Namazın Adabı Nasıldır?

Sual: Namazın adabı nasıldır? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda namazın adabı hakkında buyuruyor ki; İmanı, îtikadı düzelttikten sonra, fıkıh ahkâmını, [yani dinimizin emrettiği ve yasak ettiği işleri] öğrenmek, elbette lâzımdır. Farzları, vâcibleri, helal ve haramları, sünnet ve mekruhları ve şüphelileri lüzumu kadar öğrenmeli ve bu bilgi ile hareket etmelidir. Fıkıh kitaplarını öğrenmek, her…

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Sual: Namazın sünnetleri nelerdir? Cevap: 1) Namazda elleri kulağa kaldırmak. 2) El ayasını kıbleye çevirmek. 3) Tekbîr aldıktan sonra, el bağlamak. 4) Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. 5) Erkeğin ellerini göbeğinden aşağıya koyması, kadının göğsüne koyması. 6) İftitah tekbîrinden sonra, (Sübhâneke) okumak. 7) İmâmin ve yalnız kılanın (Euzü) okuması. 8) Besmele okumak. 9) Rükûda…

Tavsiye Tasavvuf Kitapları Hangileridir?

Sual: Tasavvufa dair kitaplar okumayı çok seviyorum. Bu hususta hangi kitapları tavsiye edersiniz? Cevap: En güzel tasavvuf kitabı Mektubat-ı Rabbânî’dir. Sonra İmam Gazâlî’nin Kimya-yı Seadet’i gelir. Bunlarda hulâsa olarak şöyle deniyor: Fıkıh iyi öğrenmeden tasavvuf kitabı okumak, tasavvuf ile meşgul olmak caiz değildir ve çok tehlikelidir. İnsana önce lâzım olan tam ve doğru bir imandır. Bunun için…

Sultan Abdülhamid Hân Hangi Tarikata Mensuptu?

Sual: Sultan II. Abdülhamid’in dinî hocası veya manevî şeyhi var mıydı? Varsa hangi tarikata mensup idi? Bir ara Seyyid Fehim Arvasî ile görüştüğünü işittim. Yoksa Nakşî miydi? Cevap: Sultan II. Abdülhamid Hân’ın Şâzelî Şeyhi Trabluslu Zâfir Efendi’ye mensup olduğu bilinen bir keyfiyettir. Zâfir Efendi’ye Yıldız yakınında bir tekke tahsis etmiştir. Şeyhin kabri de buradadır. Vefatından sonra Kâdirî…

Ruh Çağırmak Mümkün Müdür?

Sual: Ruh çağırmanın İslâm inancındaki yeri nedir? Cevap: Ruh çağırmak aklen mümkündür. Ama İslâm inancına göre, sâlih insanların ruhu, kendilerini çağıran fâsıklara gelmez. Müslüman olmayanların ruhu ise azapta olduğu için gelemez. Cin gelip ruh gibi numara yapar. Çağıranlarla dalga geçer. Onlar da ruh geldi zanneder. Hakiki ruh çağırma şöyle olur: Müslüman hürmet ettiği bir mübarek zatın isimini…

Sigara ve Tütün Hakkında Fetvalar

Sual: Kûveyt’te neşredilen el-Mevsûâtü’l-Fıkhiyye adlı eserde sigaranın mutlak haram olduğunu söyleyenler, Şürünbilâlî, Mesîri, Dürrü’l-Müntekâ sahibi; Sâlim es-Senhûrî, İbrahim el-Lekkânî, Muhammed bin Abdülkerim, Hâlid bin Ahmed, İbn Hamdûn; Necmeddin el-Gazî, Kalyûbî, İbn Allân; Ahmed el-Behûtî gibi isimleri delil gösteriyor. Bu zâtların sözü fıkıhta muteber midir? Cevap: Hakkında nass bulunmayan yerde ictihad olur. Tütün sonradan ortaya çıkmıştır. Bunun için…

Şişmanlamak Günah Mıdır?

Sual: Şişmanlamak günah mıdır? Cevap: Erkeklerin yağ bağlayarak şişmanlamasının kıyamet alâmeti olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Hazret-i Peygamber, şişmanların göbeğini göstererek, “N’olaydı şu karnındaki toprakta olaydı” buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte, Allahü teâlânın en sevmediği kimseler, çok yeyip göbek şişirenler ile geğirenlerdir” buyurulmuştur. Hasen Basrî hazretleri, “Yer, sarhoşlardan ve çok yeyip şişmanlayanlardan feryad eder” buyurmuştur. Çok yeyip şişmanlamak…

Namazın Vacipleri

Namazın vâcibleri şunlardır: 1- Fâtiha sûresini okumak. 2- Fâtihadan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet okumak. 3- Fâtihayı, sureden önce okumak. 4- Fâtihayı ve Fâtihadan sonra okunan sureyi, farzların 1 ve 2. rekatlerinde, vâcib ve sünnetlerin her rekatinde okumak. 5- Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6- Üç ve dört rekatli namazların 2. rekatinde…

Namazın Şart ve Rükünlerine Dâir

İslâmın 2. şartı namazdır. Akıllı ve erginlik çağındaki her Müslüman erkek ve kadına emredilen bir ibâdettir. Bedenle yapılan ibâdetlerin en üstünüdür. Allahü teâlâya ve Peygamberine îmândan sonra, dînimizde en kıymetli ibâdetin namaz olduğu bildirilmiştir. İslâmın birinci şartı şehâdet kelimesini diliyle söyleyip kalbiyle tasdik ederek îmân etmektir. 2. şartı da, dînimizin direği olan, 5 vakit namazı…

Ezan ve Kâmete Dâir

Namaz vakitlerini bildirmek, Müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde okunan kelimeler ve cümlelere, ezan denir. Ezân lügatta “herkese bildirmek” demektir. Ezânda, İslâm inancı ve dînin esasları çok vecîz olarak anlatılmıştır. Burada Allahü teâlânın birliği ve büyüklüğü, Muhammed aleyhisselâmın Allah’ın kulu ve resûlü olduğu günde beş defâ dünyânın her tarafında bütün insanlığa duyurulur.…