İmam-ı Rabbani’nin Sultanı Övmesinin Hikmeti Nedir?

Sual: İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Selim Cihangir Han’a yazdığı 3. cild, 47. mektubunda kendisini fazlaca aşağı tutup, sultanı da fazlaca övmesindeki hikmet nedir? Cevap: Hindistan’da hüküm süren Gürgâniye Devleti’nin hükümdarlarını, Osmanlı padişahları kadar yüksek seciyeli zâtlar olarak görmek doğru değildir. İçlerinde dine ve insanlara hizmetleri kadar, daha ziyade muhitlerinin tesiri altında kalarak haksızlık yapanları da vardır.…

Nakşi Yolunda Abdülkadir Geylani Hazretlerinden İstifade Var Mıdır?

Sual: Nakşibendiyye yolunun Abdulkâdir-i Geylânî’den de nasibi vardır. Abdulkâdir-i Geylânî hazretleri de bu yolun hocalarından birisi gibidir diye işittim. Bu doğru ise nasıl anlamak gerekir? Cevap: Gavsiyyet makamı itibariyledir. Oniki imamdan gelen velâyet nurları, Gavs’da toplanmış ve bu makam başka kimseye verilmemiş. Bu itibarla Nakşibendî tarikatı da Gavs’dan nasib sahibidir. Seyyid Abdülhakîm Arvasî’ye, “Abdülkadir-i Geylânî,…

Ahilik Tarikat Mıdır?

Sual: Ahilik bir tarikat mıdır? Öyle ise hangi silsileye bağlıdır? Cevap: Tasavvuf tarihindeki fütüvvet meşrebi, Anadolu’da Selçuklular devrinde Ahi Evren tarafından daha da müesseseleştirilmiş ve bu zâtın ismine nisbetle Âhîlik diye anılır olmuştur. Âhî, kardeşim demektir. Ahi Evren zamanında onun etrafında toplanan Ahiler hem esnaf, hem de çoğu (belki de hepsi) onun müridi idiler. Bu…

Zahiri İlimler Olmadan Da Olur Mu?

Sual: Bazı cahil tekke şeyhleri, yalancı, sahte tasavvufçular, İslamiyete uymayan hareketlerinden dolayı, kendilerine itiraz edilince, (Bunlar, ilim-i zahirde haramdır. Biz, ilim-i batın sahipleriyiz. Bizim için helaldırlar) diyor. Bu sözlerin hükmü nedir? Cevap: Böyle söylemek küfürdür. Böyle söyleyen ve işitip kabul eden kâfir olur. Tevil etmesi veya bilmeden söylemesi özür olmaz. İnce şeyleri bilmemek ancak özür…

Mektubattaki Hendese misali

Sual: Aşağıda gösterilen İmam-ı Rabbani hazretlerine ait ifadeyi  Taha Akyol “Bilim ve Yanılgı” kitabında tenkit ediyor. Bu söz doğru mudur? Doğru ise nasıl anlamak gerekir? “Onların akla dayanan, düzgün ilimlerinden biri geometridir ki, ne dünya saadetine ne de ebedi kurtuluşa faidesi yoktur. Bir üçgenin üç iç açısının toplamı iki dik açıya  (180 dereceye)  eşittir demek…

Rabıta Risalesi (Mevlânâ Hâlid-i Bağdadi)

RÂBITA RİSALESİ (MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ “kaddesellahü sirrehel aziz”) Bismillâhirrahmânirrahîm Allahü teâlâ’ya hamd ve senalar olsun. Onun seçtiği kullarına selâmlar olsun. Mahlûkâtın en şereflisi, Peygamberlerin en üstünü olan Resûlullah efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem”, temiz olan âline ve Eshâbına “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” salât ve selâm olsun! Sünnet-i seniyyesine bağlı, fakîr Hâlid-i Nakşibendî’den, Hilâfet ülkesinde ve…

Tasavvuf Nedir?

Sual: Tasavvuf nedir? Tasavvufun gayesi nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Niçin lazımdır? Cevap: Ahlâk ve ihlâs ilmidir. Bir diğer târifle tasavvuf; kalple yapılması ve sakınılması lâzım olan şeyleri, kalbin ve rûhun kötülüklerden temizlenme yollarını öğreten ilimdir. Tasavvuf, sırf Allah sevgisi, ulvî, yüce aşk esâsı üzerine kurulmuştur. Buna da ancak Muhammed aleyhisselâma uymakla kavuşulabilir. Tasavvuf, vicdânî ve…

Doğru Tarîk ve Hakîkî Mürşid

Hindistan’ın büyük âlimlerinden Abdullah-i Dihlevî “rahime-hullahü teâlâ”nın (Mekâtib-i şerîfe) kitabında 125 mektup vardır. 114.sü, Hacı Abdullah Buhârî’ye yazılmış olup Fârisîden Türkçeye tercümesi aşağıdadır:  Allahü teâlâda hiçbir noksanlık yoktur. O, hep doğru söyler, kullarına doğru yolu gösterir. Yüce önderimiz, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafaya “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Onun Âline ve Ashâbına “radıyallahü teâlâ anhüm…

Tavsiye Tasavvuf Kitapları Hangileridir?

Sual: Tasavvufa dair kitaplar okumayı çok seviyorum. Bu hususta hangi kitapları tavsiye edersiniz? Cevap: En güzel tasavvuf kitabı Mektubat-ı Rabbânî’dir. Sonra İmam Gazâlî’nin Kimya-yı Seadet’i gelir. Bunlarda hulâsa olarak şöyle deniyor: Fıkıh iyi öğrenmeden tasavvuf kitabı okumak, tasavvuf ile meşgul olmak caiz değildir ve çok tehlikelidir. İnsana önce lâzım olan tam ve doğru bir imandır. Bunun için…

Ruh Çağırmak Mümkün Müdür?

Sual: Ruh çağırmanın İslâm inancındaki yeri nedir? Cevap: Ruh çağırmak aklen mümkündür. Ama İslâm inancına göre, sâlih insanların ruhu, kendilerini çağıran fâsıklara gelmez. Müslüman olmayanların ruhu ise azapta olduğu için gelemez. Cin gelip ruh gibi numara yapar. Çağıranlarla dalga geçer. Onlar da ruh geldi zanneder. Hakiki ruh çağırma şöyle olur: Müslüman hürmet ettiği bir mübarek zatın isimini…