Osmanlı Devleti Nasıl Yıkıldı?

Sual: Osmanlı devleti nasıl yıkıldı? Elbette 6 asırlık bu koskoca devlet bir anda yıkılmadı. Bu yıkılmayı hazırlayan sebepler neydi? Cevap: Son 3 asırda, Türk ve İslam âlemi, nerede bir ihanete uğramışsa, bunun altında mutlaka İngiltere vardır. Osmanlı Devletini yıktılar. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 23 adet irili ufaklı devletler kurdular. Bunun sebebi müslümanların kuvvetli ve büyük bir…

İslam Dünyası Üzerinde Oynanan Oyunlar Nelerdir?

Sual: İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlar nelerdir? Müslümanların bu oyunlara karşı zayıf noktaları nelerdir? Ve müslümanlar bu oyunları bertaraf etmek için neler yapmalıdır? Cevap: Uzun yıllar İslam dünyasında müslümanlar arasına fitne tohumları ekmeye çalışan Hempher isimli bir casus, yazmış olduğu hatıralarında İngiliz müstemleke nezareti tarafından hazırlanmış yaklaşık 1.000 sayfalık bir kitaptan bahsediyor ve kitabın bazı…

Abdullah Cevdet Kimdir?

Sual: Abdullah Cevdet kimdir? Hakkında neleri bilmeliyiz? Cevap: Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir I. Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi olup, 9 Eylül 1869’da Arapkir’de doğdu. 1932’de İstanbul’da öldü. İlk tahsilini Arapkir’de ve Hozat’ta yaptıktan sonra Mamüretü’l-Aziz (Elazığ) Askeri Rüşdiyesini…

Marksizm İnsanlığa Huzur Getirir mi?

Sual: Marksizm nedir? Marksizm insanlığa huzur, mutluluk getirir mi? Cevap: Târihî maddeciliğin 19. yüzyıldan îtibâren yeniden düzenlenmiş şeklidir. Karl Marx ve Friedrich Engels’in “diyalektik metodu”, iktisat târih, insan, cemiyet, ilim ve sosyal hâdiselere tatbik ederek meydana getirdikleri felsefî görüşlerin, ideolojik dünyâ görüşüdür Marx ve Engels, Alman felsefecilerinden hegel’in diyalektiğini, İngiliz iktisatçılarından Adam Smith ve Ricardo’nun…

Batılılaşmayı Nasıl Anlamalıyız?

Sual: Batılılaşma nedir? Batılılaşma deyince ne anlamalıyız? Dinimizi, temel değerlerimizi bırakmadan batılılaşmak mümkün değil midir? Bu noktada ölçü nedir? Osmanlılar nasıl bir batılılaşma siyaseti tatbik etmişlerdir? Cevap: Batı’nın ilimde, fende, tecrübede, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan istifadeye çalışmaktır. Osmanlı Türkleri 15, 16 ve 17. asırlarda siyasi sahada olduğu gibi medeniyet…

Liberalizm İnsanlığa Huzur Getirdi Mi?

Sual: Liberalizm nedir? İnsanlığa huzur getirmiş midir? Cevap: Liberalizm; devlet politikasında ve hükümet anlayışında hürriyeti esas alan, toplum hayâtında ve kişilerin yaşayışında hür ve serbest bir hayâtı vazgeçilmez prensip kabul eden bir anlayışdır. Liberalizm Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin asıl menşei, “hür bir şahsa yakışan” anlamına gelen Lâtince “liberalis” kelimesidir. Liberalizm, tâbir olarak adını 19. yüzyıl…

Jön Türkler Kimlerdir?

Sual: Jön Türkler Kimlerdir? Fikirleri ve maksatları nedir? Cevap: 19. yüzyılın 2. yarısında Osmanlı Devletinde batı tarzı idâre ve fikirlerin gelişip yayılması için çalışanlara verilen isimdir. “Yeni Osmanlılar” ve “Genç Türkler” de denilen bu grup mensupları, Avrupalıların verdikleri Fransızca “Jeunes Turcs” adıyla meşhur olmuşlardır. Bu tâbir umûmî olarak o yıllarda Avrupa’da politika, fikir ve edebiyâtta…

Sultan Vahideddin Hain Mi?

VI. sultân Muhammed, sultân Abdülmecîd’in oğludur. Pâdişâh olan 4 kardeşten en küçüğüdür. Osmânlı pâdişâhlarının 36.sı ve sonuncusudur. İslâm halîfelerinin sonuncusudur. 1277 [m. 1861] de tevellüd etdi. 1336 [m. 1918] Ramezân-ı şerîfinin 25., temmuzun 4. perşembe günü hükümdâr oldu. 1344 [m. 1926] da İtalya’da vefât etdi. Şâm’da medfûndur. Çok zekî idi. Fıkıh bilgisi çoktu. Arada sultân…

Şerif Hüseyin Paşanın Beyannameleri

ŞERİF HÜSEYİN PAŞANIN I. BEYANNAMESİNİN TERCÜMESİ Tarihi iyi bilenler pek iyi anlar ki İslam birliğinin kuvvetlenmesi için, İslam amirlerinden ve hakimlerinden (devlet-i aliyye-i Osmaniye)ye ilk olarak biat edenler, bağlananlar, Mekke-i mükerreme emirleridir. Osmanlı sultanlarının (Kitabullah) ve (Sünnet-i Resûlullah)ı icra ve İslamiyete uymaktaki gayretleri ve bu uğurda vücutlarını fedâ etmeleri dolayısıyla, bu (Arap emirleri), Osmanlılara her…

Sultan Abdülaziz’in Hizmetleri Nelerdir?

Sual: Osmanlı son devir padişahlarından Sultan Abdülaziz Han kimdir? Hangi hizmetleri olmuştur? Nasıl şehid edilmiştir? Cevap: Osmanlı padişahlarının 32.si  ve İslam halifelerinin 97.sidir. Sultan II. Mahmud’un 2. oğludur. 1830’da tevellüd edip 25 Haziran 1861’de halife oldu. 1876’da Dolmabahçe sarayından alınıp, Topkapı sarayına hapsedildi. 5 gün sonra Mithat paşa ve serasker [savunma bakanı] Hüseyin Avni paşa,…