Mevlana Ney Çaldı Mı?

Sual: Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin ney çaldığı doğru mudur? Eğer doğru değilse Mesnevi’de geçen “Dinle neyden” ifadesi ne manaya gelmektedir? Cevap: Allahü teâlânın aşkı ile dolmuş, Evliyânın büyüklerinden olan, Celâleddîn-i Rumi “kuddise sirruh”, ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı. 47.000’den ziyâde beyti ile dünyaya nur saçan Mesnevi’sine, her memlekette, birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan…

İstidrac Nedir?

Sual: İstidrac Nedir? Kaç kısma ayrılmaktadır? Cevap: İstidracın mânâsı: Allahü teâlânın bir kimseye, isteklerini dünyada vermesidir ki o kimsenin haddi aşması, inadı, cehaleti ve fesadı artıp, her zaman ve belki her an dergah-ı izzetten [Allahü teâlâ katından] uzaklaşarak, rahmetten mahrum kalmasına sebep olmasıdır. İstidrac 5 kısımdır. Bunlar; 1) Mekr:  Allahü teâlâ, [Araf sûresi 99. âyetinde…

Müslüman Olmayanlarda Keramet Görülür Mü?

Sual: Bazı videolarda dünyanın çeşitli yerlerinden bazı insanların olağanüstü şeyler yaptıklarını görüyoruz. Müslüman evliyanın dışında gayrimüslimlerde çeşitli olağanüstülüklerin görülmesi mümkün mü? Bu olağanüstülüklerin bir kıymeti var mıdır? Bunlara ve altıncı his gibi şeylere keramet denilebilir mi? Cevap: Amerika’da Stanford Üniversitesi’nde yapılan son incelemeler, bazı insanların bir (altıncı hisse) sâhip olduğunu, mesela kapalı bir kutu içinde…

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî “kuddise sirruh” hazretleri (1860-1943), Nakşibendîliğin Müceddidiyye ve Hâlidiyye kolunun son mümessillerindendir. 2 devri, hem imparatorluk, hem cumhuriyet devirlerini idrak eden ve tesirleri bugüne kadar gelen ulemâdandır. O cihetle ayrı bir ehemmiyeti vardır. Kendisi Moğol istilası sebebi ile Bağdat’tan Musul’a; Sultan Kanuni zamanında da Musul’dan Hakkâri civarına yerleşmiş seyyidü’n-neseb bir ulemâ ailesine mensuptur.…

Nakşibendiliğe Dair

Sual: Nakşibendi tarikatı ne zaman kollara ayrılmıştır, kaç kolu vardır? Cevap: Nakşibendi tarikati, Hazret-i Ebu Bekrden beri gelen bir yolun, Bahaeddin Buharî Şah-ı Nakşibend’den sonra aldığı isimdir. Çünki Şah Nakşibend, bu yolu yeniden tanzim etmiştir. Bundan sonra bir kola ayrılmadan devam etmiştir. Ancak her mürşidin elbette müteaddid halifeleri vardır ve bu halifelerinden de farklı yollar…

Üveysilik Nedir?

Sual: Üveysî ne demektir? Cevap: Tasavvuf kitaplarında diyor ki: Allah’ın rızasına ve sevgisine kavuşmak için, ihlas, kalb-i selim sahibi olmak lazımdır. Kalb de, ancak Resulullaha inanmak, Onu sevmek ve Ona tâbi olmakla temizlenir. Bunun için, birinci yol, hayatta olan mürşid bir veliyi tanıyıp, sözlerinden, kitaplarından doğru itikadı, şeriati ve tasavvufun edeplerini öğrenip bunlara uymak şartı…

Nakşibendi Yolunun Hususiyetleri Nelerdir?

Sual: Nakşibendi yolunun hususiyetleri kısaca nelerdir? Cevap: Nakşibendi yüksek yolu, kalbe ve mebde-i feyyâz olan Allahu tealaya tam teveccühten (bütün varlığı ile yönelmekten), nafile ibadetlerde ve me’lüfâtta (yemede, içmede, yatmada, giyinmede, insanlarla görüşmede) orta yolu korumaktan, vakitlerini zikir ve vird (günlük vazifeler, salavat, istiğfar, tesbih) ile değerlendirmekten ibarettir. Bu yolda tevbeden rıza makamına kadar olan…

Mektubat’a Dair

Resûlullahın vefâtından sonra da, islâm düşmanları dîne, îmâna insafsızca saldırmışlardı. Allahü teâlâ, Hindistânda, imâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendîyi “kuddise sirruh” yaratarak, o korkunç akıntıyı, bunun çalışmaları ile durdurmuşdu. Bu yüce imâmın mektûbları, kitâbları, insanları gafletden uyandırdı. Dünyâya ışık saldı. Kendisi 1034 [m. 1624] senesinde Hindistânda vefât etdi. Çeşidli memleketlere göndermiş olduğu mektûblardan beşyüzotuzaltı mektûbu, üç…

Bir Tasavvuf Mütehassısının Mektubu

BİR TASAVVUF MÜTEHÂSSISININ MEKTÛBU (Seyyid Abdülhakim Arvasi “rahmetullahi aleyh”) Tasavvuf, kalbi saf yapmak, temizlemek demektir. Bu da, zikr-i ilâhî ile olur. Bütün insanların saadet-i ebediyyeye, yani dünya ve ahiret iyiliklerine kavuşması, hakiki sâhibimiz olan Allahü teâlânın ismini çok zikretmekle hâsıl olur. Şu kadar var ki zikri, bir veliden veyâhut onun izin verdiği, ahkâm-ı İslamiyyenin ve…

Sohbetin Edepleri

Sual: İmam Rabbânî hazretleri Mektubat’ta “sohbetin edeplerini titizlikle gözetiniz ki, faidelenebilesiniz” diyor. Sohbetin edepleri nelerdir? Meselâ hiç sual sormamak bir edep midir? Cevap: Burada kasdedilen mürşid-i kâmillerin sohbetindeki edebdir. Şimdi böyle bir sohbet bulmak neredeyse imkânsızdır. Ama Allah rızâsı için bir araya gelip, dinden imandan bahsetmek, vaktiyle yaşamış mürşid-i kâmilleri anmak, onların sözlerini söylemek, hayatlarından ve menkıbelerinden…