesi nedir? Cevap: Sufilerin yollarının esâsı şunlardır: 1) Fakirlik, yani her işte, her şeyde Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilmektir. Hiç kimse ve hiçbir şey, hiçbir şeyi yaratamaz. Fakat, Allahü teâlânın yaratmasına sebep olurlar. Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır dediler. 2) Zühd ve takvâ, her işte İslamiyete uymaktır. Dinin bütün…

Mürşid-i Kamilin Alametleri Nelerdir?

Sual: Geçmişte pekçok kimse hakiki mürşid olmadığı halde mürşidlik iddia etmiş. Günümüzde de bu şekilde kendisini mürşid ilan edenler var. Gerçek mürşidi nasıl anlarız? Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir? Cevap: Mürşid-i kamilin alâmeti, Ehl-i sünnet îtikadında olması ve İslam ahkâmına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslam ahkâmına uygun olmayan, [mesela hanımının, kızının, tesettürsüz yabancı erkeklere gözükmesine mâni…

İlm-i Tasavvuf

Yirmisekizinci Bölüm İLM-İ TASAVVUF İlm-i tasavvuf, kemâl sâhiplerinin [Evliyânın] saâdet ve kemâl mertebelerinde ilerlemesinden ve bu mertebelerde kemâl ehline ârız olan şeylerden bahseder. Fakat bunları hakkıyla anlatmak mümkün değildir. Çünki kelimeler, herkesin anlayabileceği manâlar için konmuştur. Tasavvuf ehlinin, bedenî kuvvetlerden sıyrılıp, gaybet hâlinde idrâk ettikleri manâlar anlaşılamaz. Bu manâlar ancak bazı lafızlarla ifâde edilmeye çalışılır.…

Tasavvuf Yolları Niçin Farklı Farklıdır?

Sual: Tasavvuf mârifetlerinin hepsi Resûlullahtan geldiğine göre, aralarında ayrılık olmamalı idi. Halbuki tasavvuf yolları çeşitlidir. Hepsinin halleri ve mârifetleri başkadır. Bunun hikmeti nedir? Cevap: Bu ayrılığa sebep, insanların istidadlarının ve bulundukları şartların başka olmasıdır. Mesela, bir hastalığın ilacı bellidir. Fakat, hastalara göre, hastalığın seyri ve tedâvisi değişmektedir. Bir insanın çeşitli fotoğrafcılarda çektirdiği resimlerinin başka başka…